Voda jako mezinárodní téma

Spolek absolventů a přátel zemědělské školy v Chrudimi z.s. je dobrovolnický spolek, který své aktivity zaměřuje na oblast zemědělství. V tomto roce končí realizace dalšího projektu financovaného Domem zahraniční spolupráce v rámci programu Erasmus +, s názvem „Chraňme vodu“. Téma projektu reagovalo na dlouhodobý problém ochrany vody v návaznosti na globální změny klimatu.

Po dobu dvou let si odborníci z partnerských zemí Bulharska, Španělska, Portugalska a České republiky vyměňovali zkušenosti v oblasti zemědělství a ochrany krajiny. Konkrétně v tématech využívání a ochrany vody v rostlinné i živočišné produkci, zadržování vody v krajině a její hospodárné využívání. Poslední téma bylo zaměřeno na vazbu kvality půdy a vody, kdy vyšší obsah organického podílu půdy zvyšuje schopnost půd zadržovat vodu. Česká republika má v oblasti odtokové vody, poměrně dobře nastavený plán a navazující projekty pro zadržování vody v krajině, které eliminují hospodaření s vodou v 60. letech dvacáteho století. Část výzkumu se také zaměřuje na hydroponii a aquaponii. Bulharsko, s ohledem na geografickou polohu a očekávané klimatické změny, má ve svém výzkumném programu nastavené plány pro rozvoj netradičních suchomilných plodin jako je např. cukrový čirok, dále na výzkum výnosových limitů souvisejících s dostupností vody u plodin jako jsou slunečnice, kukuřice a na šlechtění nových odrůd zeleniny s nízkými transpiračními koeficienty, tzn. méně náročnými na vodu. Severní část Portugalska nemá v současné době problémy s nedostatkem vody, ale s jejím zadržováním v krajině, kdy srážky přichází nerovnoměrně a v období přívalových dešťů hodně vody odtéká. V živočišné výrobě se přesto farmáři snaží například co nejvíce využívat přírodní zdroje pro napájení hospodářských zvířat, vodu zadržovat a opakovaně na farmách recyklovat. Další navštívená oblast byla Asturie ve Španělsku. Zde se farmáři snaží maximálně zpracovávat přebytečné organické materiály na výrobu kompostů, a to včetně přidávání pilin. Následnou aplikací doplňují humus a živiny, zvyšují kvalitu půdy a zlepšují její vodní režim. Převážná část obhospodařovaného území v této oblasti se nachází v národním parku, a s tím souvisí i větší náročnost na kultivaci půdy a hospodaření na ní.

Výměna zkušeností a vzájemné vzdělávání je vždy přínosné pro zemědělskou praxi. V projektu bylo zapojeno a podpořeno celkem 16 aktivních odborníků - školitelů spolku s různou zemědělskou specializací, kteří absolvovali týdenní stáže za účelem rozvoje svých odborných znalostí a kompetencí.

Více informací o projektu a jeho financování můžete získat na závěrečné konferenci, která se bude konat dne 12. 10. 2022 v 15:30 hodin v malé jídelně internátu na Střední zemědělské škole a Vyšší odborné škole v Chrudimi.

Ing. Michaela Vachunová a ing. Ludmila Kabelová