Polder (nebo poldr) je vodní dílo sloužící jako protipovodňová ochrana, prakticky se jedná o vodní nádrž, v tomto případě uměle vyhloubenou, která je za běžného průtoku protékajícího vodního toku suchá, zaplňuje se až při průtoku zvýšeném, kdy již voda nestačí odtékat potrubím za hráz a v nádrži se její přebytky, které by mohly jinak způsobit vylití vodního toku z koryta, zadržují. Hráz i přepad jsou ze žuly. Sypaná hráz tohoto, která je dlouhá kolem 80m, je tvořena především lomovým kamenem krytým zeminou, při pohledu od návodního líce je v levé části protnuta kamennou stavbou bezpečnostního přelivu, lávkou pro pěší příčně překlenutou, výpust, nacházející se přibližně uprostřed délky hráze, je na této straně proti ucpání chráněna česly. Někteří místní však stavbu kritizují, tvrdí, že protipovodňový účinek stavby bude mizerný vzhledem ke skutečnosti, že se dále po toku ve vesnici do potoka vlévají potoky další, stejně tak bylo zaregistrováno postesknutí, že se jedná o suchý polder, tedy nezadržuje trvale žádnou vodu, což by se v těchto suchých letech hodilo především okolní přírodě.

Objekt je volně přístupný (respektujte ale, že se stále jedná o staveniště) a byl zanesen do této mapy: https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.84386/15.62625

V případě příjezdu od Počátek je nutné vzhledem k tomu, že cesta vedoucí přes Dvorec je soukromá, auta ponechat u cesty v Počátkách a kola vést vedle sebe.

Roman Horník