Stručně, říká: Státní organizace, starej se o Lodrantku, Zadní Lodrantku a související vodní soustavu tak, jak máš!

Petice rovněž zmiňuje i stavbu nové dálnice D 35, která se po délce 6 km táhne zhruba 500 – 1000 m od obytné části obce a voda z ní je dle projektové dokumentace v podstatném rozsahu svedena kanalizací právě do naší obce a Lodrantky. Petice je podložena odůvodněnými obavami občanů, k dnešnímu dni jí podepsaly již stovky občanů, nejen těch z Rovně, ale i z okolí. Podepsali všichni, kdož znají velice dobře místní poměry vodní regulace současné i minulé doby. Pokud nyní někdo vyhlásí obec vystavěnou na rovině, která již ve svém názvu (Roveň) o svých geografických podmínkách něco napovídá, povodňovou oblastí, tak to bude teprve pecka, která nemá logiku! Pokud by k tomu došlo, těžko i nám všem pak projde snaha postavit své náhradní bydlení někde výš, nejlépe na samém vrcholu kopce, třeba Řípu…

TV Nova dne 10 . 7. 2020 odvysílala v hlavní zpravodajské relaci příspěvek z Dolní Rovně, slovo dostala i tisková mluvčí státního podniku Povodí Labe. Její vyjádření, že její státní organizace se o toky stará řádně a pravidelně je čistí a že za vše může jen a pouze velké množství srážek, mě zvedlo ze židle a od TV bedny jsem se přesunul k PC. Víte, jak jsem toto vyjádření vnímal? Asi tak jako když jdu reklamovat poškozenou obuv a dostanu odpověď ve smyslu: “No jó, ale vy jste v těch botách moc často chodil a vypadá to, že snad i v dešti?!“. Berete takové argumenty? Pokud ano, sorry, ale já tedy ne.

První, do čeho jsem hned nahlédl, byl ARES – Administrativní registr ekonomických subjektů. V něm jsem si našel výpis z obchodního rejstříku, který obsahuje některé zajímavé informace. Například předmět činnosti. Je výrazně široký, já prostřednictvím kouzelných úkonů, které umí dnes snad každé dítě prvního ročníku ZŠ, (Ctrl C, Ctrl V), na svém počítači vybírám pro ilustraci alespoň tři body:

- sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku

- pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku v šířce podle § 49 odst. 2 vodního zákona tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni;

- plnit úkoly při ochraně před povodněmi a před suchem.

Další zajímavou informací z obchodního rejstříku je to, že zakladatelem této státní organizace je na základě zápisu ze dne 22. 6. 2018 státní orgán, Ministerstvo zemědělství. Pro ujasnění. Petiční právo v našem právním systému upravuje jednak Ústavní zákon č. 2/1993 Listina základních práv a svobod, Článek 18 odst. 1 říká, že petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi. Další související zákonná norma je petiční zákon č. 85/1990 Sb., ve svém paragrafu 1 konkrétně uvádí: (1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice"). (2) Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti. (3) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. (4) Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že petice občanů, která je jednoznačně motivována tím, aby byla Dolní Roveň jen a pouze rájem pro život, a nikoliv oblastí trvalého ohrožení, by měla být řešena nejen na úrovni státního podniku, který bude argumentovat nedostatkem kapacit a financí především vrcholných státních orgánů, kterými jsou Ministerstvo zemědělství, zakladatel státní organizace Povodí Labe s. p., ale i Ministerstva dopravy, které kanalizací do Dolní Rovně bude posílat vodu z nové D35.

Vážení čtenáři, Dolní Roveň je krásná, velká obec. Občané této obce chtějí jen to, na co mají právo. Petice je nejmírnější forma slušného upozornění tomu, kdo má vykonávat své povinnosti, aby je řádně vykonával. Soudní žaloby, to je již vyšší level. Ten možná v této fázi velice slušně vedené veřejné komunikace zajímá možná zatím například pojišťovny. Občané z naší obce však nejsou určitě ovce, takže uvidíme, co se bude v dané věci dít dál. Příslušná ministerstva jsou v Praze, která je vzdálena od nás jednu hodinu cesty vlakem. Takže fakt, sám jsem zvědav, co bude dál, až zástupci petičního výboru obdrží zákonem zaručené vyjádření k těmto peticím a seznámí s nimi všechny zainteresované.

Vážení čtenáři, v příloze si můžete prohlédnout pár dnešních (10. 7. 2020) obrázků budoucího přítoku Lodrantky od nové D35 vedle rybníka Zbraň, ze zarostlé Zadní Lodrantky, která byla po vyčištění výraznou ochranou po stoleté povodni na počátku sedmdesátých let a relativní pohodu z jednoho místního postiženého baráku, rekonstruovaného v roce minulém…

Příjemnou dovolenou všem

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň