ZÁPIS č. 7 / 2012-13

ze zasedání VV OFS Chrudim konaného dne 1. února 2013

1. Kontrola minulého zápisu:

3 sady dresů pro OFS Chrudim od PKFS dodány

2. Valná hromada OFS Chrudim:

Oddílům zaslány podklady: základní informace, pozvánka s programem, delegační lístky, volební a jednací řád, návrh kandidátů do VV (jsou zveřejněny i na webu OFS)

Připraveno: prezenční listina, návrh usnesení, sumarizace kandidátů příprava volebních lístků, zajištění členů předsednictva a komisí, příprava zpráv o činnosti VV a komisí a hospodaření VV OFS.

3. Zprávy odborných komisí:

RK přednesena Zpráva RK o hospodaření OFS za rok 2012

KM zajištěna účast Výběrů OFS na zimních halových turnajích

POZVÁNKA

na Valnou hromadu OFS Chrudim, která se uskuteční ve čtvrtek 7. února 2013 v 16:00 hodin v Chrudimi Restaurace Kateřina (I. poschodí).

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu, jednacího a volebního řádu

3. Volba předsedajícího

4. Schválení mandátové, volební a návrhové komise

5. Zpráva o činnosti VV OFS včetně hospodaření za rok 2012

6. Zpráva revizní komise

7. Diskuze, vystoupení hostů a představení kandidátů

8. Zpráva mandátové komise

9. Volba nových orgánů OFS

volba předsedy

volba členů VV OFS

volba členů RK OFS

10. Schválení rozpočtu OFS a kritérií pro rozdělování příspěvku klubům na roky 2013-2014

11. Usnesení

12. Závěr

Žádáme kluby o vyslání statutárního zástupce (předseda, sekretář, popř. člen VV, pověřený plnou mocí) dle čl.9, odstavec 3 Stanov FAČR a rozhodnutí LPO ze dne 17. 10. 2011. (jr)