1/1

Objekt sladovny v Chrudimi.

Objekt sladovny v Chrudimi.

Zdroj: Roman Málek