Přesto, díky obdivuhodné účasti hostů, se sál Hospody Ve Dvoře zaplnil do posledního místa.

Po přivítání hostů a úvodním slovu starosty sboru Františka Roztočila, zvedlo náladu všech přítomných vystoupení mladých hasičů. Povedená scénka s písní a pohádkou vyloudila úsměv na všech, větrem a deštěm ošlehaných, tvářích přítomných účastníků.

Další bod se týkal zprávy o činnosti a výsledcích 19 členů družstva dorostenců. Na okresních i krajských kolech soutěže v hasičském sportu se pravidelně umisťují na předních místech. Dokazují, že budou dobrými nástupci v rámci práce ve sboru i výjezdní jednotce. Své výsledky v soutěžích předvedli mladíci výstavkou ocenění a pohárů ze soutěží. Jeden stůl nestačil.

Velitel sboru všem poděkoval za celoroční aktivní činnost, jak při zásazích výjezdní jednotky, tak soutěžích, brigádnické činnosti, výchově nové generace i při zajišťování kulturních akcí v obci Morašice.

Podle výčtu aktivit sboru nebylo měsíce, kdy by se něco nedělo. Hasičský ples, dětský karneval, Maškara, Kácení máje, zájezdy, letní kino,Vinobraní, pravidelná posvícenská utkání ženatí proti svobodným, završení sportovní sezony říjnovou soutěží O pohár starosty obce.

Závěrem byla podána zpráva pokladníka sboru, kde vysvětlil úbytek financí na účtu sboru, mimo jiné pořízením nového devítimístného vozu Ford, kterým se mohou bezpečně přepravovat nejen družstva na soutěže, ale je k využití také obci a místní škole a školce. Zároveň také poděkoval všem sponzorům, kteří svým příspěvkem k nákupu napomohli.

V neposlední řadě bylo při výročním jednání uděleno některým členům ocenění ve formě stužek za věrnost a čestná uznání.

Přesto, že zprávy o činnosti byly předány, ještě po závěru schůze, dlouho a dlouho zde přítomní pokračovali v diskusi, ne a ne se rozejít.

Všichni účastníci valné hromady přejí hodně zdraví, úspěchů a odhodlání do dalších společných aktivit ku prospěchu všech. Těšíme se na dobrou spolupráci s okolními sbory a shodu v činnostech s okresními a krajskými PO.

Jiří Mach, Morašice