Jejím autorem je Emil Voráček, který si ke spolupráci pozval hned několik odborníků na historii, mezi nimi i na Chrudimsku známého archeologa Jana Frolka.

„Archeolog, historik nebo archivář pracují s prameny různé povahy. Tam, kde prameny nejsou, nelze vytvářet nějaké konstrukce. Přesto při početných diskusích nad chystanou publikací, někdy i trochu bouřlivějších, nám všem právě na příkladu dějin Luže jakoby v myšlenkách, zněla píseň o naší rodné zemi, jejím životě a lidu, jeho tradicích a symbolech,“ řekl Emil Voráček.

Luže vdějinách, Díl 1. Od počátků středověku do konce 17. století
Několik slov k právě dokončené knize

Cílem dlouhodobě koncipovaného projektu je zpracování období dějin osídlení vLuži od začátků kontinuálního osídlení až po současnost, přirozeně spřihlédnutím kširším souvislostem regionu, resp. dějin českého státu. Předložený první díl práce pojednává období osídlení vrámci teritoria dnešní Luže od začátků kontinuálního osídlení do konce 17. století, kdy jakoby končily „velké dějiny Luže“.

Na publikaci se podílel širší autorský tým, odborníků na příslušná období takže bylo možno hlouběji zkoumat celé období, zejména pak vývoj v16.-17. století, který je již dostatečně mapovatelný vzhledem kpoměrně bohatému rejstříku relevantních archivních pramenů. Liší se tak od období předcházejícího, meze jehož zkoumání byly dány tím, že městečko Luže vdruhé polovině 16. století dvakrát téměř celé vyhořelo, včetně radnice.

Předložená práce je výsledkem převážně nových výzkumů, mj. i proto, že dosud publikovaná literatura kvývoji obce není nejbohatší, jak by se snad mohlo očekávat. Práce je koncepčně pojata chronologicky, přičemž období 17. století je pojato šířeji, tematicky. Publikace je vybavena příslušným poznámkovým aparátem, seznamem pramenů a literatury, jmenným a zeměpisným rejstříkem, obsáhlou obrazovou a fotografickou dokumentací.

Druhý díl zprostředkuje období až po vznik nového samostatného československého státu vr. 1918 a nese pracovní název: „Luže vHabsburské monarchii – od poddanského městečka kobčanské společnosti“, na něj bude navazovat třetí – závěrečný, který dovede výklad až po současnost (pracovní název „Život vsamostatném československém (českém) státu“). Autoři této publikace se při zpracování textu setkali sřadou badatelských úskalí. Vzhledem ktomu, že prakticky ve všech pasážích bylo nutno provést nejdříve základní výzkum, byla i intenzita a rozsah přípravných prací podstatně větší, nežli se předpokládalo.

V čem spočívá novost naší práce, odhlédneme-li od toho, že dosud důkladněji pojaté dějiny Luže dosud nebyly zpracovány?

Obec městečka později města Luže, ve smyslu společnosti, vprůběhu století snášela a prožívala radosti, strasti i slasti, tak jak je přinášela doba. Významná část obyvatel se zabývala především řemeslem a obchodem. Mnozí zjejích obyvatel se podíleli na doprovodu místní vrchnosti, která se vícekrát pohybovala na úrovni správy chrudimského kraje. Místo, původní Kamenice, byla zastávkou obchodních karavan na jedné ztras zČech na Moravu zřejmě již někdy kolem přelomu tisíciletí našeho věku (první osídlení lze však datovat daleko hlouběji do dějin), bylo místem čilého provozu, kde byli potřeba šikovní řemeslníci a obchodníci, možnosti ubytování a stravy a dopro poutníky. To vše napomáhalo založení městečka spravidelně koncipovaným náměstím hned vedle původního osídlení, které se ve 14. století velice rychle rozvíjelo.

Nedaleký hrad Košumberk, v16. století již koncipovaný jako reprezentační rezidence starého českého rodu Slavatů zChlumu a Košumberka přinášel zaměstnání a živobytí desítkám obyvatel Luže a bezprostředního okolí, mezi nimiž byla i řada osob snižšími šlechtickými tituly. Vytvářela se tedy zde poněkud specifická vrstva poměrně vzdělaných, a co se týká hospodářské správy, kompetentních osob sširším rozhledem. Též to souviselo i se Slavaty zřízenou a podporovanou institucí zřízenou na Košumberku, školou pro vzdělávání mladých šlechticů, kdy preceptory mladých šlechticů byli významní vzdělanci té doby. Všechny tyto momenty podporovaly přímo i nepřímo rozvoj Luže. Spříchodem 30tileté války mnohé zuvedených faktorů odešly do dějin. Dlouhá válka přinesla strádání i přes to, že vblízkém okolí Luže nedošlo kžádným velkým bitvám, městečko jako celé panství výrazně zchudlo, nákladné vybavení zámku Košumberk vzalo za své. Probíhal nejednoduchý proces rekatolizace území, které bylo na poč. 17. století převážně českobratrské, ale smalou katolickou menšinou i sžidovskou komunitou žilo vmíru. Marie Maxmiliana Eva Terezie hraběnka ze Žďáru, která převzala zchudlé a zadlužené panství po svém zesnulém manželovi, posledním košumberském Slavatovi po r. 1654 byla postavena před olbřímí úkol, se kterým se více než čestně vyrovnala. Její životní osudy můžeme dnes číst jako dramatický román, jehož skromný odlesk jsme mohli číst vjedné zknih spisovatele Šotoly. Vzávěru svého spravování iniciovala postavení perly raného baroka vČechách, chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku. Panství, které odkázala Tovaryšstvu Ježíšovu, dokázala zbavit všech dluhů. VLuži též žila, zhruba od konce 16. století původně malá , ale rychle rostoucí židovská komunita, která přinášela další impulsy pro hospodářský rozvoj městečka. Společnost se postupně restrukturovala, její duchovní život úzce souvisel sbarokním pojetím zbožnosti.

Do závěru? Co autoři knihy?
Archeolog, historik, archivář, pracují sprameny různé povahy. Tam, kde prameny nejsou, nelze vytvářet nějaké konstrukce. Přesto při početných diskusích nad chystanou publikací, někdy i trochu bouřlivějších, nám všem právě na příkladu dějin Luže, jakoby vmyšlenkách, zněla píseň o naší rodné zemi, jejím životě a lidu, jeho tradicích a symbolech.

Život státu, velká politika, vychází konec konců zživota jeho jednotlivých částí a částeček. Není ani prostým součtem, jak se snad možná někteří politici domnívají, stejně jako není malých témat pro badatele. Občanská společnost, občanství, obec, ale také zodpovědnost, kompetence, jsou pojmy, které se můžeme snažit pochopit jen na základě velké řady výzkumů oněch malých komunit. Vtomto smyslu je i naše práce oním drobným kamínkem v poznání velké mozaiky života českého národa.

PhDr. Emil Voráček, DrSc
Vedoucí projektu