Narodil se koncem třetího století v řeckém městě Pataře, v pozdější římské provincii Lykii na jižním pobřeží dnešního Turecka. Pocházel z velmi zbožné křesťanské rodiny a od ranného mladí projevoval k lidem mimořádnou laskavost, milosrdenství a štědrost. Přitom se vždy snažil o to, aby jeho dobré skutky zůstaly utajeny. Po smrti svých rodičů rozdal většinu rodinného majetku chudým.

Mikulášské legendy.

S dobrotivým světcem, ochráncem, patronem a přítelem dětí je spojena dlouhá řada legend. Jedna z nich například vypráví o zchudlém šlechtici, který chtěl poslat své tři dcery do nevěstince, protože neměl na jejich věno, aby se mohly provdat. Když se to Mikuláš dozvěděl přicházel tajně po tři noci pod okna jejich ložnice a vhodil vždy dovnitř hroudu zlata. Podle jiných pramenů to byla tři zlatá jablka, s nimiž bývá často vyobrazován. Otec zaplatil dluhy, dcerám ještě zbylo na věno a mohly se vdát. Aby se vyhnul projevům vděčnosti, odcestoval Mikuláš lodí do Palestiny. Cestou je však překvapila strašná bouře s vlnobitím, takže byli v nebezpečí života. Mikuláš bouři uklidnil, vlny utišil a zachránil námořníkům loď i životy. Nejen proto byl později prohlášen za patrona mořeplavců a lodníků. Po návratu byl Mikuláš zvolen v Myře biskupem.

Známé jsou legendy o dalších světcových zázracích, mnohdy neuvěřitelných, když například uzdravil tři chlapce, které zlý hostinský zabil a naložil do sudů se solí. Vypráví se, že Mikuláš zadržel ruku katovi, jenž chtěl popravit tři nevinné vězně. Ti poděkovali a odešli zdraví domů. Jindy prý zase rozvalil zdi vězení s nevinně odsouzenými nebo v době hladu nakrmil celé město z obilí, přivezeného do přístavu pro královské sýpky a nic z nákladu neubylo. Podobných příkladů by byla dlouhá řada. Sv. Mikuláš podporoval chudé, těšil nemocné, chránil vdovy a sirotky i lidi nevinně pronásledované. Sám se však tomuto osudu nevyhnul. I on se pro svou víru brzy dostal do žaláře a do vyhnanství, jako mnoho jiných křesťanů, pronásledováných za císaře Diokleciána. Teprve roku 312 se mohl vrátit domů a pokračovat ve své službě Bohu a věřícím.

Biskup Mikuláš zemřel v Myře 6 .prosince někdy mezi lety 345 a 352. Vypráví se, že z jeho hrobu vytryskly dva prameny, které vracely nemocným zdraví. Roku 1087 byly ostatky sv. Mikuláše převezeny do italského přístavního města Bari a koncem 17. století uloženy pod stříbrný oltář tamní baziliky St .Nicola.

Zásluhou mořeplavců se začal už v 11.století šířit mikulášský kult i do Evropy. Sv. Mikuláš byl patronem nejen námořníků, loďařů a rybářů, ale i cestovatelů, knihařů, lékárníků a nejméně 35 dalších povolání. Jeho jméno nese řada měst, mostů, i kostelů. Především však byl znám jako patron dětí. Předvečer jeho úmrtního dne 6. prosince je v mnoha zemích světa spojen s očekáváním světcovy návštěvy a rozdělováním nadílky dětem.
Svatý Mikuláš je světcem vskutku evropským.

V mnoha zemích Evropy mají svého národního Mikuláše, jenž děti potěší a obdaruje. V sousedním Německu, v jeho jižní katolické části, je to Sankt Nicolaus, familiérně zvaný „Nicolo“. V severním Německu Martin Luther vyměnil oblíbeného biskupa Mikuláše za protestanského Weihnachtsmanna. Ve Švýcarsku se Mikuláš jmenuje „Samichlaus“ a i jeho jméno je odvozeno od německého Sankt Nicolause. Stejně jako v Holandsku „Sinterklaas“, jenž s doprovodem připlouvá každoročně lodí plnou dárků ze Španělska do rotterdamského přístavu. Po velkolepém průvodu městem a návštěvě u královny a primátora, vznáší se Sintereklaas v noci se svým koněm nad střechami domů a jeho pomocníci čertíci „Černí Petříci“ spouštějí dárky do domů komínem nebo je ukládají do připravených botek a krabic u krbu.

V Rakousku chybí mikulášskému průvodu sice zlatovlasý anděl, ale světcův doprovod doplňuje několik u nás nezvyklých osob, jako je „ paní Mikuláška“, která se věnuje převážně děvčatům, za zmínku stojí i čertovský chlapík „Klaubauf“ s nůší plnou neposlušných dětí. Někdy přijde i obr dotýkající se hlavou až stropu. Ale nadílka brzy zaplaší dětskou úzkost a obavy.

Přežili jsme Dědu Mráze, přežijem i Santu Clause.

Všechny národní mikulášské zvyky jsou krásné a není divu , že malí i velcí bojují za to, aby nebyly vytlačovány importovanými postavami jako je americký Santa Claus, reklamní panák Coca Coly. V holandských městech jsou plakáty s thymolínovým úsměvem Santa Clause přeškrtány a v Rakousku dokonce radio o Vánocích vysílá fingovaný přenos z demonstrace za Mikuláše a Ježíška, kde děti vykřikují hesla „Pryč se Santa Clausem“.

I u nás se s úsměvem říká „Přežili jsme „Dědu Mráze“ přežijem i Santu Clause“. Ten totiž může zdomácnět v nadnárodních super - hyper a megamarketech, ale cestu do českých rodin a dětských srdcí bude hledat jen s obtížemi. Uvědomíme si to, až večer uvidíme z okna na ulici tu tradiční krásnou trojici sv. Mikuláše s andělem a čertem. Naše děti milují svého Mikuláše a Ježíška, a to je dobře.


Ivan Ladýř