Tříkrálová sbírka je pro každého z nás možností, jak se zapojit do charitního díla a podílet se na pomoci lidem, kteří ji potřebují. Výtěžek sbírky bude použit na Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu – zakoupení zdravotních pomůcek, bezplatnou Občanskou poradnu a další pomoc potřebným. V lednu, vždy kolem slavnosti Tří králů, se stovky koledníků zúčastňují „Tříkrálovky“ a každoročně se k nim přidávají i koledníci v Chrudimi a okolí.

Vždy jsme velmi mile překvapeni vlídností a štědrostí dárců a nasazením koledníků, bez kterých by nebylo možné sbírku uskutečnit. Letos jsme z této sbírky pomohli rodinám i jednotlivcům v Chrudimi a okolí, kteří se ocitli v obtížné situaci, přispěli jsme na konto Povodně, další pomoc směřovala na zemětřesením postižené Haiti a do Indie, kde došlo k velkým záplavám a sesuvům půdy.

O tom, jak byly použity finanční prostředky z charit ČR na pomoc Haiti nás v říjnu přijely informovat pracovnice Arcidiecézní charity Olomouc, které zároveň připravily pro zdejší gymnázium vzdělávací program o této zemi. Jejich vyprávění, včetně fotek a filmu, bylo o to zajímavější, že jedna z nich, která ovládá domorodý jazyk, pomáhala na Haiti několik dní po zemětřesení organizovat humanitární pomoc. O použití finančních prostředků pro Indii nás informoval přímo diecézní ředitel RNDr. Stejskal a prezident charity P. Suchár, kteří v říjnu navštívili Indii, kde přímo na místě viděli nově postavené domky z peněz, které poskytly charity královéhradecké diecéze.

Z obdržených peněz ještě chrudimská charita zakoupila pro naše pacienty mechanické vozíky, pojízdné WC, pevná chodítka a jako každoročně dofinancováváme z těchto peněz stávající projekty charity. Podrobné vyúčtování bude jako vždy ve výroční zprávě.

Dana Zelená, Farní charita Chrudim

Sbírka bude v Nasavrkách i Luži

V sobotu 8. ledna dopoledne se v Nasavrkách uskuteční Tříkrálová sbírka organizovaná Českou katolickou charitou. Vybrané peníze budou ze 60 % použity na provoz a potřeby chrudimské charity a 40 % prostředků využije ústředí Charity pro rychlou pomoc např. při povodních, zemětřeseních a vojenských konfliktech.

V sobotu 8. ledna 2011 proběhne v Luži již po jedenácté tradiční Tříkrálová sbírka. Sraz koledníků na faře v Luži od 8:00 hod. Všem koledníkům požehná farář Josef Hubálek. Skupinky tří králů v doprovodu dospělé osoby budou procházet Luží a okolními vesnicemi. Vedoucí skupinky bude vybaven průkazem SČKCH, OP a válcovitou kasičkou opatřenou pečetí a podpisem pracovníka Městského úřadu v Luži a charitním logem. Letošní výtěžek TS 2011 bude věnován na: dovybavení mateřských center v Luži a Holicích, dovybavení střediska služby sanace rodiny, nákup nového auta pro sociální služky a přímá pomoc potřebným lidem postiženým živelnou katastrofou, poradenství.

Každá skupinka má zapečetěnou pokladničku

Dne 8. ledna se i v Heřmanově Městci objeví tříkráloví koledníci s prosbou o pomoc potřebným. Sbírka je chráněna proti zneužití, neboť každá skupinka bude mít zapečetěnou pokladničku a vedoucího staršího 15 let, který bude vlastnit průkazku s pověřením generálního sekretáře SCHČR.

Pokud by vás navštívily v těchto dnech osoby bez těchto náležitostí či jinak podezřelé, oznamte toto ihned Policii ČR nebo na telefon asistenta sbírky v Heřmanově Městci (732 789 248). Pomozte tak zabránit zneužití sbírky. Předem vám děkujeme, že nenecháte své dveře zavřeny.

Marek Výborný