Potřetí, a pokud se neobjeví nové podstatné skutečnosti zároveň i naposledy, se vracíme ke slatiňanskému sporu o budoucí výstavbu rodinných domků v lokalitě pod Třešňovkou. Se svými argumenty proti tomuto záměru vystupuje rovněž slatiňanský radní a ředitel zdejší základní školy Daniel Vychodil.


Není mnoho témat, která dokáží vyvolat široký zájem občanů a vzbudit velké emoce. Patří k nim určitě i chystaná změna územního plánu v lokalitě Škrovád-Sever. Jde o pozemky na konci Škrovádu pod silnicí, která vede směrem k zámeckému parku a kde by mělo vyrůst osm domů.

Na jedné straně stojí zájem umožnit výstavbu v této (pro budoucí stavebníky velmi pěkné) lokalitě, získat finance do městského rozpočtu z prodeje pozemku, který chce město získat od pozemkového fondu a který leží pod částí těchto budoucích lukrativních parcel.

Na druhé straně stojí potřeba uchránit hodnotné části krajiny v okolí města před zásahy způsobené výstavbou.

Proč jsem proti výstavbě v této lokalitě?

1. Z důvodů koncepčních. Myslím si, že by nakládání s krajinou mělo být řešeno koncepčně a ne neustálými dodatky a přílepky. Tento koncepční přístup umožňuje zpracovaný a schválený územní plán jako celek. Protože se v minulosti zastupitelstvo potýkalo s řadou návrhů na změny, bylo rozhodnuto v předešlém volebním období o zadání zpracování nového územního plánu a následně došlo k jeho schválení (2006). Slatiňany mají tedy zcela nový územní plán (asi za tři čtvrtě milionu korun), který jasně vymezuje, kde se může stavět a kde ne. Když jsem se účastnil veřejného projednávání nového územního plánu, ptal jsem se jeho autorů, jak se dívají na případnou výstavbu v prostoru Škrovád – zámecký park. Bylo mi řečeno, že se jedná o cenné území a proto zde výstavbu nenavrhují.

Mrzí mě, že některá rozhodnutí současného zastupitelstva způsobují celkem výrazné změny do nově zpracovaného územního plánu. Kam takové zásahy povedou lze pozorovat na některých zahrádkách v Kaštance (u parkoviště).

2. Z důvodů ochrany krajiny. Dotčená lokalita se nachází v památkové zóně (Slatiňansko-Slavická památková zóna), v těsné blízkosti Třešňovky a nedaleko hranice CHKO Železné hory. Jedná se o přirozený krajinný reliéf, plynulý přechod dvou segmentů (niva, návrší). Z krajinářského hlediska je zde vysoce hodnotný segment volné krajiny oddělující od sebe dvě sídla.

3. Z důvodů dostatku prostoru pro budoucí výstavbu v jiných lokalitách. Slatiňany v současné době umožňují výstavbu v lokalitách Škrovád-Jih, Říště, Slatiňany Sever (pole u Meritu), dále mezi sídlištěm a budoucím obchvatem. Jedná se o dostatečné množství potencionálních stavebních parcel pro řadu let dopředu.

4. Z důvodu právního. Kladu si otázku, zda a jak je v tomto případě respektován § 55 odstavce 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který říká, že „další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využití již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch“. Slatiňany poskytují možnost výstavby v již schválených lokalitách v dostatečné míře.

5. Z důvodu obav z dalšího vývoje. Otevřeme-li dnes prostor pro výstavbu v této lokalitě, lze předpokládat v budoucnu tlak na další navazující výstavbu. Schválením navrhované lokality se otevírá nebezpečný precedent.

6. Z důvodu hodnotového. Dívám se na to jako na konflikt dvou odlišných hodnotových světů. Jeden je o záboru a spotřebě volné krajiny, zisku z prodeje parcel a bydlení několika rodin na lukrativním místě, druhý je o snaze zachování hodnotného krajinného celku v památkové zóně. Oba pohledy jsou legitimní. Volím ten druhý. Nejsem obecně proti výstavbě. Myslím však, že musíme najít rozumnou hranici, aby se naše město nezměnilo v jedno velké staveniště obklopené ze všech stran přílepky satelitů a tím následně v nelogickou sídelní kaši.

7. Z důvodů zastupitelského. Jako zastupitelé bychom měli reflektovat názory občanů, kteří nás zvolili a očekávají od nás zájem o jejich názory a prosazování jejich zájmů. Od nemalého množství nejen voličů naší strany vím, že odpor proti výstavbě v této lokalitě je pro ně velmi důležitý.

Mgr. Daniel Vychodil