Vážení zastupitelé města Chrudimi,

dovoluji si Vám předložit otevřený dopis, který má za cíl informovat Vás o situaci kolem areálu Letního kina Mír v Lázeňské ulici v Chrudimi.

Nevím přesně kdy a na kterém zasedání zastupitelstva budete rozhodovat o budoucnosti tohoto areálu. Věřím, že se rozhodnete po zralé úvaze a se znalostí celé problematiky kolem „Leťáku".

V roce 2011 vzniklo o.s. MaChr, jehož hlavním cílem je záchrana areálu „Leťáku".Toto o.s. uzavřelo s městem smlouvu o bezplatné výpůjčce areálu za účelem konání společensko-kulturních akcí. Finanční příspěvek od města ve výši 50.000 Kč jsme celý investovali do obnovení přívodu elektrické energie.

Po nutných úpravách zanedbaného areálu (likvidace náletových dřevin, údržba stávajícího vybavení a laviček v areálu) jsme začali realizovat kulturní akce. Nemohli jsme (a ani nechtěli) konkurovat „oficiální" kultuře v Chrudimi, kterou zajišťuje Chrudimská beseda, která je za tím účelem městem zřízena.

Obrátili jsme se proto na alternativní amatérskou scénu hudební, divadelní, výtvarnou … Tady se otevřel prostor pro začínající umělce (muzikanty, výtvarníky a divadelníky), kteří tak dostali příležitost prezentovat svůj umělecký názor (i to je jeden z cílů o.s. MaChr - Za Chrudim malebnou).

Naším dalším záměrem bylo obnovit i filmová představení. S nástupem digitalizace jsme zvolili cestu promítání filmů z dataprojektoru DVD tato varianta se osvědčila. Stávající promítací plocha je k tomuto účelu ideální a to co do formátu tak i konstrukce. Nedá se nahradit žádným nafukovacím plátnem ani plátnem bří. Čadíků. Spolu se stupňovitým hledištěm a vyvýšeným jevištěm tvoří celek, zajišťující možnost komfortního sledování filmu, divadelního představení či koncertu.

Veškeré finanční prostředky vybrané v rámci dobrovolného vstupného či vstupného 20 50 Kč investujeme do zajištění provozu „Leťáku" tzn. tisk a výlep plakátů, propagace, elektřina, údržba areálu a podobně.

Podařilo se nám zrealizovat řadu koncertů, divadelních představení, sochařské sympózium, výtvarné workshopy, módní přehlídky, dětský den, pouťové taškařice, benefice, filmová představení a bleší trhy- viz. odkaz http://www.facebook.com/letnikino.chrudim

Dokázali jsme v praxi s minimem finančních prostředků, že „Leťák" je MULTIFUNKČNÍ kulturně-společenské zařízení, které je právě díky svému umístění s vzrostlou přírodní scenérií srdcem jedinečným a nenahraditelným pro kulturní dění v Chrudimi.

Na setkání s občany dne 30. 5. 2012 v budově MěÚ na Pardubické ulici, se jednalo o možné budoucí revitalizaci prostoru za Muzeem. Na základě připomínek občanů (sešlo se jich zde cca 80) mělo na tomto setkání vzniknout nové možné řešení této problematiky (původní studie arch. Škardy byla občany jasně zamítnuta).

Dovoluji si Vám, z pohledu účastníka výše zmiňovaného setkání, předložit tři možná řešení budoucí revitalizace prostoru za Muzeem:

Možná řešení

1) studie podle arch. Škardy za cca 25 30 milionu Kč / znamená zrušit, vybagrovat stávající „Leťák" a na tomto místě vybudovat zpevněnou plochu za Muzeem s možností stání pro cca 50 aut a na zbytku poloostrova vytvořit park

2) zrušit „Leťák" a na jeho místě vybudovat park a za Muzeum nepustit žádná auta (návrh řešení arch. Kopečného a Patriotů).

3) zachovat stávající jeviště s promítací plochou, zachovat stávající stupňovité hlediště zredukované na 300 míst (ze současných 1000 míst), za promítací stěnou vybudovat zázemí šatny, sociální zařízení, dále do prostoru za lavičkami postavit promítací kabinku pro DVD přehrávání, v prostoru mezi Muzeem a hledištěm vybudovat zpevněnou plochu parkování cca 50 aut, další parkovací místa je možné vybudovat pod hradbami naproti vstupu do „Leťáku" po zrušení zarostlého náspu - viz. příloha. Pokud jde o náplň a využití areálu, souhlasíme s vyjádřením komise Rady města pro hospodářský rozvoj ze dne 23.4.2012, aby aktivním správcem objektu a garantem využití provozu byla Chrudimská beseda, agentura řízená městem, určená pro zajišťování kulturního programu pro občany. Mimo rámec tohoto programu by pak areál měl být k dispozici pro kulturní a společenské akce různým o.s., neziskovkám, spolkům atd. Rovněž by měl být volně přístupný veřejnosti k odpočinku a relaxaci.

V závěru Vám děkuji za čas, který jste věnovali přečtení tohoto dopisu. Prosím případné dotazy a informace, které byste k této záležitosti potřebovali znát směřujte na mobil 777 975 620 nebo e-mail: r.podzim@seznam.cz.

S pozdravem
Richard Herbst, předseda o.s. MaChr
Za Chrudim malebnou

Návrh na možné využití areálu bývalého letního kina.

Reakce na vyjádření chrudimského starosty:

Se zájmem jsem si přečetl v Chrudimském deníku ze dne 25. září 2012 vyjádření chrudimského pana starosty Mgr. Petra Řezníčka k Petici pro záchranu areálu bývalého Letního kina Mír v Chrudimi v Lázeňské ulici. Tento areál je třeba vnímat jako MULTIFUNKČNÍ PŘÍRODNÍ AREÁL (AMFITEÁTR), ideální pro konání kulturně společenských akcí (za tím účelem byl v šedesátých letech vybudován) jako jsou koncerty, filmová a divadelní představení, festivaly, výtvarné workshopy, doprovodné akce u příležitosti LCH, bleší trhy atd., tedy nejen jako letní kino pro filmové projekce, jak píše pan starosta. Takto to také občané podepisující petici chápou.

Během sezóny 2011 a 2012 os.MaChr Za Chrudim malebnou ve spolupráci s ČSČK, o.s.Promusic, Mama klubem a dalšími, uskutečnilo řadu těchto akcí za účasti cca 5000 návštěvníků.

Pod výše zmíněnou petici se podepsali a podepisují Chrudimáci, ale i návštěvníci z jiných měst a obcí, včetně cizinců.Ti všichni vyjadřují podpisem obdiv k tomuto místu a svoji vůli zachovat areál v současné podobě pro příští generace. Ne tak, jak píše pan starosta po přebudování, ale po úpravách, které by město jako řádný hospodář na majetku mu svěřeném mělo zajistit.

Leťák je místo, kam stojí za to jít .A to i mimo kulturní akce jen tak posedět v klidu přírody uprostřed města. Bohužel v současnosti nám smlouva s městem nedovoluje nechat areál volně přístupný veřejnosti.

V otevřeném dopise zastupitelům města Chrudim (viz. výše) předkládáme k diskuzi možné řešení prostoru za Muzeem, vypracované podle přání občanů vyjádřených jasně na setkání s představiteli města k tomuto tématu v květnu 2012 v zasedací síni MěÚ na Pardubické ulici.

Richard Herbst, předseda o.s. MaChr

Za Chrudim malebnou