Důsledkem úbytku vycházejících žáků z devátých ročníků základních škol (ZŠ) je nenaplněnost středních škol a odborných učilišť. Je to vážná situace, a to nejen z ekonomického hlediska nežádoucího financování nenaplněných tříd. Situaci řeší všechny kraje, někde dochází ke splynutí či slučování různých typů škol.

Útok na osmiletá gymnázia

V mnoha krajích řeší současnou situaci hlavně na úkor snižování čtyřletých gymnázií a velkým útokem proti gymnáziím víceletým.
Krajské úřady jako zřizovatelé středních škol by měly vycházet z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, který byl vládou schválen 23. května 2007. Podle tohoto dokumentu by všeobecné vzdělání mělo absolvovat 35 až 40% středoškoláků. Posilovat všeobecné vzdělávání je celosvětový trend vyspělých zemí. Proč naše republika touto cestou nejde?

Různé výzkumy znalostí a dovedností žáků základních a středních škol by měly být pro nás alarmující. Všichni si, prosím, uvědomme, že gymnázia si ve sledovaných testech úroveň udržela. Velmi se zhoršily výsledky žáků jiných typů škol.

Nechceme-li dále snižovat úroveň vzdělávání, měli bychom stavět právě na kvalitě škol s dobrými výsledky a mezi tyto školy gymnázia bezesporu patří. Argumentovat, že gymnázia přijímají čtyřkaře, je více než malicherné. Jsou to na některých gymnáziích výjimky.

Je zajímavé, že „nikomu“ už nevadí, že mnoho čtyřkařů se dostane na jiné typy středních škol, tam odmaturují a mnoho jich je přijato na některé typy vysokých škol.

Většina těchto studentů nejdéle do dvou let vysoké školy opouští. Proto vysoké školy včetně technických zaměření oprávněně preferují v přijímacím řízení absolventy gymnázií jako nejlépe připravené uchazeče o studium.

A velmi podstatné je, že většina z nich vysokoškolská studia úspěšně dokončí, nemalé finanční náklady státu dobře zužitkují. Stejně tak podstatné je, že absolventi gymnázií mají nejmenší nezaměstnanost, díky širokému všeobecnému základu, jazykových znalostí apod. jsou adaptibilní.

V mezinárodních testech velmi špatně dopadli žáci čtvrtých ročníků ZŠ. Obviňovat z toho víceletá gymnázia je více než nesoudné. Velmi si vážím náročné práce učitelů ZŠ. Přibývají výchovné problémy žáků, zodpovědnost žáků, chuť pracovat, vzdělávat se velmi často klesá.

Tím, že ze třídy odejdou tři až čtyři žáci na víceletá gymnázia, se situace ve třídě nijak nezmění. Jsem přesvědčen, že právě víceletá gymnázia dávají žákům mnohem více možností využít a rozvíjet svoje schopnosti než ZŠ.

Talent žáků se musí rozvíjet

Dříve se argumentovalo, že víceletá gymnázia žáky přetěžují, ale tito žáci a jejich rodiče to nikdy neřekli.
Schopným a talentovaným žákům se musíme věnovat včas, na nich potom stavějí vysoké školy svoji kvalitu.
Proto velký útok proti víceletým gymnáziím považuji za více než nežádoucí a krátkozraký. Pochopitelně plně souhlasím s tím, aby žáci byli přijímáni na základě velmi solidních výsledků přijímacího řízení.

Chybí dlouhodobá koncepce a analýza

Jsem přesvědčen, že by stát (ministerstvo školství), který je zodpovědný za úroveň vzdělávání, měl provést důslednou analýzu naší školské vzdělávací soustavy.

Ministerstvo školství by mělo mimo jiné vyhodnotit výsledky Rámcových a Školních vzdělávacích programů. Chybí dlouhodobá koncepce.
Je žalostné, že v průběhu školního roku se mění pravidla o přijímacím řízení, o maturitních zkouškách apod. Svědčí to o nekoncepčnosti naší vzdělávací soustavy.

Vážení zastupitelé, chceme-li v naší společnosti vědění prosadit, musí se vzdělávání v naší zemi stát „megatématem“.
Kdo si chce nadále dovolit tu nejvyšší životní úroveň, nejlepší systém sociálního zabezpečení a nejnákladnější ochranu prostředí, musí mít nejlepší vzdělávací systém.

Vzdělání je klíčem k trhu práce a stále tou nejlepší profylaxí proti nezaměstnanosti. Udržuje v chodu mechanismy společenského vzestupu a sestupu a tím i celou společnost v pohybu. Vzdělanost země je znakem jejího zdraví a její prosperity, vzdělanost je ozdobou, ale také ochranou celého národního společenství. A uvědomme si, prosím, že za kvalitu vzdělávání a výsledného vzdělání naší mládeže nesete spolu s námi učiteli plnou zodpovědnost. Přeji nám učitelům i vám zastupitelům vytrvalost a sílu. Sílu k přijetí pravdy a vytrvalost při její obhajobě.

Josef Kubát, dlouholetý ředitel Gymnázia Dašická Pardubice