Pozvaný zástupce VV ČSTV Praha a zároveň předseda PKO ČSTV Václav Schejbal se omluvil. Řízením jednání byl pověřen Jaroslav Bečička.

Výbor SUCH zůstal beze změn

Předseda SUCH František Ryšavý začal svůj projev plněním usnesení, přijatých na volební valné hromadě v roce 2010. Vzhledem ke čtyřletému volebnímu období zůstává VV ve stejném složení i na příští dva roky. Z minulého usnesení je stálým problémem předkládání požadavků o přehledu akcí, což slouží pro zpracování Kalendáře sportovních a turistických akcí na Chrudimsku.

Dalším bodem bylo uložení předsedům TJ/SK provést aktualizace údajů v pasportech majetku. I tento úkol splnilo jen minimum organizací i z toho důvodu, že nedošlo k převodům nemovitého majetku. Výjimkou jsou pouze FK ERA-PACK Chrudim (pořídil nový majetek v hodnotě 4 milionů Kč, SKI-klub Hlinsko a Junior Skuteč (oba po 5 mil. Kč). Další dva body, uložené tajemníkovi – ekonomovi VV Vojtěchu Čižinskému, ztratily svůj význam. Předsedové TJ/SK nadále nevyužívají možnosti ocenit vyznamenáním ČSTV své členy v rámci jejich kulatých jubileí.

Vyhodnocení a olympiáda mládeže

Výkonný výbor SUCH se za hodnocené období sešel na 14 řádných zasedáních. Nejvíce času bylo věnováno projednávání otázek ekonomických. „Mám-li, i když jen ve stručnosti hodnotit činnost VV SUCH za uplynulé dvouleté období, musím se zde opět zmínit o akci Nejúspěšnější sportovec Chrudimska. Tato akce je již od roku 2009 pořádána jako celookresní. Obě poslední vyhlášení se uskutečnila v Divadle Karla Pippicha, setkala se s příznivým ohlasem ze strany veřejnosti. Opět je nutné uvést dobrou spolupráci při zajištění této akce s Chrudimským deníkem a jednotlivými městskými úřady i dalšími sponzory," řekl František Ryšavý s dodatkem, že 5. ročník této ankety za rok 2012 je naplánován na přelom ledna a února 2013.

„Další významnou akcí, na které jsme se podíleli, byly krajské olympiády mládeže Pardubického kraje. VIII. ročník jsme zajišťovali na sportovištích našeho okresu, ten IX. ročník byl v Pardubicích a minulý, desátý se konal ve Svitavách. Tam bylo pořadí okresů: 1. Pardubice, 2. Ústí n. O., 3. Chrudim, 4. Svitavy," konstatoval předsedu SUCH.

Hlavní problém sportovní unie

„V závěrečné části své zprávy se chci zmínit o hlavním problému naší organizace v průběhu hodnoceného období. Již na minulé valné hromadě jsem hovořil o nepříznivé situaci v a. s. Sazka a o tom, že jsme neobdrželi přislíbené finanční prostředky z let 2007 – 2009. V té době jsme ještě doufali, že se situace zlepší a finance na činnost budou i nadále poskytovány. O zdroj financí se ale definitivně přišlo," naznačil začátek špatné situace František Ryšavý, který později uvedl, že i přes značné problémy VV SUCH hospodaření roku 2011 zvládl.

Pro rok 2012 však již výhled na úspěšné zvládnutí hospodaření sekretariátu VV SUCH byl krajně nepříznivý. Protože nebyl zajištěn dostatek finančních prostředků na krytí potřebných výdajů, byl ke dni 31. 12. 2011 rozvázán pracovní poměr s V. Čižinským a J. Richterem. Protože bylo třeba i nadále plnit některé úkoly centra, bylo s oběma pracovníky sjednáno odstupné. Tato situace trvala během prvního čtvrtletí letošního roku. Od 1. 4. 2012 je pak V. Čižinský v evidenci Úřadu práce aj. Richter má uzavřenou dohodu o provedení práce s OFS. „Od 1. července 2012 je znovu uzavřena pracovní smlouva s oběma výše uvedeným pracovníky aparátu. Věříme, že i tímto krokem se práce našeho sekretariátu opět zlepší na dřívější úroveň i v zájmu všech TJ/SK našeho okresu," slibuje si předseda SUCH Ryšavý, i když výhled do roku 2013 není ještě vyřešen.

Už jen letem světem

Zprávu revizní komise přednesl Petr Steiner, zprávu o hospodaření SUCH včetně návrhu rozpočtu na rok 2013 měl připravenou tajemník – ekonom Vojtěch Čižinský. S informacemi o průběhu a závěrech Valné hromady ČSTV konané v Nymburku seznámil přítomné předseda František Ryšavý. V rámci 65. narozenin obdržel medaili Pardubické krajské organizace ČSTV dlouholetý člen VV SUCH a předseda ŽSK Třemošnice Stanislav Peca. Druhý rovněž pětašedesátník, Václav Štěňha z Heřmanova Městce, obdrží stejné ocenění na nejbližším zasedání výkonného výboru, neboť se tohoto jednání z osobních důvodů nemohl zúčastnit. Diskuse byla jako tradičně mizivá.

JAROMÍR DOLEŽAL