Opět po dvou letech svolal Výkonný výbor Sportovní unie Chrudimska valnou hromadu regionálního sdružení ČSTV, do které patří osm svazů, sto tři TJ a SK, což představuje 15 335 sdružených členů. Stanislav Peca, člen SUCH, přivítal kromě zástupců TJ, SK a svazů i stálého patrona SUCH Zdeňka Čiháka, předsedu krajského sdružení v Pardubicích.

Stálá bolest – neplnění usnesení

František Ryšavý, předseda SUCH si stejně jako před dvěma lety stěžoval na neplnění povinností ze strany TJ a SK. Z poslední valné hromady, konané 28. 6. 2006, vyplynuly následující body usnesení – většinou nesplněny. Předložení termínu o konání sportovních akcí pro zpracování turistického a sportovního kalendáře - vázne. Aktualizace údajů pasportu majetku, což je podklad pro splnění podmínky k přidělení dotace na údržbu a provoz tělovýchovného zařízení – splnilo jen pět TJ a SK. Nesplněna povinnost dodání ročního výkazu hospodaření a aktualizace členské základny za roky 2006 a 2007. Ani s podáváním návrhů „z dola“ na vyznamenání členů u příležitosti jejich jubileí to není nijak slavné. I přes uvedenou nedobrou situaci v tomto posledním bodě lze kvitovat, že SUCH ocenil v roce 2006 sedm členů Čestným uznáním ČSTV a čtyři obdrželi medaile ČSTV. O rok později předal tři Čestná uznání ČSTV, tři Čestné odznaky ČSTV a dvě medaile ČSTV. Letos je bilance zatím následující: tři Čestná uznání ČSTV, osm Čestných odznaků ČSTV a jedna medaile ČSTV. Jediným světlým bodem, kde lze „odfajfkovat“ splněno, je rozdělení dotací na činnost a údržbu, avšak toto je zásluha tajemníka SUCH Vojtěcha Čižinského.

Předseda SUCH zhodnotil dále činnost za poslední dvouleté období, ve kterém se uskutečnilo 16 zasedání s průměrnou účastí sedmi členů z devíti. Náplní byla tato specifika: čerpání rozpočtu, rozdělování dotací, rozdělování prostředků z grantu kraje, řešení ohledně přidělování prostředků na investiční výstavbu, sledování hospodaření TJ a SK. Dále se zmínil o krajských olympiádách dětí školního věku. V období let 2005/6 to byla v pořadí čtvrtá na okrese Chrudim, pátou organizovaly Pardubice, šestou Svitavy, sedmá bude příští rok v Ústí n. O. a do Chrudimě se přestěhuje opět v letech 2009/2010.

Slavnostní chvíle

Ke 30. červnu 2008 ukončí pracovní poměr Blanka Trojanová. Při valné hromadě se jí dostalo poděkování za mnohaletou velmi dobrou práci pro sportovní organizaci s přáním pevného zdraví. Jejím nástupcem se stane Jiří Richter z Luže, jenž zastává funkci v OFS Chrudim. U příležitosti životních jubileí obdržel Čestné uznání ČSTV Josef Dvořáček, trenér mládeže v Hrochově Týnci a člen disciplinární komise OFS Chrudim. Ten v příštích dnech oslaví šedesátiny. O pět let mladší je Bedřich Janáček, předseda TJ Kameničky, který si na Vysočinu odváží Čestné uznání ČSTV. Stejného ocenění se dostalo nejmladšímu z těchto jubilantů – Luboš Blecha za TK Seč dovrší letos kulatých „padesát“. Všem jmenovaným se k blahopřání připojuje i naše sportovní redakce Chrudimského deníku.

Diskuze hlavně o financích

Původní návrh byl rozdělovat dotace podle nákladů veškeré činnosti (zdaněné i nezdaněné). Protinávrh, který prošel, zní: pro rok 2009 budou dotace rozděleny pouze dle nákladů na nezdaňovanou činnost. Záměrně jsme se nedotkli části „Zpráva o hospodaření SUCH za rok 2007, jež přednesl Vojtěch Čižinský, neboť jde o sumář čísel, se kterými se seznámíte v sekretariátu SUCH, případně na internetových stránkách www.cstv.cz/chrudim. V diskuzi vystoupil i jeden z hostů Zdeněk Čihák, který seznámil účastníky tohoto jednání o valné hromadě v Nymburku.

Jaromír Doležal