Nejjednodušším způsobem likvidace odpadních vod je napojení na veřejnou kanalizaci.

Je pravda, že za vypouštění odpadní vody budou muset vlastníci nemovitosti, v souladu s příslušným ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, hradit provozovateli kanalizace stočné.

Na druhou stranu však majitelům odpadnou starosti a povinnosti se zákonnou likvidací odpadních vod. Vodní zákon ukládá každému, kdo produkuje odpadní vody, řadu povinností při jejich likvidaci.

„V dnešní době je možná akumulace odpadních vod ve vyvážecí jímce neboli žumpě, což je podzemní nádrž, ze které odpadní vody neodtékají a musí se vyvážet fekálním vozem na čistírnu odpadních vod. V letních měsících si někteří majitelé jímek stěžují na nepříjemný zápach, který je způsobený rozkladem tuhých složek odpadu. Další možností likvidace odpadních vod je přes komorový septik či čistírnu odpadních vod. Septik nezajistí dostatečným způsobem čištění odpadních vod. Je tedy nutné za něj zařadit ještě zemní filtr, přes který se odpadní vody zasakují do terénu nebo jsou odváděny do povrchových vod“, řekl výrobně-technický náměstek Vodárenské společnosti Chrudim Petr Kavalír.

Vypouštění odpadních vod přes septik a domovní čistírnu odpadních vod je možné pouze na základě povolení vodoprávního úřadu. Více informací je možno získat na vodoprávním úřadu.

Optimálním řešením z ekologického a finančního hlediska je napojení na veřejnou kanalizaci zakončenou centrální čistírnou odpadních vod.

Ilona Machačová