Od prvního ledna začnou platit nové ceny vodného a stočného. Už je schválili zástupci vlastníka vodohospodářské infrastruktury, společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Cena bude opět složena ze dvou částí. Za kubík odběratelé zaplatí cenu vodného 36,16 Kč a stočného 31,72 Kč. Tedy celkem 67,88 koruny.

Meziročně tak celková cena vzroste o 1,38 Kč za vodné, případně o 0,91 Kč za stočné. Upravena byla i výše pevné složky, která je stanovena podle velikosti vodoměru. Pro ty nejmenší, domovní vodoměry je pevná složka za připojení k síti 750 Kč ročně (vodné) a 720 Kč ročně (stočné).

„Na úpravě ceny se výrazně podílí inflace, růst cen elektrické energie a poplatky státu za odebranou surovou vodu. Vliv má také neustále se snižující spotřeba vody, zejména v důsledku redukce výroby některých podniků,“ říká Roman Pešek, ředitel Vodárenské společnosti Chrudim, a.s.

„Pozorně jsme zvažovali dopady změny ceny vodného a stočného na všechny skupiny obyvatel na jedné straně a potřebu získat více finančních prostředků na nutné investice do vodohospodářského majetku na straně druhé. Rozhodli jsme se proto navýšit nájemné za provozovaný vodohospodářský majetek o pět procent,“ uvedl Josef Hrad, ředitel společnosti Vodovody a Kanalizace Chrudim, a.s.

Pro odběratele s průměrnou spotřebou 110 litrů na osobu a den se od 1. ledna zvýší měsíční platba za vodné a stočné orientačně o 50 Kč v závislosti na typu nemovitosti. Většina odběratelů na Chrudimsku platí jen vodné, protože nejsou napojeni na kanalizaci.

Ceny vodného a stočného

Ceny vodného a stočného byly před rokem 1989 dlouhodobě drženy na nízké úrovni. Rozdíl mezi skutečně vynaloženými provozními náklady a vodným a stočným vybraným od odběratelů dotoval stát. Dotace stát po sametové revoluci postupně odbourával, přičemž současně výrazně zpřísňoval nároky na kvalitu pitné vody a čištění odpadních vod. Tyto vlivy vyvolaly značný růst cen. Dnešní ceny vodného a stočného odrážejí skutečně vynaložené náklady na výrobu pitné vody, její distribuci a na odvádění a čištění odpadní vody. Stále však ve většině lokalit nejsou na takové úrovni, aby pokryly potřebné investice do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury. To se týká zejména menších sídel.

Jak se tvoří cena vodného a stočného?
Cena vodného a stočného se stanovuje, v souladu se zákonem o cenách a jeho prováděcími předpisy, na základě kalkulace. Do ceny mohou být zahrnuty pouze oprávněné náklady a přiměřený zisk. Nejvýznamnějšími nákladovými položkami jsou poplatky státu za odběr povrchové a podzemní vody, náklady na energie, opravy vodohospodářské infrastruktury a materiál, mzdové náklady a nájemné, ze kterého je hrazena obnova vodohospodářské infrastruktury. Odlišnost cen v jednotlivých lokalitách je tak dána jak místními podmínkami (typ a velikost zdroje, umístění spotřebišť nebo stupeň využití potřebných kapacit), tak zejména mírou pokrytí investičních potřeb z nájemného.

Kdo cenu vodného a stočného stanovuje a kontroluje?
Cenu vody stanovují ve většině případů vlastníci vodohospodářské infrastruktury (města, obce či jejich svazky), a to na základě návrhu vodárenské společnosti. Vlastníci posuzují oprávněnost návrhu a zabývají se jeho dopady na odběratele. Ze zákona o cenách navíc vyplývá, že cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou. To ukládá vodárenským společnostem řadu povinností, jak mají při tvorbě, tak následně při vyhodnocení ceny postupovat. Na dodržování určených pravidel dohlíží kontroloři příslušných finančních ředitelství. Tvorba ceny vodného a stočného tak podléhá několika kontrolám.

Jaký bude další vývoj cen vodného a stočného?

Mezi faktory, které zřejmě budou nejvýrazněji ovlivňovat vývoj cen vodného a stočného v následujících letech, patří vedle oborové inflace požadavky státu (nové poplatky nebo zvýšení stávajících, změna sazby DPH) a požadavky vlastníků infrastruktury na nájemné. Zatímco požadavky státu zřejmě dopadnou plošně na naprostou většinu odběratelů, budou o nové výši nájemného rozhodovat města a obce pro každou lokalitu individuálně. Obecně lze ale konstatovat, že ceny vodného a stočného zřejmě porostou pro odběratele zejména v menších sídlech nad hranicí obecné inflace.

Přes toto nepříznivé očekávání stále platí, že náklady na vodné a stočné představují v rodinných rozpočtech jen zhruba jedno procento celkových výdajů. Výrazné omezování spotřeby vody v domácnostech již není možné očekávat, úspory je však možné hledat v jiných položkách rodinného rozpočtu. Jen pro srovnání, cena litru balené vody v obchodě se pohybuje v rozmezí od 4 do 6 korun, cena litru vody natočené z kohoutku činí v průměru okolo 6 haléřů. Kvalita produktu je srovnatelná, cena je k zamyšlení.