Navazuje na předchozí zemědělské Šetření „Zem 2007“ a je podkladem pro aktualizaci registru farem, který slouží jako základní soubor pro každoroční zjišťování v zemědělství.

Výsledky šetření jsou využívány pro tvorbu zemědělské politiky státu. Šetření je součástí „Programu statistických zjišťování na rok 2007“, zveřejněného ve Sbírce zákonů, proto je zpravodajská jednotka povinna údaje poskytnout. Zpravodajskou jednotkou jsou právnické osoby, samostatně hospodařící rolníci a všechny fyzické osoby splňující prahové hodnoty stanovené pro toto šetření. Mezi ně patří třeba výměra od jednoho hektaru obhospodařované zemědělské půdy, plocha od 1,5 tisíce metrů čtverečních intenzivních plodin, chov alespoň jednoho kusu skotu nebo dvou prasat, případně 50 kusů drůbeže nebo 100 kusů králíků.