Sanace kontaminovaného území bývalých závodů staré a nové Transporty trvá už víc než tři roky. Letos do čištění této staré ekologické zátěže investuje Pardubický kraj téměř šest milionů korun. Tím se náklady na její odstranění sčítají na celkových čtyřiatřicet milionů.

Česká inspekce životního prostředí zjistila rozsáhlé znečištění v září roku 2003 a chrudimská radnice okamžitě vyhlásila havarijní stav. Sanační práce si vzal za své Pardubický kraj a svěřil je chrudimské firmě Ekomonitor, která už má v tomto oboru renomé – zlikvidovala například skládku nebezpečných jedů v Hodoníně u Nasavrk a vyčistila přírodní rezervaci v Boru u Skutče od rakovinotvorného perchloru.

Objednatel sanačních prací, Pardubický kraj, už do likvidace ekologické zátěže v bývalé chrudimské Transportě investoval mnoho peněz. Práce však ještě ke konci nespějí, znečištění území chlorovanými alifatickými uhlovodíky je rozsáhlé.

Firma Ekomonitor zbudovala ochranně hydraulické bariéry na podzemních vodách při severovýchodní hranici areálu nového závodu Transporty. Toto protihavarijní opatření už přineslo očekávaný efekt. „Výsledkem těchto opatření je zastavení výnosu kontaminantů podzemní vodou za hranice areálu Transporty. Kontaminace chlorovaných uhlovodíků se celkově snížila nejen v Transportě, ale v území ve směru k obcím Dřenice a Medlešice,“ potvrdil na tiskové konferenci krajský radní zodpovědný za oblast životního prostředí Petr Šilar.

V novém závodě je znečištěním nejvíc postižena takzvaná „Korea“. Na ekologické zátěži se rovněž podepsaly kovárna, kalírna a elektrodílny. Ve starém závodě se sanují sklad chemikálií, hořlavých látek a odmašťovna.

Rozsah kontaminace

Transporta – nový závod
V areálu byla zjištěna tři primární ohniska kontaminace ClU v nesaturované zóně, a to:
- kovárna, kalírna (cca 225 m2)
- elektrodílny (cca 600 m2)
- prostor „korea“ (cca 1650 m2)
Kontaminace ClU v podzemních vodách se nachází primárně v křídové turonské zvodni, a to v hloubkách až cca 40 – 45 m pod terénem. Čelo kontaminačního mraku je detekováno cca 4 km severně od areálu Transporta – nový závod, nadlimitní koncentrace jsou opakovaně zastiženy cca 3 km severně od areálu Transporta – nový závod. Vzhledem k puklinové propustnosti turonské zvodně, kde tyto pukliny představují primární cesty pro migraci předmětného kontaminantu, nelze přesně kvantifikovat plošný rozsah kontaminace, ale obecně lze říci, že kontaminací je zasaženo cca 6 km2.
Transporta – starý závod
V areálu byla zjištěna tři primární ohniska kontaminace ClU v nesaturované zóně, a to:
- generální opravy vozíků a podvalníků - odmašťovna (cca 120 m2)
- generální opravy vozíků a podvalníků – sklad hořlavých látek (cca 28 m2)
- sklad chemikálií (cca 130 m2)
Kontaminace ClU v podzemních vodách se nachází primárně v kvartérní zvodni a plošný rozsah dle dostupných údajů je cca 0,5 až 0,7 km2.

Zdroj: Tisková zpráva Pardubického kraje k realizaci projektu SANAČNÍ PRÁCE NA LOKALITĚ TRANSPORTA CHRUDIM