Maltézští rytíři již od poloviny 11. století bránili tehdejší křesťanský svět před expanzí islámu. Kromě svého vojenského poslání se zaměřili na pomoc všem trpícím - ve své historii disponovali sítí špičkově vybavených nemocnic. Se jménem řádu jsou spojeny středomořské ostrovy Rhodos a Malta, opěrné body jedné z nejlepších námořních armád středověku, operující pod vlajkou s maltézským křížem.

Po pádu Osmanské říše se vojenské poslání řádu začalo postupně vytrácet, o to více vystupovala do popředí pomoc všem, kdo ji potřebují - nemocným, chudým, utečencům, ale například i lidem postiženým přírodními katastrofami a válečnými konflikty.

V souladu se svým posláním se řád stal zřizovatelem řady škol. Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči patří mezi ně a nabízí zájemcům jak osmileté (po ukončení 5. r. ZŠ), tak i čtyřleté (po 9. r. ZŠ) studium. Škola si jako svou prioritu stanovila cíl vytvářet optimální podmínky pro všestranný rozvoj nadání svých žáků při plném respektování jejich osobnosti a věkových zvláštností - od hravé formy pro 11leté děti až po zodpovědný a samostatný přístup dospělých maturantů.

Menší počet žáků ve třídách i citlivý přístup převážně mladého pedagogického sboru jsou dobrými předpoklady pro individuální práci s každým žákem. V souladu s charakterem zřizovatele škola podporuje kolektivní studentský život jednotlivých tříd. Ihned po nástupu do školy odjíždějí noví žáci na seznamovací kurz, kde se i se svými třídními učiteli vzájemně poznávají v příjemném prostředí některého rekreačního střediska, následují pak lyžařské kurzy v nádherných lyžařských centrech rakouských Alp, cykloturistické nebo vodácké kurzy, kurzy ekologické či tématické a zahraniční pobyty.
Každý rok mají žáci možnost ve své režii vytvářet projektové dny (letos absolvovali „Svět dětské fantazie“), majáles a spolu se žáky okolních škol i dětskou majálesovou olympiádu. Je pro ně připravena celá paleta sportovních aktivit (plavání, badminton, florbal a podle zájmů další), ale i různé zájmové kroužky. Díky podpoře města Skuteč mohou žáci gymnázia využívat všechna městská sportoviště včetně dokončované multifunkční sportovní haly.

Péče o komplexní rozvoj osobnosti každého žáka je jedním z hlavních cílů zřizovatele (rytířského řádu) i vedení školy a je zvýrazněna jak výukou moderně koncipovaného předmětu Strategie osobnostního rozvoje, tak i nabídkou profesní specializace (v závislosti na představách žáka o jeho dalším studiu či uplatnění) pomocí výběru z pestré nabídky volitelných předmětů ve vyšších ročnících studia. Výuka probíhá v prostředí, na jehož estetické úrovni se podílejí ve velké míře samotní žáci, a je podle požadavků zřizovatele zajišťována moderní didaktickou technikou - škola se urychleně dovybavuje dataprojektory, prostředky interaktivní výuky i přenosnou výpočetní technikou, kterou dostali letos poprvé zapůjčenu všichni nastupující žáci.
Z toho všeho je vidět, že vstup nového zřizovatele do středoškolské vzdělávací nabídky chrudimského okresu je pro žáky 5. a 9. tříd základních škol další zajímavou a netradiční nabídkou. Přejeme Suverénnímu řádu maltézských rytířů, aby se jim i jejich škole v našem okrese dařilo.

Antonín Mikeš