Tématem je Chrudim a život v něm. Fotografie pro výstavu, barevné i černobílé, minimálního formátu 13x18 cm, musí být označené na zadní straně jménem, adresou autora a názvem snímku. Autor, ucházející se o udělení grantu, musí navíc splnit tyto parametry: předat soubor minimálně pět kusů snímků, každý o formátu min. 20 x 30 cm (případně odvozenin při zachování min. rozměru kratší strany). Seriál s maximálně pěti kusy fotografií se posuzuje jako jeden snímek. Pořadatel si vyhrazuje právo vyjmout z výstavního formátu fotografie, které překračují etické a estetické hranice.

Nezávislá komise vybere z vystavujících zájemců autora, který obdrží pro rok 2015 od města finanční grant 10 000 korun. Tento autor do konce roku 2015 dodá městu 20 svých fotografií, s libovolnou tematikou, o formátu min. 20x30 cm.

Je opět zavedena kategorie pro autory do 21 let (včetně). Velikost nejméně pět kusů snímků je požadována min. 13x18 cm. Vybraný autor obdrží cenu města ve výši 2100 korun. Pokud autor v této kategorii se chce ucházet také o grant, musí snímky splňovat grantové požadavky. Fotografie kategorie do 21 let budou na zadní straně označeny shodně s výše uvedenými požadavky a doplněny číslem „21" za jménem autora.

Město si vyhrazuje právo, použít snímky oceněných autorů pro případnou propagaci města. Akce je otevřena všem zájemcům o fotografování a není věkově omezena.

Vernisáž výstavy se uskuteční 12. března 2015 v 17:00 ve vestibulu chrudimského divadla.

Své snímky mohou zájemci zaslat, nebo osobně předat do 7. března 2015 na adresu Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim. Je možné také domluvit jiný způsob předání snímků. Všechny zaslané snímky si mohou autoři vyzvednout zpět po skončení výstavy v kanceláři Chrudimské besedy.