Řeč umožňuje dorozumívat se mezi sebou, formulovat myšlenky, rozvíjet lidské poznání, čerpat z poznatků minulosti. Řeč je nástrojem komunikace, umožňuje lidem vzájemně si sdělovat myšlenky i city, rozvíjejí se vzájemné vztahy.

K tomu, aby se řeč zdravě vyvíjela, jsou nutné fyziologické a psychické předpoklady (normální stav orgánů mluvidel, motorika artikulačních orgánů, sluch, zrak, zralost nervové soustavy, úroveň rozumových schopností), ale i sociální podmínky). Řeč se totiž rozvíjí v kontaktu s druhou osobou.

Osvojování mateřské řeči probíhá od nejútlejšího věku. První sociální skupinou je rodina, která je pro dítě vzorem. Rodiče na dítě hovoří, sklánějí se nad něj s doprovodem mimických projevů, s doprovodem doteků, hlazení, houpání. Jsou nadšení z prvních zvukových projevů, reagují na hlasitý smích, první broukání, žvatlání, první slovíčka, věty, říkanky.


Čtěte dětem


Rodiče si s dětmi povídají, jsou s nimi, aby jim vysvětlili, když něčemu nerozumí. Rodiče společně s dětmi sledují pohádky v televizi, aby se poté zeptali, jak se to dítěti líbilo, aby řekli, jak se to líbilo jim, aby zhodnotili, proč to tak dopadlo a co si o tom dítě myslí. Rodiče čtou dětem knihy. Večerní čtení v posteli je jedním z nejnutnějších rituálů, které dítě potřebuje nejen k rozvoji řeči a bohaté slovní zásoby, ale i k pocitu bezpečí a svého místa na světě.

Očekává se, že předškoláček bude hovořit artikulačně čistě, bez logopedických vad. Někdy se to přes veškerou snahu nepodaří. Chtěla bych uklidnit rodiče – často k úplnému vyladění výslovnosti a odstranění vad dojde v počátcích čtení, při osvojování si čtení hlásek, slabik a krátkých rytmických slov, kterými se v slabikářích začíná.


Užitečné cvičení


Často se setkávám se stížnostmi rodičů na neochotu dětí cvičit doma řeč. Cesta k tomu je však velmi jednoduchá. Vyžaduje důslednost hned od počátku nápravy. Po prvních lekcích na logopedii to jsou rodiče, kteří dbají na dennodenní procvičování, nejlépe vždy ve stejnou dobu a ve stejné situaci.

Později je možné měnit čas i místo, ale jen v tom případě, že dítě považuje cvičení za součást denního režimu. V posledním předškolním roce už je na dítěti, aby samo připomnělo, že musí cvičit. Je to jeho úkol, jeho povinnost, jeho zájem, aby hezky mluvilo.

Nápravu lze využít jako prostředku k výchově k plnění povinností a systematické práci. Leckdy vypadá situace v rodině tak, jakoby dítě dělalo milost rodičům, nechá se přemlouvat, uplácet sladkostmi či sliby hmotných odměn. To je hodně špatně. Bude maminka slibovat čokoládu i za napsání domácího úkolu? Bude slibovat svíčkovou za včasný příchod puberťáka domů? Bude potomek dostávat kapesné za slušné chování k dospělému?


Slovní hry


Rodiče jsou často zoufalí z množství vulgárních slov, které z jejich miláčků padají. Děti často nechápou jejich význam, láká je jejich zvuková podoba a odezva, kterou vyvolávají. Může to být zděšení, ale i smích. Dítě se jimi stává středem pozornosti, což jim je příjemné. Nejlepší cestou k odstranění je stručné, ale jednoznačné odsouzení slova, jeho následné ignorování a kladná reakce na verbálně přijatelné projevy.

Nenásilné prostředky k rozvíjení řeči, slovní zásoby, přípravy na čtení a psaní jsou hry – slovní fotbal, kris-kros, vymýšlení slov, rýmů, procvičování hádanek, rébusů, skrývaček. Zábavné bývá vysvětlování pořekadel a ustálených přirovnání (mám hlad jako vlk, práší se ti od pusy, komu se nelení, tomu se zelení). Na to nepotřebujete sedět u stolu, to lze dělat při vaření, při koupání, procházce, jízdě v autě. Logopedická náprava je hra, pohoda, legrace, tak jako náprava čehokoliv, ale i jako celá výchova

Pokud se vám něco nelíbí na řeči vašich dětí, obraťte se na psychologa či logopeda. Může se jednat o nejběžnější a nejlépe zvladatelnou dyslalii (vadná výslovnost hlásek, patlavost, laicky šišlání), dysartrii (obtíže při vyslovování), dysfazii (vývojová nemluvnost), neurózy řeči (koktavost, breptavost, mutismus-oněmnění), citovou deprivaci.

Na opožděný vývoj řeči má negativní vliv i nemírné užívání masmédií a počítačů.

Chcete si něco o vývoji řeči, a jak na to, přečíst? Dětské časopisy Sluníčko, Mateřídoušku, Brousek pro tvůj jazýček (s doprovodem CD), Rýmovačky naší Kačky, ale i další obrázkové a výukové knihy a encyklopedie. Doporučuji Kapitoly z logopedie, Jiřina Klenková, 2000.


PhDr. Ladislava Lažová, psycholog
ladislava.lazova@seznam.cz