Tajemník úřadu František Chmelík se ve své reakci ohradil proti tvrzení předsedkyně soudu Soni Soukupové, která mj. napsala, že „…chyba nastala na straně městského úřadu, který zcela nevyhověl požadavku našeho soudu o sdělení kompletních, tedy i kontaktních, informací veřejnosti. Součástí žádosti soudu adresované městskému úřadu bylo uvedení telefonického i elektronického kontaktu na jeho odpovědného pracovníka“.

František Chmelík ale namítá: „Okresní soud požádal dne 11. 5. 2018 o zveřejnění soupisu nepotřebných věcí, jehož součástí je i jméno zhotovitele dokumentu, ovšem bez dalších kontaktních údajů. Zákon o archivnictví a spisové službě ukládá orgánům veřejné moci vyvěsit stejnopis písemnosti a označit jej datem vyvěšení, není ale oprávněn takový dokument jakkoliv upravovat a doplňovat. Závěrem je tedy třeba říci, že pokud dokument Okresního soudu v Chrudimi (nabídka nepotřebného majetku) vyvěšovaný na úřední desce MěÚ Chrudim neobsahoval kontaktní údaje na příslušného zaměstnance soudu, nejde v žádném případě o pochybení městského úřadu, ale o nedopatření příslušného pracovníka soudu, který písemnost ke zveřejnění na úřední desce předával.“

Co dodat? Snad jen tolik, že redakce Chrudimského deníku věří, že tato drobná neshoda napříště vyústí v úplnější informování veřejnosti – a tímto považuje celou „kauzu“ za uzavřenou.