Současná složitá ekonomická situace se dotýká nepříznivě i absolventů vysokých škol, kterým se mnohdy hůře hledá zaměstnání. Titul sám o sobě zaměstnání nezajistí. Zaměstnavatelé dávají přednost uchazečům s praxí, jen teoretické znalosti nestačí. Vysoké školy proto musí reagovat na požadavky trhu práce a poskytnout studentům takové vzdělání, díky kterému se stanou konkurenceschopnými.

Na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice studuje v bakalářských, navazujících magisterských či doktorských studijních programech přes dva tisíce vysokoškoláků. Udělením akademického titulu a předáním vysokoškolského diplomu naše odpovědnost za jejich osud nekončí. Sledujeme jejich kroky v praxi a vyhodnocujeme, jak konkurenceschopné vzdělání jsme jim při studiu poskytli.

Absolventi nám dají zpětnou vazbu

Stále naléhavěji si uvědomujeme, že naši absolventi by neměli být pouhými teoretiky, ale naopak komplexními odborníky, kteří by vedle získaných znalostí měli být vybaveni i schopností rychle se adaptovat na požadavky praxe. Jak se jim na trhu práce v tomto ohledu vede, nám sdělují oni sami. Jsme totiž s našimi absolventy v kontaktu i po jejich odchodu do praxe.
Pravidelně jednou do roka se společně setkáváme a diskutujeme zejména o jejich odborné připravenosti pro zastávaná povolání. Zajímá nás také, jak obtížné pro ně bylo hledání pracovního místa či zda splňují všechny profesní nároky, jež na ně kladou jejich noví zaměstnavatelé. Na základě výsledků této oboustranně prospěšné diskuse se snažíme modifikovat výuku profilových předmětů tak, aby naši budoucí absolventi odcházeli do praxe vybaveni znalostmi a dovednostmi, které si trh práce žádá.

Musíme reagovat na požadavky trhu

Ke zvyšování konkurenceschopnosti našich studentů výrazně přispívají nejen setkání s našimi absolventy, ale také s jejich zaměstnavateli.
Proto podporujeme setkávání našich akademických pracovníků a odborných garantů jednotlivých studijních programů se zástupci odborníků z praxe. Cílem těchto setkání je získání konkrétních referencí o úrovni absolventů a informací o jejich slabinách.

Tyto informace se pak stávají východiskem pro zkvalitnění výuky a případné inovace toho kterého studijního oboru. Plně si uvědomujeme, že v průběhu vzdělávacího procesu je také třeba připravovat studenty na přechod z akademického prostředí do praxe, který pro mnohé z nich není jednoduchý. Přitom potřeby trhu práce se mění a na to musíme reagovat, nechceme, aby naši absolventi figurovali ve statistikách nezaměstnanosti.

Teorie a praxe musí jít ruku v ruce

Dopravní fakulta Jana Pernera je řešitelem několika rozvojových projektů, které mají za cíl zlepšit postavení našich absolventů na trhu práce.
Vztahem mezi teorií a praxí se zabývá projekt „Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe" (IVINTEP), který je součástí operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost".

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou primárně studenti prezenční a kombinované formy magisterského studia, kteří jsou formou projektů přímo zapojeni do řešení výrobních a provozních problémů průmyslových partnerů. Tento způsob spolupráce je na pracovním trhu přijímaný jako získaná praxe v průběhu studia.

Díky operačnímu programu „Výzkum a vývoj pro inovace" budujeme navíc nové Výukové a výzkumné centrum v dopravě, které výrazně přispěje ke zkvalitnění praktické výuky a ve svém důsledku k lepší připravenosti našich absolventů na praxi.

Fakulta usiluje také o přímé propojení s průmyslovými partnery. Důkazem toho je řešení několika výzkumných úkolů, z nichž nejvýznamnější je spoluřešitelství projektu Centra kompetence drážních vozidel, na kterém se podílí kromě tří univerzit dva výzkumné ústavy a celkem osm průmyslových partnerů.

Podpora odborných stáží a  partnerství

S pomocí dalšího speciálního projektu fakulta umožňuje zejména mladším pracovníkům odborné stáže u renomovaných firem a výzkumných ústavů v tuzemsku i zahraničí. Slibujeme si od toho, že na základě takto získané zkušenosti naši mladí akademici inovují výuku a obohatí vyučované předměty novým obsahem i metodikou výuky, využijí je při vlastním bádání a naváží užitečné partnerské vztahy pro dlouhodobější spolupráci ve výzkumu i v komerční oblasti. Projekt je přínosem i pro Technologickou platformu „Interoperabilita železniční infrastruktury".

Průmyslové firmy, které jsou členy platformy, tak mají možnost formou stáží zvýšit znalosti a zkušenosti svých pracovníků. Ti pak v rámci užší spolupráce s fakultou, která je rovněž členem platformy, mohou svými zkušenostmi přispět k obohacení odborné přípravy studentů, což je naší eminentní snahou, která by měla vyústit v celkové zkvalitnění pedagogického procesu.

Bohumil Culek
děkan Dopravní fakulty
Jana Pernera Univerzity Pardubice