Zákazníci, kteří přicházeli do pronajatých prostor společností Jamall a Salio byli vylekáni pohledem na drsnou ochranku a autobus sloužící jako zátarasa.

Za vším stojí dlouholetý právní spor o pronájem areálu, který do jara roku 2008 užívala firma Kvatro a na základě pravomocného rozhodnutí Vrchního soudu prostory vyklidila.

Mezitím nový vlastník, společnost Centrum služeb Chrudim, investoval patnáct milionů korun do rekonstrukce areálu a pronajal obchodní prostory firmě Salio a Jamall.

Na místo se dostavili právní zástupci majitele a nájemců a firmy Kvatro. Přijel i policejní vůz, jehož osádka ale do sporu nezasahovala. Situace byla velmi napjatá.

„Podali jsme dovolání k Nejvyššímu soudu, který nyní rozhodl o zrušení rozhodnutí Vrchního soudu. Proto jsme tady,“ řekl právník firmy Kvatro. Přislíbil, že písemné stanovisko zašle redakci Chrudimského deníku ve středu.

Advokát Jiří Holas zastupující vlastníka, tedy Centrum služeb Chrudim, a oba nájemce Salio i Jamall, tvrdí, že vniknutí do areálu je protiprávní a svévolné.

„Nájemní vztah byl řádně vypovězen v roce 2001 správkyní konkursní podstaty Šárkou. Línkovou. Potvrdil to ve svém rozhodnutí z počátku roku 2008 i Vrchní soud v Praze. Pokud jeho rozhodnutí Nejvyšší soud zrušil, neopravňuje to firmu Kvatro k svévolnému a nezákonnému jednání. To vše za situace, kdy Nejvyšší soud dovodil, že správkyně konkursní podstaty vypověděla Kvatro Chrudim v roce 2001 z nájmu oprávněně. Jestliže se chce Kvatro Chrudim něčeho domáhat, má to udělat prostřednictvím justice a neřešit to atakem na firmy, které jsou v areálu v pronájmu a nemají s dlouholetým sporem co dočinění. Velmi je to poškodilo. Již činíme příslušné právní kroky. Trestní oznámení je již podáno. Stejně tak apelujeme na Policii Chrudim, která je ve věci nečinná a de iure toleruje protiprávní stav, což je alarmující. Na závěr uvádím, že vlastník společnosti Centrum služeb Chrudim, kterým je anglická společnost, zvažuje rovněž právní kroky vůči ČR na bázi mezinárodní arbitráže. Důvodem je zřejmé poškození její investice v důsledku nečinnosti orgánů Policie ČR, jež odmítly ochránit vlastnické právo společnosti Centrum služeb Chrudim a současně nerušený výkon nájmu u společností Salio a Jamall,“ uvedl Jiří Holas s tím, že jde již o druhé vniknutí do areálu. První se mělo uskutečnit 19. října 2010.


VYJÁDŘENÍ POLICIE: Spor dvou společností o nájemní prostory

Policisté vyjížděli včerejšího dne k oznámenému případu zaparkovaného vozidla před vjezdem do jedné ze společností sídlících v Chrudimi. Kdy toto vozidlo mělo údajně zabránit v provozu společnosti.

Na místě policisté zjistili, že vozidlo netvoří překážku v silničním provozu. Zástupci obou stran navíc tvrdili, že jsou oprávněnými nájemci.

Během prováděného šetření došlo ke stržení vývěsky označující provozovnu a dále pak k zaslepení dvou zámků FAB.

Policisté tyto případy řeší jako přestupky proti majetku a občanskému soužití.

Celý případ je nadále v šetření.

27. října 2010
por. Mgr. Tesař Jiří
tiskový mluvčí
Vyjádření společnosti Kvatro Chrudim s.r.o.

Společnost KVATRO Chrudim s.r.o., provozovala na adrese Obce Ležáků 758, 537 01 Chrudim III Stanici technické kontroly a to až do dne nuceného vyklizení těchto nemovitostí.

Meritorně bylo rozhodnuto o vyklizení rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 6.2.2008 pod č.j.: 11 Cmo 243/2007-951. K faktickému nedobrovolnému vyklizení nemovitostí došlo dne 4. 4. 2008.

Na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR pod č.j.: 29 Cdo 3153/2008 ze dne 20.5. 2010 bylo rozhodnutí Vrchního soudu v Praze pod č.j.: 11 Cmo 243/2007-951 zrušeno.

Zrušením rozhodnutí, které ukládalo již několikráte uváděné společnosti povinnost vyklidit pozemky a nebytové prostory na adrese Obce Ležáků 758, Chrudim nastal skutkový stav, kdy společnost KVATRO Chrudim s.r.o. jest oprávněným uživatelem těchto nebytových prostor a pozemků a to na základě platně uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1.1.1996 ve světle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 smlouvy. O platnosti uzavřeného nájemního vztahu se vyslovil i Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí pod č.j.: 29 Cdo 3153/2008.

Předmětná nájemní smlouva byla uzavřena s předchozím vlastníkem dotčených pozemků a budov – panem Martinkem a Paulusem a tedy předchází jakékoliv nájemní smlouvě uzavřené po tomto datu s třetími subjekty – SALIO s.r.o., JAMALL-CZ a.s.

Výše uváděné nájemní smlouvy nemohou být platně sjednanými nájemními smlouvami z následujících důvodů:

1) Existující nájemní vztah mezi společností Centrum služeb Chrudim s.r.o. (současný vlastník dotčených nemovitostí v pozici pronajímatele) a společností KVATRO Chrudim s.r.o. (nájemce nemovitostí) nebyl nikdy platně ukončen.

2) Případné nájemní vztahy uzavřené od roku 1996 do roku 2019 (nájemní vztah mezi Centrum služeb Chrudim s.r.o. a společností KVATRO Chrudim s.r.o. je uzavřen na dobu určitou do tohoto data s předplaceným nájemným) nemohou být platně sjednány, neb k dotčeným nemovitostem již nájemní vztah existuje – jednalo by se tedy o duplicitní nájemní vztah, který nemůže užívat právní ochrany.

3) Právní analýza poskytnutá Krajským úřadem Pardubického kraje – odbor dopravy, silničního hospodářství a investic hovoří ve prospěch společnosti KVATRO Chrudim s.r.o. co do jejího užívání nebytových prostor k provozu STK.

Společnost KVATRO Chrudim s.r.o. je tedy oprávněným nájemcem z titulu smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemků a toto své právo i fakticky uplatňuje.


Za Kvatro Chrudim s.r.o. Coufal Martin