Tato země byla po dlouhá desetiletí ničena válkami a stále měnícími se režimy, které postupně vedly kjejí naprosté devastaci. A to jak po stránce fyzické, kdy byla zničena vpodstatě celá infrastruktura země včetně veškerého jejího kulturního dědictví, tak po stránce lidské, kdy několik generací bylo vychováváno pouze „se zbraní vruce“. Rozvoj oblastí jako zdravotnictví, školství, průmyslu, infrastruktury jakoby se zastavil kdesi vdávné minulosti.

Příslušníci 6. kontingentu strávili během 135 dnů svého působení vtomto PRT celkem 55 dní mimo základnu na dlouhodobých patrolách (3-6denních) ve všech distriktech českého prostoru odpovědnosti. Plnili úkoly obrany a ochrany PRT vrámci 41 krátkodobých patrol tzv. „clean garden“ vblízkém okolí základny a celkem 49 dní konali službu na hlavní vstupní bráně. Provedli 14 několikahodinových společných patrol spříslušníky ANP ((Afghánské národní policie) ve městě Fajzabád, kde prezentovali nejen přítomnost jednotek ISAF vtomto regionu, ale také podporu státním bezpečnostním složkám. Celkem 36krát doprovázeli VIP osoby a skupiny vrámci „force protection“ a poskytovali jim ochranu při jejich specifické práci mimo základnu. Dále byli naši vojáci celkem 34krát vyčleněni jako jednotka okamžité reakce „QRF“ s15minutovou pohotovostí kplnění mimořádných úkolů.

Vměsíci listopadu bylo hlavním úkolem našich vojáků zabezpečit a provést základní a následně zdokonalovací výcvik příslušníků ANP zrůzných distriktů provincie Badakšán. Tento výcvik trval celkem 29 dní, konal se přímo na základně a svým dílem se na něm podíleli téměř všichni příslušníci 6. kontingentu AČR.

Jedním zprvků, který se výrazným způsobem podílel na plnění úkolů kontingentu byl tým CIMIC (Civil Military Cooperation). Jeho úkolem není rozsáhlá rekonstrukce celé oblasti, ale účelná pomoc tam, kde to vyžaduje plnění operačního úkolu a samozřejmě voblastech, kde to nejvíce pomůže místním lidem zvýšit svoji životní úroveň. Jedná se o realizaci tzv. QIPs (Quick Impact Project), které jsou finančně dostupné, realizovatelné vkrátkém časovém úseku a s téměř okamžitým efektem. Spolu shumanitárními projekty založenými na pomoci konkrétním osobám a skupinám mají velký vliv na získávání podpory obyvatel a tím bezpečného prostředí pro činnost celého kontingentu.

Realizace QIP a humanitární pomoci je vstupní bránou do srdcí a myslí místních lidí, což usnadňuje patrolám plnění operačního úkolu. První tři kontingenty, které zde postupně působily od roku 2004, neměly na rozdíl od německých a dánských kontingentů do své struktury prvek CIMIC začleněn. Úkoly týkající se této oblasti tak nebyly plněny vůbec, což se projevovalo na kritickém vnímání našich vojáků místními obyvateli vdistriktech přidělených české části PRT. Do struktury 4. kontingentu AČR již prvek CIMIC začleněn byl. Nicméně veškerá činnost jeho příslušníků byla limitována tím, že nedisponovali žádnými finančními ani materiálními prostředky. Opět tak nemohli začít srealizací jakýchkoliv, ať už rekonstrukčních či humanitárních, projektů a podpořit tak činnost průzkumných odřadů. Účastnili se však dlouhodobých patrol, vjejichž průběhu prováděli tzv. „area assessment“, kdy hodnotili všeobecnou situaci, kvalitu zajištění základních životních potřeb a další aspekty potřebné kvytvoření rámcového přehledu o dané oblasti. Navázali kontakt shlavními představiteli jednotlivých distriktů a získané informace použili pro tvorbu databáze „village profiles“, která pak byla výchozím zdrojem informací o zájmových oblastech pro následující kontingenty.

 

Kradikální změně včinnosti prvku CIMIC došlo po převzetí operačního úkolu5. kontingentem AČR. A to jednak díky skutečnosti, že Ministerstvo zahraničních věcí uvolnilo pro následující dva kontingenty téměř 200000 USD na realizaci Quick Impact Projects, a také díky pečlivé přípravě ještě před samotným zahájením mise. Příslušníci skupiny CIMIC ve spolupráci s kaplanem 5. kontingentu navázali úzkou spolupráci sněkolika nevládními organizacemi (Humanitární organizace ADRA, Olivova nadace) a dále pak za pomoci města Chrudim a křesťanské veřejnosti získali další finanční a materiální prostředky určené na pomoc lidem vAfghánistánu. Za dobu svého působení vPRT Fajzabád realizovali celkem 21 projektů rekonstrukčního rázu, ztoho dvěma projekty se zapojili do pomoci oblastem postiženým záplavami a sesuvy půdy. 11 projektů zahájili a následně předali 6. kontingentu kdokončení. Dále pak realizovali velké množství humanitárních projektů, jako například vakcinace 50 dětí ze sirotčince proti žloutence typu A, distribuce školních pomůcek ve školách ve všech „českých“ distriktech, poskytování základní zdravotní péče během patrol a mnoho dalších. Celkem do pomoci rozvoji oblasti investovali 100212 USD zprostředků MZV, 8000 USD zkřesťanské sbírky a předali zdravotnický materiál, školní potřeby a hračky vcelkové hodnotě 345000 Kč.

Na činnost tohoto týmu 5. kontingentu plynule navázala skupina CIMIC 6. kontingentu AČR. K jejichhlavním úkolům patřila opět podpora činnosti průzkumných odřadů realizací QIP a humanitárních projektů. Jistá omezení, zpohledu činnosti prvku CIMIC, přinášel fakt, že tento kontingent je posledním českým kontingentem působícím vPRT Fajzabád. Znamenalo to ukončit všechny projekty do té doby, než bude ukončeno plnění operačního úkolu a český prostor odpovědnosti (8 distriktů) si převezme německý a dánský kontingent. Po finanční a materiální stránce byl i 6. kontingent zabezpečen velmi dobře. Již vprůběhu přípravy vČeské republice byla kaplanem 6. kontingentu kapitánem Martinem Vařekou zorganizována charitativní sbírka, na které se podílelo několik charitativních organizací, Univerzita obrany vBrně, obec Trnava u Třebíče a široká křesťanská veřejnost. Tímto způsobem bylo získáno 11800 USD a přibližně 1,5 tuny materiálu, převážně školních pomůcek, sportovních potřeb a hraček. Tyto prostředky byly využity především na projekty humanitárního rázu, jako byla podpora dvou sirotčinců ve městě Fajzabád, podpora škol distribucí školního materiálu a další. Návaznost na činnost předešlého kontingentu usnadnilo 11 projektů zahájených již 5. kontingentem, které bylo potřeba ukončit a tím se celý tým CIMIC snadno zapojil do celého procesu identifikace a realizace vhodných projektů. Zfondu MZV 6. kontingent disponoval 94829 USD, které byly použity na realizaci 14 projektů rekonstrukčního rázu, především se jednalo o výstavbu vodních nádrží a rozvodu vody, výstavbu mostů a výrobu školního nábytku. Celkem tedy bylo za dobu působení 6. kontingentu ukončeno 25 projektů.

Avšak pouze výčtem realizovaných projektů, celkovou sumou investovaných peněza množstvím distribuovaného materiálu nelze hodnotit dopad činnosti obou skupin CIMIC a všech vojáků za dobu působení 5. a 6. kontingentu AČR vPRT Fajzabád. Výrazný posun nastal především ve vnímání českých vojáků místními obyvateli, kteří poznali, že jsme tu opravdu pro ně a jejich přátelský přístup knám je toho důkazem. I když nelze pomoci všem a zvýšit jejich životní úroveň razantním způsobem, měli jsme možnost pomoci alespoň vzačátcích rekonstrukce země. Tímto bychom také velice rádi poděkovali všem, kteří se i svým přispěním podíleli na pomoci afghánským lidem vprovincii Badakšán.

Kateřina RAJKOVÁ, tisková a informační důstojnice 6. kontingentu AČR v silách ISAF - PRT