Prevence havárií

Výsledky dlouhodobé spolupráce kraje s Akademií věd si pochvaluje radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil: „Například poznatky v oblasti prevence závažných havárií spojených s rozptylem nebezpečných látek se staly jedním z podkladů pro zpracování vnějšího havarijního plánu kraje."

V rámci spolupráce byl například zpracován model, který simuluje havárii spojenou s únikem 44 tun chloru uvnitř závodu Synthesia, a.s., a v lokalitě železniční stanice Pardubice hlavní nádraží.

„To, co se udělalo v oblasti životního prostředí tedy studie týkající se vodní nádrže Hamry a Synthesie, mělo hmatatelné výsledky s praktickým využitím. Předpokládám, že reálné využití bude mít i projekt zkoumající vodu v Sečské přehradě," dodal Václav Kroutil.

Voda moc nekvetla

Již druhým rokem spolupracuje Pardubický kraj s Akademií věd na studiu faktorů ovlivňujících rozvoj vodního květu ve vodní nádrži Seč. V roce 2012 bylo zjištěno atypické chování vodního květu, který se nerozmnožil tak masivně, jako v minulých letech. Studie AV potvrdila, že sinice mohl eliminovat podíl fosforu ve vodě nebo teplota vody. Sledování vlivů pokračuje i v roce 2013.

Pardubický kraj a AV tak získají ucelenější řady dat, ze kterých by bylo možné lépe vyhodnotit příčiny rozvoje sinic.

Voda je dobrá

V roce 2008 objednal Pardubický kraj u Akademie věd ČR studii, která měla prokázat zdroj znečištění vodárenské nádrže Hamry, která slouží jako zdroj pitné vody pro město Hlinsko a okolní obce, celkem pro téměř 20 tisíc obyvatel.

Ve vodě byly nalezeny vyšší koncentrace znečištění látkami, které jsou spojovány s průmyslovými odpadními vodami. Vodárenská společnost Chrudim proto přestala dočasně vodu z nádrže Hamry využívat a přešla na zásobování z náhradních podzemních zdrojů na Chotěbořsku. Zároveň přispěla akademii částkou přes sto tisíc korun na zpracování výzkumu. Obyvatelé Hlinecka však ke změně zdroje vody měli výhrady vadila jim vyšší tvrdost pitné vody i její chuťové vlastnosti.

Studie, zpracovaná Akademií věd ČR v roce 2010, však prokázala, že znečišťující látky vyskytující se ve vodárenské nádrži Hamry vznikají přirozenou cestou v lesním ekosystému.

Kvalita odebírané surové vody z nádrže Hamry je proto nově srovnávána pomocí jiných ukazatelů a je tedy i nadále vhodná pro další vodárenské využití. Toto zásadní zjištění umožnilo znovuobnovení provozu úpravny vody a její následnou rekonstrukci.

Zaměstnanost

Nová smlouva slibuje i další oblasti spolupráce. „V budoucnu by Akademie věd ČR mohla zpracovat sociologickou studii, která by byla zaměřená například na stav a podmínky zaměstnanosti v neziskovém sektoru, sociálních službách, a na zaměstnanost handicapovaných," vysvětlil krajský radní pro sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola , který je zároveň koordinátorem spolupráce kraje s Akademií věd.

(pry)