Další přístavba byla realizována ve 20. letech minulého století. Peníze tehdy město obdrželo jako částečnou náhradu za skutečnost, že se Chrudim nestala krajským městem. Škola během své existence poskytla vzdělání více než 13 tisícům studentů. Mezi jejími absolventy byli i dva pozdější ministři vlády nebo ředitelé bank a podniků doma i v zahraničí. Během let takzvané socialistické výstavby přišla škola také o svůj historický název a přijala název nový – Střední ekonomická škola Chrudim. Před lety se ale opět ke svému tradičnímu názvu vrátila. Studium ve škole není ale zaměřeno jen na obchod. Absolventi tu získají všechny podstatné znalosti a vědomosti pro výkon moderní manažerské činnosti. V současnosti nabízí škola vzdělání v jedenácti třídách, v každé je přitom asi 30 studentů. Drtivou většinu tvoří dívky.

O historii školy nám něco řekl zástupce ředitele školy Pavel Beneš:

"Obchodní akademie byla založena v roce 1882, jde o druhou nejstarší školu tohoto typu ve státě. Prvním sídlem školy byla budova zvaná "Stará škola" ze kostelem, kde sídlily přechodně všechny nově založené chrudimské střední školy. Obchodní akademie tam byla jen rok, potom působila deset let na náměstí v budově dnešní radnice. Od roku 1893 se díky finančním prostředkům města škola dočkala vlastní budovy, a to na Tyršově náměstí. Je to jediná střední škola ve městě, která se po tomto roce nikdy nestěhovala a každý absolvent tudíž může v budově navštívit svou bývalou třídu. Budova Obchodní akademie Chrudim je výraznou součástí siluety města společně s gvěžemi kostela. Tento prvek byl uhájen při rekonstrukci budovy v 60. letech, kdy například základní škola ve Sladkovského ulici o výraznou věž přišla.

Obchodní akademie sice neměnila sídlo, ale obsah výuky se často podstatně měnil. Asi žádná střední škola nemusela tak zásadně reagovat na společenské změny jako obchodní akademie. Název školy je tradiční a škola je na něj hrdá. Ale z hledisla obsahu dnešní výuky je nepřesný - příprava na obchodní činnost v drobném rozsahu již dávno nedominuje. Ale i v minulosti se z absolventů často stávali nejen obchodníci, ale i významné osobnosti v průmyslu a peněžnictví (mezi absolventy jsou dva ministři, mnoho ředitelů podniků doma i v cizině, ale npříklad i někteří známí umělci). Zásadní změnou z posledních let je vzrůst počtu absolventů odcházející na vysoké školy nejen ekonomického směru.

Změnila se skladba studentů.Do let po první světové válce studují zde jen muiži, studentky jsou naopak v menšině. Od začátku padesátých let je ale škola výrazně dívčí školou, třebaže to neodpovídá požadavkům zaměstnavatelů, tento stav se nedaří změnit. Starší absolventi upozorňují často na to, že nejobsažnějším a nejobávanějším předmětem školy bylo v minulosti zbožíznalství. Každý student musel zvládnout ohromné množství fakt o technologii a zkoumání kvality různého zboží od oceli po koření. Tento předmět děsil víc než účetnictví. z dnešních osnov prakticky zmizel, nahrazuje jej důraz na ekologickou stránku výroby. Učitelé zbožíznalství v dávné minulosti prof. Václavíček a dr. Zeman byli nejen dokonalí odborníci, ale shodnou okolností oba též svérázné osobnosti. Ještě v době, když už ve škole nepůsobili, kolovala školou řada anekdotických příběhů, jež se dostaly i do různých almanachů.

Výraznou vlastností školy byla velká příchylnost absolventů ke škole. Brzy po zahájení činnosti školy vznikly dokonce dva absolventské spolky, jeden v Chrudimi a druhý v Praze, které vyvíjely bohatou činnost (napříkald samostatně pořádaly absolventské sjezdy, vydávaly zmíněné almanachy, pomáhaly studentům formou stipendií i při získávaní zaměstnání). Chrudimský spolek ve 30. letech zakoupil pozemek na Tyršově náměstí, kde hodlal pro školu postavit internát, jídelnu a další prostory pro výuku. Tento plán nebyl realizován. Spolky byly likvidovány administrativním zásahem a jejich činnost se již nepodařilo obnovit.

Poměry ve škole ale nebyly vždy jen idylické - svědčí o tom například vzpoura proti povinnému navštěvování mší v kostele (na jjiných středních školách se to nevyžadovalo), občasné zákazy docházky do tanečních, protože to ubírá čas ke studiu, profesorské kontroly v hostincích (některé byly studentům povoleny), přechodný zákaz vstupovat do budovy hlavním vchodem, kdy studenti museli chodit dvorem, a jiné.

Spor Chrudimi a Pardubic o sídlo kraje byl vyřešen ve prospěch Pardubic, zklamání do Chrudimi přijel uklidňovat osobně prezident Masaryk.Město dostalo finanční částku, ze které kromě jiného byla provedena dostavba budovy obchodní akademie. V roce 1936 při velkých armádních manévrech ve východních Čechách se budova školy stala dočasně sídlem štábu manévrů. Při tžéto příležitosti školu navštívil prezident Beneš, který se zde zapsal do pamětní knihy. Za obou válek budovu školy zčásti nebo celou používala armáda. Za první světové války zde byl lazaret, po květnu 1945 ubikace Rudé armády. za protektorátu byla část školy postoupena evakuovaným německým školám, vlastní činnost obchodní akademie se tudíž musela uskrovnit.

Početná skupina absolventů se v letech 1939 - 1945 účastnila bojů proti okupantům, přehled jejich jmen a obětí fašistů byl zveřejněn v almanachu vydaném v roce 1947. Ve stejném roce byla v budově odhalena pamětní deska. Pamětní desku absolventi školy odhalili i padlým za první světové války.

V letech 1976 - 1992 škola ve spolupráci s VÚOŠ připravuje a zkouší nový studijní obor pro přípravu kvalifikovaných sekretářek s rozšířenými jazykovými znalostmi (vyučovaly se sekretářské činnosti, společenské chování, tři povinné cizí jazyky apod), ve škole byl vybudován model moderního pracoviště sekretářky. Obor měl velký úspěch, autoři dokumentace a ověřující učitelé z řad vyučujících školy byli oceněni v celostátní soutěži. Obor se potom zaváděl na dalších školách, a to včetně Slovenska. Zástupci podniků zahraničního obchodu doslova bojovali o to, aby mohli tyto absolventy zaměstnat. Navzdory tomu byl obor v roce 1992 zrušen bez náhrady a práce učitelů přišla nazmar.

Bohatý školní archiv i tentokrát umožní podívat se na zajímavé dokumenty z historie školy včetně školního praporu, který pochází z 30. let a je darem absolventů."