„Nemocnice, aby nemusela vyplácet odchodné zaměstnancům, různými způsoby je donutí k rozvázání pracovního poměru na vlastní žádost. Je to divné, když nezajistí pro tyto lidi práci a pak čeká, až zaměstnanec přijde sám a podá výpověď. Přeřazení na jinou práci neodpovídající kvalifikaci je další alternativou jednání nemocnice,“ napsal Chrudimskému deníku muž, který s ohledem na příbuzenský poměr se zaměstnancem nemocnice odmítá prozradit své jméno.

Pokračuje tvrzením, že dochází k případům, kdy se nevydávají ochranné pomůcky a tudíž se nedodržují hygienické předpisy. „Za úspory jsou primáři a jejich vedoucí sestry finančně motivováni. To se týká i odchodného,“ zdůrazňuje autor dopisu.

Ředitel nemocnice Vojtěch Němeček tato tvrzení odmítá s tím, že jde o naprosté lži. „Zdravotní pojišťovny nám přesně určují, kolik zdravotníků a v jaké kvalifikaci musíme mít, abychom obdrželi plnou úhradu. Zde žádné rezervy nejsou a proto ani k redukci nemohlo dojít. U nezdravotníků došlo k redukci pracovníků již v průběhu let 2002 a 2003. Pokud nemocnice redukovala počty pracovníků z organizačních důvodů, tak vždy v souladu se zákonem a vyplacením všech požitků, které ze zákona a popřípadě kolektivní smlouvy vyplývaly,“ tvrdí Němeček.

Úspora ochranných prostředků a nedodržování hygienických předpisů se podle něj rovněž nezakládají na pravdě. „Provozní řády byly při vzniku akciové společnosti na podzim 2007 schváleny hygienickou službou, jež provozy pravidelně kontroluje,“ dodává.

 

 

Anonymní dopis zaslaný do naší redakce

Vážená redakce,

chtěl bych Vám zaslat podnět na prozkoumání personálních (a nejen personálních) praktik v Nemocnici Chrudim. Po přechodu na a.s. na podzim v roce 2007 se ve výše uvedené nemocnici dějí dosti podivné praktiky v propouštění zaměstnanců. Nemocnice,aby nemusela vyplácet tzv.odchodné pro
zaměstnance, tak je různými způsoby "de facto" donutí k rozvázání pracovního poměru na vlastní žádost zaměstnance. Je to ale divné, když nemocnice nezajistí pro tyto lidi práci a pak čeká,až zaměstnanec přijde sám a podá výpověď. Přeřazení na jinou práci, neodpovídající kvalifikaci zaměstnance, je další alternativou jednání nemocnice.

Budiž, zaměstnavatel má na to právo, ale problém je někde jinde. V rámci celkového šetření v této organizaci dochází k případům, že nejsou vydávány ochranné pomůcky a prostředky dle schválených směrnic, nejsou dodržovány hygienické podmínky pro
pracovní prostředí atd. (viz kdo vlastní topení v nemocnici a kolik stálo instalování čidel pro hlídání teploty=tam kde jsou čidla je celodenně zima a tam kde nejsou je "na padnutí") .

A jsem u kořene věci: za všechny úspory jsou primáři a jejich vedoucí sestry finančně motivovány - a týká se to nejen úspor na provozním materiálu, ale i na ostatních nákladech, které jednotlivá oddělení vykazují bez ohledu, za jakých podmínek se na odděleních pracuje - VČETNĚ VYPLACENÍ tzv. ODCHODNÉHO !!!

Takže zaměstnanec, který pracuje v této nemocnici třeba dvacet let (i více) a najde si odpovídající zaměstnání (protože mu jej nemocnice není schopna zajistit), je donucen z výše uvedených důvodů podat výpověď a tak přijít o vyplacení tzv.odchodného.To, že zaměstnanci přišli o rizikové příplatky, krácení dovolené a další zaměstnanecké výhody, nebudu zmiňovat.

Ale kde žijí páni z managementu této nemocnice? Dokud jim tito zaměstnanci "vydělávali" peníze, tak to bylo "OK". Ale že vlastní neschopností (nebo nechtěním?) položili nemocnici "na lopatky" to už jim je jedno, hlavně že se udrží "špičky".

Nejsem, ani jsem nebyl zaměstnancem Nemocnice Chrudim, ale když to, bohužel jako pacient vidím, co tam se děje, je mi z toho špatně!!! Ani se personálu nedivím, že nemají chuť do práce a chodí tam s hrůzou, co den přinese!

Zeptejte se na to vedení výše uvedené nemocnice!

Jsem v příbuzenském vztahu s jedním zaměstnancem této nemocnice a tudíž z těchto důvodů neuvádím své jméno.

 

Vyjádření ředitele Vojtěcha Němečka:

Nucení zaměstnanců k odchodům – lež, nemocnice, jako a.s. si audit zaměstnanců provedla. Na zdravotním úseku jsme vázáni přílohou smlouvy se zdravotními pojišťovnami, která nám přesně určuje kolik zdravotníků a v jaké kvalifikaci musíme mít, abychom obdrželi plnou úhradu. Zde žádné rezervy nejsou a proto ani k redukci nemohlo dojít. U nezdravotníků došlo k redukci pracovníků již v průběhu let 2002 a 2003. Pokud nemocnice redukovala počty pracovníků z organizačních důvodů, tak vždy v souladu se zákonem a vyplacením všech požitků, které ze zákona a popřípadě kolektivní smlouvy vyplývaly.

Ochranné prostředky – lež, poskytování ochranných prostředků opět řeší zákon a v jeho intencích i vnitřní směrnice nemocnice

Rizikové příplatky – lež, novela zákona některé rizikové příplatky zrušila. I zde postupujeme v souladu s platnou legislativou

Krácení dovolené - lež, žádná dovolená není krácena

Nedodržování hygienických předpisů – lež, k registraci nemocnice jako a.s. jsme museli v roce 2007 doložit hygienickou službou schválené provozní řády. Navíc jednotlivé provozy jsou pravidelně kontrolovány Krajskou hygienickou stanicí. Pokud je zjištěna nějaká závada je stanoven i termín odstranění.

Topení: V zájmu úspor energií vybral Krajský úřad firmu, která v naší nemocnici instalovala systém pro vzdálenou regulaci topení. Při jeho uvádění do provozu nastaly problémy s vyvážením celého otopného systému, což po určitou dobu skutečně vedlo k problémům v anonymu zmiňovaným. Nyní již systém funguje bez problémů.

Úspory a finanční zainteresovanost – to, „že šetřit se musí“, neví jen hlupák. To, že k nalezení úspor je nutno motivovat, je rovněž jasné. A nejde vždy jen o peníze.

S pozdravem

Vojtěch Němeček