Město již svolalo do kaple schůzku, při níž byla provedena kontrola přilnutí stropní omítky ke klenbě kaple a byla navržena technologie ochrany omítky a výmalby během probíhajících stavebních prací. Plochy, kde byla zjištěna malá přilnavost (dutý poklep), byly zakresleny do půdorysu kaple. Jde hlavně o plochy ve vrcholu klenby.

Bylo dohodnuto provést ochranu nejvíce poškozených ploch omítek šetrným podbedněním s uloženou měkkou textilní vrstvou těsně pod lícem omítky. Podbednění nebude v plošném kontaktu s výmalbou, aby nedošlo k jejímu poškození. Ochrana má sloužit jen k tomu, aby v případě, že by došlo k uvolnění omítkové kry, byla kra zachycena a podklad výmalby nebyl nenávratně rozbit. O dalším postupu rozhodne město až po doporučení restaurátora.

Kapli sv. Jana Nepomuckého nechal vymalovat biskup Josef Hais v roce 1891 podle návrhů emauzských benediktinů. Malbu zhotovil Ludvík Nejedlý z Nového Bydžova.