Konkrétně jde o chodníky u AKafe v Široké ulici a Královské dobroty na Žižkově náměstí. "Jsem rád, že na můj popud na sebe vzala rada města politickou odpovědnost a učinila jednomyslné rozhodnutí, které zvrátilo zamítavé stanovisko policie a dopravního inspektorátu. Já si nemyslím, že u těchto provozoven zbývá málo místa pro procházející. Mám radost, že naše koalice dala přednost oživení města před striktním naplňováním byrokratických zákonů a nařízení," uvedl chrudimský místostarosta Petr Lichtenberg.

Stejného názoru je i starosta František Pilný. "Musíme místní podnikatele podpořit a nikoliv jim klást překážky," řekl Pilný.

Při pohledu na prostor u dvou jmenovaných posezení se pozorovateli nezdá, že by byl průchod kolemjdoucích omezen a museli by se vyhýbat vstupem na silnici. "Ohledně předzahrádek u objektů AKafe a Královské dobroty Krajské ředitelství Policie ČR, potažmo Dopravní inspektorát Chrudim, nevydávaly žádné závazné stanovisko. Po e-mailové komunikaci jsme pouze poskytli konzultaci městskému úřadu," zdůraznila mluvčí policie Markéta Janovská.

K jubileu popřáli rodinní příslušníci, zaměstnanci i klienti domova.
Marie oslavila 105. narozeniny! Na rekordmanku má ale ještě co dohánět

Brání předzahrádky bezpečnému provozu

Jaké jsou tedy připomínky u AKafe v Široké ulici? Policie má za to, že umístění předzahrádky v tomto místě není z pohledu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci vhodné. "S přihlédnutím na četnost chodců a intenzitu vozidel v této ulici při pozorování v roce 2020 docházelo k možným kolizním situacím a to především ke vstupu vzájemně míjejících se chodců v místě předzahrádky do vozovky a následnému možnému střetu projíždějících vozidel," zaznělo ve stanovisku dopravního inspektorátu.

Co se týče Královských dobrot, které sídlí na Žižkově náměstí, tam by podle policie nemělo venkovní posezení zasahovat do rozhledových poměrů blízké křižovatky. Maličký stoleček a dvě židle provozovatelka umístila před vchodové dveře. "Ve stanovisku policie bylo, že by měly stát ve vnitrobloku, ale tam svítí celé odpoledne slunce a parkují tam auta. Jsem ráda, že nás radní svým rozhodnutím podpořili," konstatovala majitelka Královských dobrot Regína Gauglitz.

"Mají tam výbornou zmrzlinu, takovou poctivou. Ráda si tam posedím a strkat stoleček za roh je podle mne nesmysl," prohlásila kolemjdoucí žena, která se představila jako Jana.

Pěkně zvesela prošel průvod městem za doprovodu kapely.
OBRAZEM: Skutečští gymnazisté slavili Majáles. Jejich kreativita je bezbřehá

To, že se chodec bude vyhýbat širokým obloukem venkovním posezením a na ulici ho srazí auto, je sice nepravděpodobné, ale s nešťastnými náhodami se musí počítat. Kdo bude zodpovědný za zdravotní újmu a přijme veškeré sankce? Je to jednoznačně podnikatel, který si k předzahrádce od města chodník vypůjčil. Avšak podle právního názoru je možné, že si nárok na odškodnění vznese i případná třetí osoba, v tom případě tedy musí se sankcemi počítat i město jako vlastník chodníku. "Je nám líto těchto provozovatelů zvláště v této postcovidové době. Je tristní, že město musí řešit takovéto dilema - tedy zda respektovat nedoporučující stanovisko policie a přispět tím k dalšímu umrtvování centra, nebo se k tomu postavit lehce kreativním způsobem, ale riskovat problémy," zaznělo ve vyjádření právního odboru města.

STANOVISKO POLICIE: 

K vaší žádosti o vyjádření k předzahrádkám u objektů AKAFE a Královské dobroty bych předem chtěla podotknout, že Policie ČR – KŘP Pardubického kraje, potažmo DI Chrudim nevydávala žádné ZÁVAZNÉ STANOVISKO. Po e-mailové komunikaci jsme pouze poskytli konzultaci MěÚ Chrudim a to v tom smyslu, že:


1) S umístěním předzahrádky u obchodu „AKAFE", Široká ulice 129, Chrudim, na části pozemku p. č. 2917/3, ostatní plocha - ostatní komunikace, v k. ú. Chrudim, o max. výměře 8 m2  nesouhlasíme se zdůvodněním:

- na základě poznatků z minulého roku (při provozu z roku 2020) máme za to, že umístění předzahrádky v tomto místě není z pohledu bezpečnosti a plynulosti provozu na PK možné. S přihlédnutím na četnost (intenzitu) chodců a intenzitu vozidel v této ulici docházelo k možným kolizním situacím a to především ke vstupu vzájemně míjejících se chodců v místě předzahrádky do vozovky a následnému možnému střetu projíždějících vozidel. Stávající uspořádání  předmětné komunikace (tempo zóna 30) je členěno na komunikaci a chodník. Kdy chodník slouží chodcům (pro přemístění z jednoho místa do druhého). Stávající šířkové uspořádání chodníku není uzpůsobeno k umístění venkovního posezení. Z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na PK upozorňuji také, na nevhodnost umístění samotných, četně se vyskytujících reklamních poutačů tzv. „A-ček“ v předmětné ulici, kdy jsou mnohdy umístěny (přizamčeny) ke sloupům VO. Tudíž samotné míjení chodců v takto zúžených místech je komplikované, nekomfortní, někdy i nebezpečné. Dále odvádějí pozornost projíždějících vozidel, způsobují zákryt nejzranitelnějších účastníků provozu – dětí…..apod.

2) Ze strany DI Chrudim lze s provozováním venkovního posezení před prodejnou "Královské dobroty" Žižkovo náměstí čp. 2, Chrudim, na části chodníku na pozemku p. č. 2694/1, ostatní plocha - ostatní komunikace, v k. ú. Chrudim dle předloženého zákresu, souhlasit pouze při splnění níže uvedených podmínek:

- vybavení venkovního posezení ( předzahrádky - židle, stolek …) nebude zasahovat do rozhledových poměrů blízké křižovatky, zároveň do rozhledů nebudou umisťovány žádné překážky (reklamy, stojany na kola, květináče, okrasné květiny, jiná přenosná zařízení),

- při umísťování venkovního posezení bude zajištěn bezpečnostní odstup k pevné překážce od jízdního pruhu - 0,5 m a bezpečnostního odstupu k pevné překážce od pruhu pro chodce dle příslušné ČSN,

- bude zachována průchozí šířka chodníku min. 2,50m a to i v místě případných překážek (sloupy VO, reklamní zařízení, stojany na kola apod.),

- provozováním venkovního posezení nesmí docházet k znečišťování přilehlých pozemních komunikací nebo k jejich narušování či poškozování,

- po dobu provozu předzahrádky nebude docházet k narušování veřejného pořádku ( nočního klidu, apod.)

- jiné připomínky z hlediska námi chráněných zájmů nemáme

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ. tisková mluvčí krajského ředitelství Policie ČR