„Průběh prací byl rozdělen do tří etap a probíhal za plného provozu čistírny,“ připomněl ředitel VaK Chrudim Ivo Doskočil.

V první etapě v letech 2012 – 2013 byly rekonstruovány dosazovací nádrže čistírny. Ve 2. etapě proběhla v roce 2013 rekonstrukce monobloku, včetně sanace vnějších železobetonových konstrukcí linek, částečná úprava biologického stupně a rekonstrukce technologie hrubého předčištění v nátokovém žlabu. 

„Hrubé ruční česle byly nahrazeny strojně stíranými česlemi, rekonstruován byl lapák písku, v dešťovém oddělovači byla osazena nová přepadová hrana a nové strojní zařízení. Z přiváděných průmyslových vod byly odděleny odpadní vody mlékárenské, které procházejí předčištěním před vstupem na čistírnu,“ pokračuje Ivo Doskočil. 

Finální část rekonstrukce začala v roce 2015 a skončila letos v červenci. V této době byly provedeny úpravy haly hrubého předčištění.

Provedeny byly kompletní celoplošné sanace železobetonových a zabudovaných ocelových konstrukcí, obvodový a střešní plášť budovy byl nahrazen novými sendvičovými panely, osazena byla nová plastová okna a dveře. Dále došlo k sanaci dešťové zdrže a homogenizační nádrže, včetně doplnění měření odtoku dešťových vod.

Rekonstruována byla technologie filtrace, dmychárny, stejně jako uskladňovací a vyhnívací nádrže plynového hospodářství. Vyměněna byla podstatná část elektrických zařízení řešících provozní rozvod silnoproudu, skříňové rozvaděče, deblokační a svorkovnicové skříně atp. Nově je řešené měření a regulace, které nyní umožňují automatický provoz celého technologického celku.

„Výsledným efektem rekonstrukce je podstatné zlepšení parametrů odpadních vod vypouštěných do řeky Chrudimky,“ uzavřel ředitel Ivo Doskočil.