„Sčítání osob bez domova v zařízeních je doporučeno provést pokud možno v jednom termínu, tedy od 17. dubna do 11. května. Důvodem je specifické chování této komunity a riziko značné proměnlivosti klientů zařízení v čase, které by mohlo vést k opakovanému sečtení některých z nich,“ uvedl Štěpán Moravec z Českého statistického úřadu, který vede řešitelský tým sčítání lidu.

Ředitel společnosti SOPRE CR Petr Čápek bude formulář vyplňovat společně asi s 20 bezdomovci. Podle pokynů statistického úřadu by měla tento úkon provést osoba, kterou lidé bez přístřeší znají a je určitou autoritou.

Existují ale bezdomovci, kteří se nehodlají ve své svobodomyslnosti registrovat v sociálních službách. V Chrudimi jich je na ulici ale málo. „Jde o tři až čtyři lidi. Zatím nás nikdo nepožádal o to, abychom je vyhledali a se sčítáním pomohli,“ řekl vrchní strážník městské policie Lukáš Dvořák.

Zajímavá situace by mohla nastat, kdyby se v jeden okamžik sešli na radnici všichni lidé, kteří jsou trvalým bydlištěm hlášeni na Resslově náměstí 77. „V současné chvíli jde o 811 osob,“ potvrdila vedoucí správního odboru Městského úřadu v Chrudimi Eva Doležalová. To, že je někdo trvale hlášen na radnici, není při sčítání lidu překážkou – do formuláře by měl napsat místo, kde se nyní nachází.

STRACH Z EXEKUTORŮ

Na to ale není ochoten přistoupit Pavel, který si přeje zůstat v anonymitě. Už dlouho „žije“ na Resslově náměstí 77 a netouží po tom, aby ho na přechodné adrese zastihli exekutoři nebo vymahači dluhů. „Kdo ví, jak to mají propojené. Prostě se sčítat nebudu,“ řekl.

Tím si ovšem koleduje o pokutu. Hrozí mu sankce až deset tisíc korun. Zapojit se do sčítání lidu je totiž zákonná povinnost a ten, který ji bude ignorovat, bude stejně započten. Poslouží k tomu údaje, které jsou k dispozici v databázích státu.

Typický bezdomovec: Vyučený svobodný muž ve věku 45 – 49 let, který nehovoří o své víře

V loňském roce získal Český statistický úřad ve spolupráci se Sdružením azylových domů v ČR a s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR poprvé v historii ucelené informace, kdo jsou lidé, kteří využívají služeb azylových domů, domů na půli cesty a dalších sociálních zařízení.

„Určitá skupina lidí, kteří žijí na ulici, s úřady nekomunikuje, komunikovat nechce a ani se nezajímá o nabízenou pomoc. Sčítací komisaři nechodili po parcích ani pod mosty, nešlo o to zjistit, kolik je v Česku celkem všech bezdomovců. Sčítací komiseři se tak zaměřili na ty, kteří využívají služeb sociálních zařízení, kteří jsou ochotní komunikovat a nabízenou pomoc přijmout.

Před 10 lety se sčítalo v azylových domech, domech na půli cesty, noclehárnách a v nízkoprahových denních centrech.

A jaké jsou výsledky?

Nejvíce je vyučených mužů, zpravidla jsou svobodní nebo rozvedení.

Mezi bezdomovci jednoznačně převládají muži, žen bylo sečteno jen 21,5 %. Většina sečtených jsou lidé svobodní (49,0 %) nebo rozvedení (38,3 %).

Z pohledu vzdělání je nejčetněji zastoupena skupina bezdomovců s výučním listem nebo se středoškolským vzděláním bez maturity (47,2 %). Na druhém místě pak skončili bezdomovci se základním vzděláním (28,5 %). V celkové populaci je vyučených 32,8 %, lidí se základním vzděláním 17,4 %.

Hypotéza, že mezi lidmi bez domova žije možná velké množství vysokoškoláků, se nepotvrdila. Vysokoškolské vzdělání uvedlo pouze 2,6 % sečtených.

Na víru se mě neptejte

Otázka na víru byla ve sčítání lidu dobrovolná, možnost neodpovědět využila téměř polovina bezdomovců (5 392). Velká část bezdomovců uvedla, že je bez náboženské víry (4 015) a 901 bezdomovců uvedlo, že věří, ale nehlásí se k žádné církvi ani náboženské společnosti. Jen pro zajímavost, 14 bezdomovců uvedlo víru v rytíře Jedi.

Ekonomická aktivita: Nezaměstnaný

Jednoznačně nejvíce je mezi bezdomovci staršími 15 let nezaměstnaných (40,2 %). Za pozornost stojí fakt, že 3,1 % nezaměstnaných bezdomovců hledá stále své první zaměstnání. 28,5 % bezdomovců uvedlo, že jsou ekonomicky aktivní, a 14,2 % jsou nepracující důchodci. Ze zhruba 4 700 ekonomicky aktivních bezdomovců jich podle odvětví nejvíce působí:

33,0 % ve zpracovatelském průmyslu (výroba motorových vozidel, kovových konstrukcí, hutnictví),
19,0 % ve stavebnictví,
8,6 % v dopravě a skladování.