Ve čtvrtek v 19 hodin ve farním sále začne beseda o charitní pomoci v Indii, v pátek od 19 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie zazní křesťanské písně, v sobotní podvečer pak zpívané nešpory. Pro děti je na sobotu připravena hra s úkoly nazvaná Pojďme hledat obraz sv. Salvátora, sraz je v 15 hodin u kostela sv. Michaela Archanděla. „V neděli zveme na dvě bohoslužby do kostela Nanebevzetí Panny Marie, ranní začíná v 8.30 hodin a slavnostní poutní bohoslužba v 10 hodin,“ informovala Petra Pudilová z římskokatolického arciděkanství v Chrudimi. Po skončení bohoslužby vyjde průvod s uctívaným obrazem sv. Salvátora a zazní modlitba k Nejsvětějšímu Salvátoru u sloupu Proměnění Páně, nakonec bude požehnáno městu. Obraz Nejsvětějšího Salvátora bude vystaven v kostele v neděli od 12 do 15 hodin. Nedělní program v kostele Nanebevzetí Panny Marie uzavře v 19 hodin duchovní koncert, zazní díla W. A. Mozarta, A. Dvořáka, A. Hniličky a dalších známých skladatelů.

Obraz sv. Salvátora

Chrudimské arciděkanství připomíná legendu, která se váže k obrazu Nejsvětějšího Salvátora. Při plenění Prahy v roce 1648 byl portrét Ježíše Krista součástí švédské kořisti, ale spadl z vozu. Různými cestami se pak dostal k chrudimskému měšťanovi Janu Pfeiferovi. Během obsazení Chrudimi švédským vojskem v témže roce v domě pana Pfeifera pobýval švédský důstojník se svými vojáky. Ti hráli karty a kostky a Kristovu obrazu se posmívali, až ho nakonec pobodali – to dosvědčují jizvy na obraze: šrám na spánku nad pravým okem, bodné rány na hrudi Spasitele a téměř symetrická hvězdice tvořící šrámy přes Kristův obličej. Z ran dle legendy vytryskla krev. Obraz před úplným zničením zachránila služebná Dorota Skákalíková. Od té doby jej rodina Pfeiferova měla ve velké úctě.

V srpnu 1674 J. Pfeifer ukázal obraz chrudimskému děkanovi Samuelu Václavu Hatašovi. Ten se zasloužil o vznik salvátorské tradice, když 5. 4. 1676 nechal obraz vystavit v děkanském kostele k veřejnému uctívání. Obrazu byly připisovány uzdravující schopnosti, proto byl zvláště ctěn v období morových epidemií.