První dva jsou rozloženy podle časového harmonogramu do dvaceti měsíců a byly zahájeny 1. listopadu loňského roku, třetí je naplánován na třicet měsíců a začal letošním lednem.

Cílem prvního projektu nazvaného „Komplexní modulární pracoviště“ pro učební obory klempíř a truhlář je vybudovat vnější exteriérové pracoviště (výukový simulátor) pro klempířské práce (výrobu okapů, svodů, úžlabí, oplechování komínu a montáž střešních oken) a dále pro truhlářské práce, jako například osazování oken a dveří, montáž podlahy a schodů. K používání simulátoru vznikne metodika. V součinnosti se simulátorem bude zpracována sada výkresů pro tyto obory, včetně popisu technologie a montáže. Celý projekt se vyznačuje velkou variabilitou montážních prací ve výše uvedených oborech tak, aby tyto profese byly úzce provázány a jednotlivé postupy na sebe navazovaly.

Druhý projekt „Common Assessment Framework ve střední odborné škole pro zvyšování její kvality a autoevaluci“ se zabývá dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti vlastního hodnocení školy v rámci aplikace CAFu. Cílem je proškolit management zapojených škol tak, aby byly schopny získat certifikát kvality. Bude vytvořen program v rámci DVPP, který bude realizován na škole žadatele projektu a u managementu středních odborných škol Pardubického kraje. V rámci prezenčního a e-learningového vzdělávání si management těchto škol osvojí praktické vědomosti, které uplatní při autoevaluaci na vlastní škole. Získá i softwarový nástroj, který vyhodnocuje výsledky klasifikace jednotlivých kritérií CAFu. Projekt primárně podporuje pedagogické pracovníky škol ve vlastním hodnocení školy. Ti získají díky proškolení evaluační nástroj, při jehož využití dojde ke zvýšení kvality vzdělávání na regionální úrovni s ohledem na potřeby škol a zřizovatele. Vychází z dobré praxe školy v této oblasti a podporuje sdílení zkušeností na regionální úrovni. Po zpracování zprávy se mohou jednotlivé školy ucházet o Národní cenu pro jakost.

V rámci třetího projektu nazvaného „ Systém dílčích kvalifikací – cesta k výučnímu listu“ se rozšíří vzdělávací nabídka programů pro vzdělávání dospělých o obory strojní mechanik a truhlář. Budou vytvořeny a pilotně ověřeny ve spolupráci se sociálními partnery učebnice a vzdělávací materiály pro kurzy dalšího vzdělávání, včetně e-learningových programů. V rámci ověření vytvořených programů mohou zájemci získat dílčí kvalifikaci i výuční list dle hodnotících standardů Národní soustavy kvalifikací.

Pavel Kalina, Třemošnice