Městský úřad přijímá žádosti od pondělí tohoto týdne. Podle místostarosty Pavla Šotoly jde o rekonstrukce, které vlastníci plánují na příští rok. Zájemci o půjčku z tohoto fondu musí vlastnit obytné budovy na území města a smlouvou se musí zavázat, že poskytnuté prostředky použijí výlučně k účelu sjednanému ve smlouvě. Žádat půjčku lze na tyto práce: Obnova střechy (krytina i konstrukce); Zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu; Dodatečná izolace domu proti spodní vodě; Obnova fasády rod. domu, včetně příp. zateplení a oplechování; Obnova fasády byt. domu včetně příp. zateplení a oplechování; Přechod na ekologický způsob vytápění (například. elektřina, plyn); Při půdní nástavbě bytů rušící ploché střechy; Při vestavbě bytu do půdního prostoru; Rekonstrukce osob. výtahu v bytovém domě dle ČSN; Výměna oken v byt. domě za tepelně izolační.

Půjčky lze kumulovat. Jeden druh půjčky nelze získat opakovaně u téhož domu, a to po dobu nejméně 15 let. Půjčka včetně úroků se splácí na základě smlouvy rovnoměrnými měsíčními splátkami, počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byla půjčka poskytnuta. Lze stanovit rychlejší splácení půjčky.

S dotazy se obracejte na Martu Novákovou, odbor vnitřních věcí MěÚ (tel. 469315324), kde je rovněž k dispozici závazný formulář žádosti. Získat jej lze též na www.hlinsko.cz.

Město bude žádosti přijímat do 21. prosince. Základní podmínkou je, že žádat o tento druh půjčky mohou pouze vlastníci domů.