Kromě osvědčených projektových týdnů a řady volitelných seminářů počítají ve Skutči do dalších let s větším využitím počítačů.

Skutečské gymnázium funguje teprve od roku 2000 a jeho učitelský sbor je složen z mladých a kreativních pedagogů, kteří do výuky dávají i kousek sebe. Jsou otevření novým metodám výuky a snaží se program školy obohatit o různé exkurze a netradiční akce.

Každý rok se zde pořádá zážitkový kurz pro studenty nastupujících ročníků, při kterém se žáci navzájem seznamují v neformálním prostředí a učí se kolektivnímu řešení problémů. Kvinty pak také vyjíždějí na lyžařský kurs do Alp. Nově škola organizuje ekologické pobyty a Noc s Andersenem (literární večer). Kontakty s italským gymnáziem v Udine umožňují studentům účast na výměnných pobytech v Itálii. Před Vánocemi ve škole probíhá tematický týden, během něhož se studenti dozvídají mnoho nových informací o společenském dění a o kulturách různých zemí. Pro tento rok je připraven Týden slovenské kultury. Tradicí se stal studentský majáles, který se každoročně koná začátkem května. Program je připraven pro širokou veřejnost, na závěr bývá majálesová olympiáda, tedy soutěž mezi žáky okolních základními škol, kterou pořádají studenti společně s učiteli.

Výuka na skutečském gymnáziu probíhá v moderním stylu, učitelé pro názornější výklad látky používají dataprojektory, televize a další pomůcky. Samozřejmostí je práce v chemické laboratoři či specializovaných učebnách výpočetní techniky a přírodních věd.

Do příštího roku má škola v plánu zařadit do výuky přenosné počítače. Ty dostanou studenti na začátku působení na gymnáziu. a budou je mít k dispozici i k domácí práci. Notebooky mají vyrovnat rozdíly mezi studenty z bohatších a chudších rodin, výuku modernizovat a dát jí nový směr, naučit studenty využívat výpočetní techniku v širší míře ve všech oborech, což se ukazuje jako velmi potřebné. Počítače také usnadní práci studentům s různými poruchami učení, například dyslexií. Samozřejmě při tom všem půjde pouze o obohacení, nikoliv o nahrazení tradičnějších metod výuky, jako je výklad či diskuze.

Vysoká úspěšnost

Gymnázium ve Skutči díky dobré spolupráci s městem využívá pro své potřeby místní zimní stadion a plavecký bazén, spolupracuje také s muzeem, knihovnou a dalšími institucemi. V roce 2010 měla být dokončena nová multifunkční sportovní hala, která bude škole také k dispozici.

Zájemci z řad studentů gymnázia mají možnost přihlásit se i do volnočasových aktivit, které se pořádají v rámci školního klubu. Ten je otevřen ráno a odpoledne každý všední den. Nabízí přístup k internetu, studovnu a knihovnu. Při školním klubu je i domov mládeže, kde jsou ubytovaní studenti, kteří nechtějí či nemohou denně dojíždět. Od 1. ledna 2009 převezme roli zřizovatele skutečského gymnázia Suverénní řád maltézských rytířů, který bude navazovat na nejlepší tradice této školy a zajistí garanci kvalitní výuky.

Pro školní rok 2009/2010 otevírá gymnázium ve Skutči jednu třídu primy osmiletého gymnázia pro žáky vycházející z pátých tříd a jednu třídu kvinty čtyřletého gymnázia pro letošní deváťáky. Osmileté studium je všeobecné s prvním cizím jazykem angličtinou. Druhý jazyk žáci přibírají v tercii, kdy si mohou vybrat mezi němčinou, francouzštinou a italštinou. Čtyřleté studium je zaměřeno na výuku jazyků a každý si v něm volí druhý jazyk ze stejné nabídky jako u osmiletého studia. V novém školním roce bude výuka probíhat podle školního vzdělávacího programu „Škola jako místo setkávání“.

Od počátku působení na gymnáziu si studenti volí mezi religionistikou a náboženstvím. V septimě si pak mohou vybrat další semináře, které by je měly vést ke studiu na vysoké škole. Úspěšnost letošních maturantů v přijetí na jimi vybrané vysoké školy je 97,3 %, největší zájem byl o ČVUT Praha (elektrotech. fakulta, stavební fakulta), VUT v Brně (stavební fakulta, fakulta přír. věd), Univerzitu v Hradci Králové (pedagog. faktulta) a Masarykovu univerzitu v Brně (filozof. a pedagog. fakulta).

Jana Feltlová