Město Chrudim se letos po čtvrté zúčastnilo světové soutěže LivCom, jehož finále se konalo tentokrát v Chicagu v USA.

Co znamená LivCom?
Jde o prestižní mezinárodní soutěž, která se zaměřuje na hodnocení kvality života obyvatel a prosazování principů udržitelného rozvoje, tedy rozvoje, který respektuje všechny tři pilíře – ekonomický, sociální a životního prostředí.
Soutěž zahrnuje tři soutěžní oblasti:
1. projekty zaměřené na celkový rozvoj ve městě – vytváření měst, kde je radost žít
2. projekty ekologicky udržitelné
3. menší projekty prosazující inovativní prvky spojené s finanční odměnou 10 000 liber

Co je třeba udělat, aby se město mohlo přihlásit?

Do konce června jsme zaslali zpracovaný projekt, který měl přesně daná kritéria a čekali na konečný verdikt komise, složené z odborníků na udržitelný rozvoj. Začátkem srpna jsme se dozvěděli, že postupujeme do finále. V prvním kole bylo přijato na 260 projektů z celého světa. Do finále jich pak postoupilo 43. Města soutěží rozdělena podle velikostních kategorií. Město Chrudim je zařazeno do kategorie „B“ podle počtu obyvatel 20 002 – 75 000.
Následovalo zpracování 40ti minutové obhajovací prezentace, která opět měla jasně danou strukturu.

Musela být členěna na následující kritéria:

Tvorba krajiny
– zde jsme prezentovali dokumenty, které jsou v tvorbě krajiny zásadní – územní plán, strategický plán rozvoje města apod., klíčové prvky při utváření umělé a přírodní krajiny, projekt péče o stromy, vysazování stromů, památné stromy, plán údržby veřejných prostranství, ale i zapojování veřejnosti do rekonstrukcí parků, dětských hřišť, odpočinkových míst apod. Své místo v prezentaci měla i revitalizace náhonu, Městské lesy Na Podhůře i budování cyklostezek. Důležitým bodem byla i spolupráce s partnery – školami, neziskovými organizacemi apod.

Umění, kultura a dědictví – tato oblast dokumentovala péči o městkou památkovou zónu, rekonstrukci Kapucínského kláštera na Muzeum barokních soch, ale i kulturní akce ať tradiční nebo i novodobého charakteru. Porota se dozvěděla např. o Loutkářské Chrudimi, Masopustu, tradiční Salvátorské pouti, ale i akcích kulturních spolků.

Ekologicky citlivá praxe – přiblížila aktivity města zaměřené na ochranu životního prostředí – aplikace EMAS na MěÚ a v jeho příspěvkových organizacích a obchodních společnostech, o systému třídění odpadů ve městě, o sběrném dvoře, třídění odpadů, rekonstrukcích brownfields, kanalizaci, plynofikaci, čističce odpadních vod, ekologické výchově, vzdělávání úředníků, ale i široké veřejnosti, prosazování šetrnějších způsobů dopravy apod.

Zapojování veřejnosti
– zde byly předloženy příklady zapojování různých cílových skupin obyvatel do života ve městě, účast veřejnosti na plánovacích setkáních, veřejném projednání Desatera problémů, stejně tak i předávání příkladů dobré praxe a sledování spokojenosti obyvatel města, finanční podporu neziskových organizací, spolupráci s partnery na různých úrovních apod.

Zdravý životní styl – porota byla seznámena s výsledky zpracované zdravotní analýzy obyvatel města, s aktivitami, které jsou zaměřeny na osvětu v oblasti zdravého životního stylu, projekty podpory zdraví realizované ve školách i pro širokou veřejnost, realizaci projektu prevence kriminality, využívání veřejné služby v činnostech pro město, preventivní činnosti Městské policie na školách, vytváření možností pro pasivní i aktivní odpočinek obyvatel, prevenci obezity, kouření, drog, alkoholu, představeny byly zdravé školy, ale i oblast bydlení či realizace projektu Bezpečná komunita apod.

Strategické plánování
– v tomto kritériu byl představen Strategický plán rozvoje města, Plán zdraví a kvality života a také jejich vzájemná provázanost, provazba s rozpočtem, stanovení zodpovědných osob za realizaci aktivit a stanovení ukazatelů úspěšnosti apod.
V této prezentaci se odrážela činnost celého města – města Chrudim, stejně tak i jeho partnerů, činnost odborných komisí Rady města, veřejnosti, zastupitelů apod.

Co tato soutěž přináší městu?
Účast v této soutěži nám v první řadě přinesla zmapování všech zmiňovaných oblastí, nastavení systému zlepšování, ale samozřejmě také velkou prestiž v rámci celého světa.

Účast na finále předpokládá i sledování prezentací ostatních měst, kde získáváme mnoho poznatků i příkladů dobré praxe, které poté s úpravou na naše podmínky se snažíme aplikovat dle možností i v našem městě.

Čeho jsme letos dosáhli?
Letošní ročník byl pro naše město úspěšný. Do finálového boje jsme postoupili se dvěma projekty. První z nich „Zdravé město Chrudim – město, kde stojí za to žít!“ byl zaměřen na celkový rozvoj města a druhý „Revitalizace náhonu – Modrá osa města Chrudim“ byl zaměřen na utváření krajiny ve městě.

První z projektů byl odbornou komisí oceněn Zlatou cenou a prvním místem, druhá získal Bronzovou cenu.

Významným je pro naše město i ocenění, které jsme získali za naplňování kritéria zdravého životního stylu. Zde jsme byli ohodnoceni nejvyšším stupněm. Získali jsme Zlatou cenu. Toto ocenění bylo uděleno na základě prezentací všech finálových měst ve všech velikostních kategoriích (celkem z 34 měst).

Jak vnímá svět město Chrudim?
Na základě konzultací s odborníky z UNEP (sekce životního prostředí pod OSN) na udržitelný rozvoj měst a místní Agendu 21 v Chicagu můžeme říci, že naše město vnímají v rámci celého světa velice dobře. Sledují náš vývoj, naše jednotlivé kroky, které jak říkají, jsou v souladu s ostatními světovými městy. Např. na poli zapojování veřejnosti držíme světovou špičku, stejně tak i při aplikaci EMAS či realizaci Aalborských závazků. Na závěr je ale nutné dodat, že toto všechno je systematická a náročná práce mnoha lidí, kteří našli společnou myšlenku, společný cíl, tedy podílejí se na vytváření města, kde je radost žít!

Petr Řezníček: "V současné době řada měst vyspělých zemí světa řeší otázky jak dosáhnout zdravějšího a udržitelného životního prostředí pro nás i děti našich dětí. Také město Chrudim se před lety zapojilo do řešení světového projektu OSN Zdravé město a místní agenda 21 , který směřuje k naplnění těchto cílů. Účast města v mezinárodní soutěži LivCom znamená pro Chrudim možnost ověřit si a poznat nejlepší mezinárodní postupy pro řízení místních samospráv. Také výměna zkušeností a nových poznatků urychluje některé procesy při řešení problematiky lepších životních podmínek ve městě. V neposlední řadě dosažené úspěchy v soutěži LivCom přispívají k mezinárodní prestiži, zviditelnění města, k posílení patřičné hrdosti na něj a stále se zvětšujícímu se zájmu veřejnosti při řešení nejrůznějších městských záležitostí."

Více informací o soutěži na www.livcomawards.com.

Šárka Trunečková,
koordinátorka Zdravého města Chrudim a MA 21