V případě nájemního vztahu sjednaného na dobu určitou samozřejmě platí, že uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nájemní vztah končí, zaniká. Ovšem občanský zákoník umožňuje, aby se takový nájem za určitých okolností prodloužil. Předpokladem prodloužení respektive obnovení nájmu je skutečnost, že nájemce užívá nemovitost nebo movitou věc i po skončení původně sjednaného nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá k soudu žalobu na vydání věci (to u movitých věcí) a nebo žalobu na vyklizení nemovitosti, a to ve lhůtě třiceti dnů. Za takové situace se nájem obnoví za stejných podmínek, jako byl sjednán původně, a obnoví se na stejnou dobu, jako byla původní doba nájmu, ale to jen u nájmů sjednaných na dobu kratší jednoho roku; u nájmů sjednaných původně na dobu delší jednoho roku se nájem obnoví na jeden rok.

MILAN BŘEŇ, advokát Svitavy