Ve chvíli, kdy si Univerzita Pardubice připomíná šedesát let své existence, v době složité pro české vysoké školství, pořádá Fakulta filozofická Univerzity Pardubice dvoudenní konferenci s názvem „Idea univerzity v dnešní době“.

„Univerzity v současné době procházejí obdobím reforem, a to nejen u nás, ale v celé Evropě. Jaká je povaha těchto reforem? Mají univerzity vzdělávat především pro uplatnění se na trhu práce, jak se po nich stále intenzivněji vyžaduje, nebo jde ve vzdělání ještě o cosi vyššího? Lze měřit užitek univerzit jen takto pragmatickým a pomíjivým hlediskem? Jaký byl původní smysl univerzity? Lze v něm hledat inspiraci pro dnešek?

Může ještě současná univerzita poskytovat vzdělanost? Jaký je význam univerzit pro současnou evropskou a národní identitu? Udrží si univerzity svou autonomii navzdory sílícím restriktivním tlakům, které často pod záminkou reforem ohrožují demokratický charakter univerzit? Mohou ještě chránit vzdělanost před technokratizací? Jaká je při tom úloha humanitních a přírodních věd? Je vzdělání pouze věcí soukromou, nebo je rovněž veřejným zájmem?

O těchto a dalších otázkách budou ještě ve středu v Rytířských sálech pardubického zámku diskutovat pozvaní přednášející, jimiž jsou významní čeští vědci a myslitelé, kteří se ve svém bádání dlouhodobě věnují otázce vzdělanosti a jejího vztahu ke společnosti,“ řekl za pořadatele vedoucí Katedry filozofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice Aleš Prázný a dodal, že mezi pozvanými jsou i emeritní rektor Univerzity Karlovy Radim Palouš, bývalý ministr školství Jan Sokol či místopředseda Akademie věd ČR Jaroslav Pánek.