Pitná podzemní voda z této lokality je jímána prostřednictvím propojené soustavy 18 zdrojů různého typu, stáří a vydatnosti. Ne všechny jsou trvale využívány, toto se mění podle potřeby a vydatnosti zdrojů v souvislosti s ročním obdobím a množstvím srážek, které ovlivňují hladiny spodní vody. Vzhledem k debatám o vodě od Podmoklan pro Hlinsko vysvětlil Jan Kadlec, ředitel VaK Havlíčkův Brod, rozdíly mezi vodou podzemní a povrchovou z hlediska úpravy na vodu pitnou.

Kdy se začalo odebírat větší množství vody z lokality u Podmoklan?
Ve třicátých letech minulého století a šlo o zásobování pitnou vodou pro města Čáslav a Chotěboř. Současná vydatnost všech zdrojů je podle našich platných povolení asi 226 l/s, skutečné využití je podstatně menší. Nyní je možné pitnou vodu dodávat v množství 30 l/s i do Hlinska a přebytky jsou využity pro zásobování Havlíčkova Brodu.

Voda podzemní je?
Voda přirozeně se vyskytující v horninovém prostředí. Fyzikálně-chemické složení podzemních vod je výsledkem vzájemného působení vod srážkových, filtrovaných přes horninový profil, vod povrchových a vlastností vlastního horninového prostředí.

Co je pro podzemní vody, jako zdroje vody pitné charakteristické?
Především relativní stálost teploty vody od 20 do 30 metrů hloubky, hodnota pH se pohybuje v rozmezí cca 5,5 – 7,5 a požadavek vyhlášky je 6,5 – 9,5. Proto bývá nutné často provozovat odkyselovací stanice. Dále požadavkům platné legislativy na pitnou vodu často nevyhovuje obsah kovů, železa a manganu obvykle vzrůstá s hloubkou. Je nutné odželezování a odmanganování, obsah těžkých kovů bývá minimální. Rovněž mineralizace vod vápníkem a hořčíkem se pohybuje na úrovni požadovaných průměrů. Obsah dusičnanů se pohybuje v celém rozmezí požadavků vyhlášky, a to od několika mg až po 50 mg/l. Podzemní voda je obecně minimálně mikrobiologicky a biologicky oživená. Obsah síranů, fosforečnanů, pesticidních látek, organických látek a dalších látek vznikajících lidskou činností je také minimální.

A co často „přetřásaný“ radon?

Radiochemické složení podzemních vod je závislé na lokalitě či regionu, někdy bývá nutné odradonování. Chci zdůraznit, že náročnost úpravy podzemních vod, pokud je vůbec úprava vyžadována, je vždy podstatně menší než u vod povrchových. Vzhledem k mikrobiologické a biologické čistotě je zdravotní zabezpečení jednodušší a nenáročné.

S povrchovými vodami je to asi horší?
Určitě, vždyť to jsou všechny vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu. Jsou bezprostředně vystaveny lidské činnosti a i přes technická a technologická opatření, jako jsou čistírny či ochranná pásma, dochází k jejich soustavnému znečišťování.

Co je pro tyto vody jako zdroje vody pitné typické?
Kolísání teploty vody v profilu v závislosti na klimatických podmínkách, hodnoty pH a alkality bývají nižší než u podzemních vod vlivem okyselování srážkami, obsahem huminových kyselin, lidskou činností a podobně. Obsah železa a manganu nebývá významný, naproti tomu obsah těžkých kovů jako produktů lidské činnosti, může převyšovat hodnoty požadované legislativou. Vzhledem k růstu obsahu minerálních živin, zejména pak sloučenin fosforu a dusíku, jsou povrchové vody významně mikrobiologicky a biologicky oživeny, což je příčinou největších potíží při úpravě. Řasy a sinice za příznivých klimatických podmínek bují a způsobují kvetení vody. Produktem sinic jsou toxiny - cyanotoxiny, které mohou způsobit kožní nemoci, alergie, onemocnění jater.

A úprava povrchových vod?
Pokud je vůbec možná, je náročná na rozdíl od vod podzemních. Vzhledem k obsahu a původu znečištění povrchové vody je proces čištění několikastupňový za použití chemikálií pro úpravu vody a vyšších dávek dezinfekčního činidla. Rezidua těchto látek v upravené vodě zůstávají.

Která voda je tedy vhodnější k přímé konzumaci?
Ve většině je pitná voda z podzemních zdrojů ze zdravotního hlediska vhodnější k přímé konzumaci. Je mnohem méně upravována než voda povrchová. Někdy může být pouze problém s vyšší tvrdostí vody, pokud přesahuje vyhláškou doporučené hodnoty.

O vodě jste řekl mnoho zajímavého. Nyní konkrétně, jaká je pitná voda z Podmoklan?

Kvalitní. Jediným způsobem, kterým je upravována, je její dezinfekce. Ostatní parametry splňuje. Jedná se o kvalitní pramenitou podzemní vodu, která je vhodná k přímé konzumaci.

Jaroslav Švanda