Ježíš v jedné situaci říká učedníkům: „Pojďte za mnou, učiním z vás rybáře lidí“. Je to možná pro nás nepochopitelné, k čemu učedníky a potažmo dnešní křesťany nabádá. Představíte si rybáře, když rybu uloví, přeměří ji a pak klepne do hlavy. Ale tohle slovo má být o záchraně. Bůh poslal svého Syna ke spasení lidí . Jak to tedy správně uchopit? Bible chápe čas jinak než my, Bůh nepoužívá chronologii, není pro něho důležité, kdy se událost stala, ale, že se stala. A tak Židé rozumí času ne jako lince, kde je minulost a spěje do budoucnosti, ale jako tekutině, do které jsme ponořeni. A Boží slovo říká, že svět je pod mocí zlého a svět je podle Bible nejen prostor, ale i čas. Chaos na světě sílí, zvěsti o katastrofách, válkách a dalších hrůzách děsí mnoho lidí. A Ježíš posílá křesťany, aby lidi zachraňovali z moci zlého světa, vysvobozovali je od strachu a úzkosti tím, že jim ukáží na Ježíše, který říká: „Ve světě budete mít soužení, ale nebojte se, vždyť já jsem přemohl svět.“