Malý článek o nové kanalizaci v obci Klešice vzbudil rozhořčenou písemnou reakci klešického obyvatele Oldřicha Střítežského.

Z obsáhlého několikastránkového příspěvku plného čísel a technických detailů vyplývá, že Oldřich Střítežský považuje celý projekt klešické kanalizace za „paskvil", jemuž vyčítá kde co. A to nejen s ohledem na jeho údajně negativní ekologické dopady.

Oldřich Střítežský zpochybňuje též výběrové řízení, na jehož základě byla vybrána firma, která kanalizaci realizovala. Kritikovi se nelíbí především vysoutěžená cena, která byla jen několik málo procent pod cenou projektovou.

Zbytečně draho?

„Výběrové řízení akce „Kanalizace Klešice" pro obec zajišťovala firma STAVEBNÍ PORADNA s.r.o. Č. Budějovice, jež vybrala z osmi uchazečů firmu Skanska a.s. Další dva subjekty ze soutěže se podílely na realizaci díla (!), někteří ostatní adepti výběrového řízení byli rovněž provázáni s vítězem, který ačkoliv původně měl provádět tuto akci 100% svými prostředky, ji pouze zastřešoval.

Výsledná vysoutěžená cena činila 23,245.086,-Kč, konečná pak 23,690.264,-Kč, což byla úspora oproti předpokládanému rozpočtu projektanta (24mil. korun) méně jak 3%, resp. méně jak 2%. Co se týká přidružené akce „Kanalizační přípojky", tak zde byla dokonce rozpočtová cena navýšena o 6% (o 126 tisíc Kč). Pro srovnání: sousední obec Jezbořice dokázala tendrem na část obecní kanalizace získat úsporu více jak 38%, Rozhovice docílily úsporu ještě větší 58% a pořídily kanalizaci dokonce i s vodovodem levněji než v Klešicích kanalizaci za 15,199.320,-Kč oproti předpokládaným výdajům 37 mil. Kč ! Vezmeme-li tato čísla jako vodítko pro stanovení reálné ceny, za kterou se dala kanalizace v Klešicích pořídit a odečteme-li z předpokládaného rozpočtu (24 mil.)-38%, vychází nám reálná částka necelých 15mil. Kč! Nutno dodat, že obě firmy, které realizovaly tyto stavby v sousedních obcích a provázely je dobré reference od investorů, nebyly zařazeny i do výběrového řízení na kanalizaci v Klešicích! Zde je nutné se zeptat: Kde je oněch Kde je oněch 9 miliónů korun uvádí například Oldřich Střítezský.

Starostka se brání

Klešický občan si bere na paškál i vlastní realizaci stavby, její finanční dopady na lidi v obci atd. atd.

Starostka Klešic Marie Stará v úterý o záležitosti nechtěla hovořit, uvedená tvrzení však označila vesměs za lživá. „Stejný pamflet koluje i po vesnici, takže se kvůli tomu zřejmě obrátíme na právníka," řekla pouze starostka.

Odpověď na článek:
„Klešice podryl dlouhý had kanalizace"
(Chrudimský deník 29. 1. 2014)

Vážená redakce. Klešice 3. 2. 2014
Ve středečním (29. 1. 2014) vydání CHRUDIMSKÉHO DENÍKU, se na titulní straně objevila reportáž „Klešice podryl dlouhý had kanalizace". Tato připomínala svým obsahem budovatelská padesátá léta minulého století. Naše země se mezitím posunula o několik desetiletí kupředu a po roce 1989 začala budovat „SOCIALISTICKÝ KAPITALISMUS", který vrcholí právě v tomto čase.
Ve Vašem článku je sdělena velká nepravda cituji: „…byl do země uložen celkem 3900 metrů dlouhý had kanaliza
ních řádů, jímž jsou svedeny odpadní vody z jednotlivých domů na stávající
istírnu v blízkém Heřmanově Městci". Proč? Domácnosti totiž na tento kanalizační řád napojeny nejsou!!! Tato reportáž však zapadá přesně do mozaiky, která se začala skládat již od prvopočátku plánování kanalizace v Klešicích
PROJEKT
Vrátím se do roku 2008, kdy se připravovalo odkanalizování naší obce. Na veřejné schůzi na podzim tohoto roku byla veřejnosti představena jediná alternativa s napojením této kanalizace na ČOV Heřmanův Městec, přesto, že byly na stole argumenty (ekonomické ale i ekologické), vedoucí k instalaci vlastního čistícího zařízení, které navrhovali místní občané. Přes tyto argumenty se nechal zpracovat projekt odkanalizování obce, který zpracovávala MULTIAQUA s.r.o. H. Králové a který nelze nazvat jinak nežli PASKVILEM! Je to z jednoho prostého důvodu. Z části obce zvané sídliště Západ byly zde svedeny odpadní vody nejen z domácností, ale i ze střech a ulice do jedné stoky, která vede do sběrné přečerpávací šachty, ze které se přečerpává (tedy i s dešťovou vodou!) na ČOV H. Městec! Tedy projekt vskutku EKONOMICKÝ a EKOLOGICKÝ, a asi nemající obdoby!
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD HEŘMANŮV MĚSTEC
Tato stavba se nedá snad ani nazvat ekologickou stavbou. Je obecně známo, zejména v řadách přeloučských rybářů a obyvatel podél řeky v Klešicích, že se od výpusti této čistírny do Podolského potoka dolů po proudu prakticky nevyskytuje rybí osádka, přestože je tento potok pstruhovým revírem a je přímo vodním zákonem specifikován jako významný vodní tok. Dalším paradoxem je to, že nad Heřmanovým Městcem se v této řece v chovném pásmu chovají pstruzi a pod výpustí ČOV, která je spádovou čistírnou pro Heřmanův Městec a voda by zde měla být stejně tak čistá, ne li čistší, rybí život prakticky neexistuje. Došlo zde k prokazatelnému znečištění ČOV Heřmanův Městec, a to v roce 2009 a rovněž v roce 2012, kdy byla minimální hodnota nerozpustných látek překročena 46x! Poslední tato událost se stala krátce poté, co byla zorganizována paní starostkou obce pompézní exkurse na tuto ČOV a kde byli občané (jak se později ukázalo-mylně!) utvrzováni, že čistírna funguje bezvadně! Podotýkám, že šlo pouze o dva dokázané skutky, kdy byly včas zajištěny vzorky za účasti policie popř. za účasti zástupců Odboru životního prostředí Chrudim. Spousta událostí kdy bylo zpozorováno znečistění potoka výpustí z této ČOV se nedala dokázat, neboť po příjezdu dotčených orgánů na místo události již začala jako zázrakem, téci z výpusti čistírny čistá voda.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Výběrové řízení akce „Kanalizace Klešice" pro obec zajišťovala firma STAVEBNÍ PORADNA s.r.o. Č. Budějovice, jež vybrala z osmi uchazečů firmu Skanska a.s. . Další dva subjekty ze soutěže se podílely str. 1
na realizaci díla (!), někteří ostatní adepti výběrového řízení byli rovněž provázáni s vítězem, který ačkoliv původně měl provádět tuto akci 100% svými prostředky ji pouze zastřešoval. Výsledná "vysoutěžená" cena činila 23,245.086,-Kč, konečná pak 23,690.264,-Kč, což byla úspora oproti předpokládanému rozpočtu projektanta (24mil. korun) méně jak -3%, resp. méně jak -2%. Co se týká přidružené akce „Kanalizační přípojky", tak zde byla dokonce rozpočtová cena navýšena o +6% (o 126 tisíc Kč). Pro srovnání :- sousední obec Jezbořice dokázala tendrem na část obecní kanalizace získat úsporu více jak -38%, Rozhovice docílily úsporu ještě větší -58% a pořídily kanalizaci dokonce i s vodovodem levněji než v Klešicích kanalizaci za 15,199.320,-Kč oproti předpokládaným výdajům 37 mil. Kč !!! Vezmeme-li tato čísla jako vodítko pro stanovení reálné ceny, za kterou se dala kanalizace v Klešicích pořídit a odečteme-li z předpokládaného rozpočtu (24 mil.) -38%, vychází nám reálná částka necelých 15mil.Kč!!! Nutno dodat, že obě firmy, které realizovali tyto stavby v sousedních obcích a provázely je dobré reference od investorů, nebyly zařazeny i do výběrového řízení na kanalizaci v Klešicích! (???) Zde je nutné se zeptat: Kde je oněch 9 miliónů korun?
OBYVATELÉ OBCE A KANALIZACE
Nutno na začátku říci, že mnoho obyvatel a jejich nemovitostí nedlouho před uvažováním o výstavbě splaškové kanalizace investovalo nemalé prostředky a nainstalovalo si domovní ČOV. V obci neproběhl u občanů jakýkoliv průzkum, který způsob odkanalizování by byl pro ně akceptovatelný. Na ekonomický aspekt této historicky největší akce v dějinách obce bylo zastupitelstvo v čele se současnou starostkou paní Starou upozorněno již v prvopočátku na podzim roku 2008. Mnoho občanů nesouhlas se zamýšlenou vyjádřil otevřeným dopisem, který podepsala většina zdejších majitelů nemovitostí a byl odeslán m.j. starostce obce. Místo toho aby tendr na stavbu kanalizace společně se zastupiteli zrušili (argumentů bylo dost), šla po hlavě do jeho realizace-proč asi?
REALIZACE STAVBY
Kdo by si pomyslel, že vzhledem k investované sumě financí na tuto akci bude tato zvládnuta s bravurou a zejména provedena kvalitně, tak toho již první dny stavby vyvedly z omylu. Při prvních metrech výkopů došlo k výškové kolizi nově budované kanalizace se stávající kanalizací, v budoucnu uvažované jako dešťové. Místo toho, aby se první úsek nové kanalizace předělal a posunul hlouběji, tak se celá větev stávající kanalizace v části silnice Jezbořice-Heřmanův Městec v místech křížení přerušila a opravila tak, že se do trubky vložil kus menšího průměru a vyplnil montážní pěnou. Věru důmyslné „technologické" řešení, uvědomíme li si, že jsou na tuto kanalizaci napojeny příkopy z kraje obce směrem na H. Městec!!! Co se asi stane v případě ucpání při vydatných deštích? Toto vše za „dohledu" stavebního dozoru stavby, ing. Miloslava Chaloupky, kterému stačilo, aby projektant, vědom si svých pochybení při kolizi výšek napsal pár vět, se závěrem, že uvedené řešení vyhovuje… A aby toho nebylo málo svrchní část asfaltové živice se použila k zásypu spodních vrstev výkopu!!! Koneckonců vytěžená zemina se neodvážela na deponii, ale použila se i v místních komunikacích
k opětovnému vyplnění výkopu, což se v sousedních obcích, které jsem zmiňoval, nekonalo a celý
výkop byl u nich nahrazen zásypem! Další z mnoha nedostatků stavby je neosazení těsnění, projektem předepsaných, mezi šachtová dna a prstence a to zejména v místech, kde je kanalizace pod úrovní spodní vody, která v obci kopíruje dno řeky Podolky. Mizerné hutnění výkopu, které vygradovalo v opravy povrchu u šachet, a nyní, resp. krátce po opravě jsou opět propadlé! Dokládá tak obavu o cíleně provedených předepsaných hutnících zkouškách na místech předem určených.
Těch nedostatků je více jak deset a všichni zúčastnění byli na ně upozorněni. Nikdo na ně konstruktivně (mám na mysli tak, aby je odstranil) nezareagoval a světe div se, z kraje letošního roku, se objevila na stránkách úřední desky obce noticka, že je DOKONČENO ŘÍZENÍ KOLAUDACE STAVBY!!! Žádný dokument, jen strohé oznámení… Stavbu by měl zkolaudovat Odbor životního prostředí MĚÚ Chrudim, který má podíl na tom, že se tento projekt ve své nedokonalosti začal realizovat a vydal na něj i stavební povolení. Zástupkyně tohoto odboru, společně s ing. Pavlíčkovou z projekční firmy MULTIAQUA se podílely na „masáži" občanů k podepsání připojení se na budovanou kanalizaci, připomínající film Všichni dobří rodáci, jež mapoval léta padesátá se združstevňováním sedláků.
Je třeba dodat, že oba tyto akty jak stavební povolení, tak kolaudace jsou protizákonné. V případě schválení povolení stavby vzhledem ke stavu v jakém se ČOV H. Městec nachází, kdy ji zatěžují balastní vody tak, že nedokáže plnit svoji funkci a připojením dalšího subjektu, jež tuto situaci prohloubí, byl porušen Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. §1 odst. 1 a v případě vydání kolaudačního souhlasu pak Stavební zákon 183/2006 Sb. § 122, odst. 4.
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-„OBČÁNU OTŘES SE!"
Prvotní projekt počítal se šachtami v místě napojení jednotlivých domácností (na hranici pozemku) do veřejné kanalizace, které se měly umístit na obecním pozemku, za což asi jediné lze pochválit projektanta-šachty by byly snadno kontrolovatelné. Obec aby ušetřila, přenesla tíhu investice za tyto šachty na občany a rozhodla se je umístit je na soukromé pozemky připojovaných. Každý potencionální uchazeč pak musel podepsat: „Čestné prohlášení vlastníka nemovitosti k vybudování kanalizační přípojky", a následně byla vyhotovena „Smlouva o poskytnutí příspěvku", bez něhož by nebyla vysazena odbočka z hlavního řadu a dovedeno veřejné vedení k hranici pozemku. Nikdo v tu dobu neznal cenu za přečištění vod a fakticky ji nemůže znát nikdo, díky svedení dešťových vod ze střech a uličních vpustí do nové „děravé" kanalizace (bez těsnění v šachtách) ani dnes. Proč si obec nevyžádala tyto dokumenty před podpisem smlouvy s dodavatelem stavby? Tady je ještě nutno podotknout, že dotační titul na tuto kanalizaci se týká veškerých trubních vedení po obecních (veřejných) pozemcích!!! Od občanů rovněž byla vyžadována úhrada obci, povětšinou v částce deset tisíc korun. Tyto smlouvy se podepisovaly právě v době, kdy se prováděla kolem dotčené nemovitosti pokládka hlavního řadu, a bez uzavření této smlouvy by se žádná přípojka, i s vysazením odbočky neprováděla! Smutné na této smlouvě je to, že ji de facto občané podepsali v tísni a za nerovných podmínek, což samo o sobě odporuje Občanskému zákoníku, resp. účelu tohoto, pikantní je věta v závěrečném ustanovení, která praví, že: … smlouvu podepsali zúčastnění za oboustranně výhodných podmínek.! (tyto „výhodné (možná pro někoho) podmínky" - stočné, tehdy ani znát nemohly!!!) Zde je opět na místě zeptat se: Kde je oněch 9 miliónů korun? … a nebo?: Občánku otřes se? Jak, případně nad čím si musí každý obyvatel rozhodnout sám. Zda půjde cestou pohádkové bytosti z lidové pohádky K. J. Erbena, nebo svou vlastní, zaujmutím občanského postoje. I když si myslím, že by nám všem nejvíce pomohla ta poslední bytost, z této pohádky, ožilá z pytle!
Rovněž bude na každém, zda podpoří tento protiprávně zkolaudovaný projekt tím, že se připojí na tuto nedokončenou, zfušovanou stavbu a posvětí tak jednání zastupitelstva a dotčených orgánů, nebo bude požadovat dokončení díla v kvalitě, včetně dokončení splaškové kanalizace v zástavbě
„Západ" s oddělením dešťové vody. V opačném případě se musí smířit s tím, že se bude za tyto dešťové srážky a na jejich opětovném přečištění, finančně podílet !
Z křišťálové koule vypočítaná cena za stočné na jednoho obyvatele, která činí 1000K/osobu a rok je jen další z návnad současného vedení obce, aby získala dušičky pro připojení se na tento zmetek a tím částečně smazala stopy nekvalitního dozoru stavby z vlastních řad.
Připojení obyvatel na kanalizaci má za cíl znepříjemnit n o v é m u zastupitelstvu manévrovací prostor pro zjednání nápravy, což bude mít v následujících letech negativní vliv na cenu stočného pro naše občany.
Pro zajímavost sousední Jezbořice platí 600,-Kč/osoba a rok a Svinčany 200,-Kč/osoba a rok–zde již 15 roků bezproblémově funguje kořenová čistírna odpadních vod dimenzovaná pro 330 obyvatel, tehdy pořízená za 3,7 milionu korun včetně projektu, přivaděče a rekolaudace stávající kanalizace! Pokud by se odečetly všechny náklady na přečerpávání splašků na ČOV H. Městec (výtlačné potrubí, technologie, elektropřípojky k šachtám, dálkové přenosy, stavební práce), kanalizace se provedla po spádnici potoka, tedy bez přečerpávání bylo by cenové navýšení projektu při instalaci takovéto kořenové čistírny minimální. Ale hlavně bez velkých provozních nákladů do budoucna!
ZÁVĚR
Tento nechť si utvoří každý sám. Nejsem odpůrcem kanalizace jako takové. Investované prostředky by měly být účelně využity, zejména pro občany obce a dílo provedeno kvalitně. Tečka.
Pokud obec aktivně zaplatí zhotoviteli za fakticky nedokončené dílo, postaví se do nevýhodné pozice při domáhání se svých práv! Totéž platí o financování dozoru stavby. A toho se já bojím nejvíce!
Důvod, proč Vám píši, je ten, že již doba malinko pokročila a lidé ztrácejí iluze nad demokratickým procesem v naší zemi. Jednak dílem toho jak s námi manipuluje státní správa, jednak jak k tomu využívá informační prostředky. U nás na obci vychází „Klešické listy". Nepravidelné periodikum, které formou publikování těch či oněch polopravd a vypuštěním těch podstatných věcí, formuje povědomí lidí o tom, že jde vše ve správných kolejích. Stejně tak vnímám i Váš článek v Chrudimském deníku 29. 1. 2014.
Pokud budete chtít být seriózním periodikem majícím důvěru čtenářů, dáte prostor tomuto článku na stejném místě jako ten co jste otiskli a na něž tímto reaguji.
Všechna tvrzení, jež zde uvádím, mohu doložit. Některé informace jsem převzal z portálů: stavebnionline.cz, vestnikverejnychzakazek.cz, vsechnyzakazky.cz, transparency.cz, dále jsem čerpal z osobního archivu.

S pozdravem: Oldřich Střítežský v. r., Klešice