Přestože je tato rozsáhlá investiční akce již dávno uvedena do provozu, členové kontrolního výboru řeší výběrové řízení na dodavatele stavby a nesoulad mezi odhadem nákladů a skutečnou cenou za dílo. „Zpracovatel studie na úpravy Široké ulice, architekt Roman Koucký, silně nedocenil skutečnou výši nákladů na úpravy. Jeho odhad ve výši 7,5 mil. Kč, uvedený v podkladech pro zastupitele k jednání dne 18. 4. 2005, se komisi jeví jako neodborný pro více než dvakrát vyšší skutečné náklady,“ stojí v zápise kontrolního výboru, kterému předsedá bývalý místostarosta města Jaroslav Trávníček (ČSSD) a jeho členy jsou zástupci všech politických stran přítomných v chrudimském zastupitelstvu.

Starosta města Jan Čechlovský (ODS) tvrdí, že kontrolní výbor může sledovat jakoukoliv akci, tedy i tu, o níž se rozhodovalo v minulém volebním období. „To, že byla cena rekonstrukce jiná, než činil původní předpoklad, je pravda. Navýšení ale prošlo schvalováním zastupitelstva, všechno je tedy v pořádku. Špatný odhad ceny je pro nás ponaučením pro příští investiční akce. Musíme počítat se vším, co může cenu navýšit,“ říká.

Program jednání kontrolního výboru ze dne 17. září 2007

1. Kontrola výběrového řízení na zhotovitele úprav v Široké ulici

2. Zjištění skutečnosti o platnosti smluv na prodej nemovitého majetku

3. Diskuse kbodům jednání Zastupitelstva

4. Určení termínu dalšího zasedání

K bodu 1.

K tomuto bodu se jako odpovědní zástupce dostavil s podklady Ing. Petr Pecina, vedoucí odboru investic a správy majetku.

Komise řešila 2 okruhy problémů – výběrové řízení a nesoulad mezi odhadem nákladů a skutečnou cenou za dílo.

Kprvnímu okruhu:

Komisi bylo vysvětlena, že přes nesplnění požadavku investora (Města) doporučila firma Renards, která byla pověřena provedením výběrového řízení, aby nebyla firma Grano Skuteč vyřazena, ale požádána o doplnění smlouvy.

Kdruhému okruhu:

Zpracovatel studie na úpravy Široké ulice architekt Roman Koucký silně nedocenil skutečnou výši nákladů na úpravy. Jeho odhad ve výši 7,5 mil. Kč, uvedený vpodkladech pro zastupitele kjednání dne 18. 4. 2005, se komisi jeví jako neodborný pro více než dvakrát vyšší skutečné náklady. Tento odhad byl navíc podkladem pro rozhodování zastupitelů kprovedení nebo neprovedení úprav, které vedou kzpomalení provozu Široké ulice.

Kbodu 2.

Konkrétně se jednalo o kupní smlouvu na prodej budovy bývalého Katastrálního úřadu a přilehlých pozemků. Kprodeji byly Zastupitelstvem schváleny Smlouva o budoucí kupní smlouvě a dva dodatky. Kupní smlouva a nová Smlouva o budoucí kupní smlouvě nebyly zastupitelům předloženy a tudíž ani nebyly zastupiteli schvalovány. Na základě Kupní smlouvy byl však proveden vklad na Katastrálním úřadě.

Zda postup neodporuje Zákonu 128/2000 Sb. o obcích prověří JUDr. Tejkl, popř. jiný člen komise.

K bodu 3.

Členové komise procházeli jednotlivé body následujícího jednání Zastupitelstva města. Jelikož nečlenové Zastupitelstva nedostali podklady, žádáme opět finanční odbor, aby nečlenům (Ing. Marečková, p. Pavlíček) podklady obdrželi vtermínech jako ostatní členové. I ve stejné formě – tj. písemně nebo elektronicky, aby mohli být předem informováni o projednávaných bodech.

Kbodu 4.

Další zasedání Kontrolního výboru bude 10. prosince 2007 v 17 hodin v zasedací místnosti MěÚ Pardubická ulice.