Římskokatolická farnost Luže spolu s partnery projektu Pardubickým krajem a Městem Luže realizuje za podpory Finančního mechanismu EHP/Norska akci „Obnova interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži“.

Už v loňském roce byl Chlumek od června uzavřen veřejnosti a proběhly zde pouze tradiční chlumecké a svatováclavská poutě. Nejinak tomu bude i v letošním roce, protože práce na obnově interiéru kostela na Chlumku stále probíhají, a to vcelku plynule a bez problémů.

V kostele pracovala do poloviny dubna letošního roku pouze firma S:Lukas Brno na výmalbě, v ateliérech se potom restaurovaly prvky mobiliáře (Mariánské sousoší s celou výzdobou, hlavní oltář, obrazy apod.) a varhanního stroje.

Od 15. 4. 2010 se však již přistoupilo k pracím na varhanní skříni a dřevěném zábradlí uvnitř kostela a také k instalování drobných prvků zrestaurované výzdoby před rozebráním nejvyšších poloh lešení. To přineslo i první komplikace, které se ale s dávkou tolerance všech podařilo zvládnout.

Varhany se „vrátí“ v červenci

K blížící se první chlumecké pouti, která kostel otevře pro veřejnost, uvádíme přehled toho, co její návštěvníci mohou v kostele spatřit a očekávat:

- kompletní výmalba nad mariánskou kaplí, větší části presbytáře, klenby celého kostela včetně říms po celém obvodu kostela, odstranění cca poloviny lešení z prostoru

- osazení zrestaurovaných soch Zvěstování Panny Marie nad mariánskou kaplí

- zrestaurovaní varhanní skříně v takovém rozsahu, aby bylo možné v červenci 2010 zahájit zpětnou montáž varhanního stroje do kostela.

Sladění prací není snadné

Od nástupů více dodavatelů do kostela začala náročná práce koordinace jednotlivých prací, které musí probíhat tak, aby práce jedněch neničila práci těch druhých. Vyžaduje to velký cit jednak vlastních restaurátorů různých profesí, tak i stálou sledovanost postupů a operativních zásahů do celé realizace projektu.

Čeká nás ještě velký a obtížnější kus práce. Bůh nám pomáhej.

Josef Hubálek,
farář v Luži

Lužské pouti

Během roku je nyní poutní chrám Panny Marie na Chlumku v Luži pro veřejnost uzavřen, aby se mohlo pracovat na obnově jeho interiéru.

Sledovat proměnu kostela tak mají návštěvníci a věřící možnost pouze v rámci tradičních lužských poutí, kdy se v chrámu konají mše svaté.

I letošní rok bude první v pořadí třešňová, která připadá na 4. 7., následuje okurková (15. 8.) a švestková (12.9.).

Mše svaté se v tyto dny konají vždy od 8, 9.30 a 11 hodin, svátostné požehnání potom ve 14.30 hodin.

Svatováclavská pouť
se uskuteční 28.9. (mše v 9.30 hodin).