Všem osloveným položíme stejnou otázku: Čím vašemu městu existence kraje prospívá a na co by se měl naopak více zaměřit? Odpovědi starostů a starostek obou regionů najdete následujících čtrnáct dní na tomto místě.

Odpovídá starosta Proseče Jan Macháček:

„Sám vnímám kraj především jako pomocnou ruku pro obce, města a občany. Jako zástupce města očekávám od kraje pomoc v zajištění dopravní obslužnosti, údržbě silnic II. a III. třídy, které jsou majetkem kraje, a v neposlední řadě také podporu uchování našich přírodních a kulturních památek pro další generace.

Bohužel vše se zatím dělo špatně nebo jen velmi omezeně, dopravní obslužnost u nás selhala, oprava silnic se omezila na záplatování a podpora rozvoje cestovního ruchu je nulová.

Dotační tituly vypisované krajem mají rok od roku horší podmínky pro žadatele a pokud naše žádosti uspějí, tak dostáváme třeba jen 25 procent požadovaných prostředků. Potom je velmi těžké se rozhodnout, zda se spokojit i s tím málem, které nám bylo přislíbeno, a zbytek prostředků hledat pracně v rozpočtu města nebo dotaci prostě pro nedostatek vlastních prostředků odmítnout.

Kraj by se měl zaměřit na výrazné zlepšení služeb pro obce a občany a být dobrým služebníkem, nikoli pánem."