Pro obhájení certifikátu musela Hamzova léčebna splnit řadu náročných kritérií Spojené akreditační komise o. p. s.

Auditoři Spojené akreditační komise v praxi sledovali naplnění několika desítek akreditačních standardů, tedy postupů zajišťující bezpečí pacientů při poskytování zdravotnických služeb. „Auditoři se zaměřují na oblast kvality diagnostických postupů, péče o pacienta, kontinuity zdravotní péče, dodržování práv pacientů, včetně péče o zaměstnance" vysvětluje manažerka kvality Hamzovy léčebny Dita Dušková. Nově získaný certifikát má platnost tři roky, po jeho uplynutí bude zdravotnické zařízení status akreditovaného zdravotnického zařízení opět obhajovat. „Získání akreditace nebylo vlastním cílem našeho snažení, ale prostředkem k dosažení skutečného cíle, kterým je vyšší kvalita a vyšší bezpečí v péči o pacienty," dodává manažerka kvality.

Hamzova léčebna zajišťuje ve svém regionu, ale i nadregionálně, resp. celorepublikově rehabilitační a dlouhodobou péči lůžkového typu, včetně péče ambulantní.