Několik desítek odpůrců se proto zúčastnilo úterního opakovaného veřejného jednání přímo v místech, kde chce investor stavět.

Lidem vadí zmenšení stávajících travnatých ploch, předpokládaná zvýšená hlučnost během stavby i po nastěhování nových obyvatel, omezení výhledu na panorama města, mnozí poukazují i na budoucí vyšší dopravní zatížení lokality.

„Jsme zásadně proti této výstavbě. Ale když k ní dojde, pak ať jsou domy nižší a ať to tady není samý asfalt a beton, ať tady zůstane více té zeleně,“ shrnula námitky svými slovy obyvatelka sídliště Jana Veličková.

Včerejší jednání na místě vedl šéf stavebního odboru chrudimského městského úřadu Vladimír Bálek a dlužno říci, že byl občas v nezáviděníhodné situaci. Obyvatelé Rozhledny dávali zprvu námitky hlasitě najevo a ke zklidnění atmosféry přispěla až volba jejich zástupce. Tím se stal lékař a chrudimský zastupitel Jaroslav Půlpán.

Lidé se i poté tísnili nad výkresy rozprostřenými na lavičce uprostřed travnaté plochy a hlasitě komentovali vysvětlující výroky Vladimíra Bálka. Jaroslav Půlpán také předal zástupci města písemně sepsané námitky podepsané stovkou zdejších obyvatel.

O VÝVOJI SPORU ČTĚTE V SOUVISEJÍCÍCH ČLÁNCÍCH

Jednatel investorské společnosti Milan Kušta naslouchal po většinu času opodál a přes veškerý odpor lidí z Rozhledny zůstává nadále optimistou.
„Záleží samozřejmě na průběhu stavebního řízení. Přesto si ale myslím, že námitky budou v jeho rámci vypořádány a stavbu budeme moci na konci příštího roku zahájit,“ říká Milan Kušta.

DALŠÍ DOKUMENTY

Městský úřad Chrudim


Věc: Námitky účastníků řízení k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

k č.j. CR 044098/2009 STO/Bk

1) Podjatost oprávněné úřední osoby

Namítáme podjatost pracovníka MÚ Chrudim, vedoucího Stavebního odboru, pana Vladimíra Bálka a všech dalších pracovníků Stavebního odboru. Důvodem pro podjatost uvedených pracovníků je jejich přímá podřízenost vůči starostovi města. Je veřejně známo, že minulý i současný starosta města Chrudim a někteří členové Rady města udržovali a udržují blízký vztah s žadatelem o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Bytové domy „Na Kopečku“ Chrudim – tj. firmou K2 invest, s.r.o., Chrudim, kterou zastupuje pan Ing. Milan Kušta (dále jen žadatel).

Jako důkaz blízkých vztahů žadatele s vedením města Chrudim uvádíme například televizní pořad ČT1 – Reportéři ČT „Jak se v Chrudimi budovala průmyslová zóna“ ze dne 23.6.2008 - viz. www.ceskatelevize.cz/vysilani/208452801240023-reporteri-ct - ukazující např. společné pravidelné besedy pana žadatele se starostou města Chrudim v chrudimském hostinci Modrá hvězda. Dalším důkazem blízkých vztahů pana žadatele s vedením města Chrudim je akce „Koniášův potlach“ ze dne 30.4.2009, kterou společně uspořádali žadatel se starostou a některými zástupci Rady města či Zastupitelstva města Chrudim (viz. zveřejněná informace o této akci na webu MÚ Chrudim v dubnu 2009).

Existuje důvodné podezření, že vedení města může naléhat na pracovníky Stavebního odboru, aby žadateli vyšli maximálně vstříc a jako účastníka řízení ho upřednostňovali. Z důvodu pracovní podřízenosti pracovníků Stavebního odboru vůči starostovi může podle našeho názoru u těchto pracovníků dojít k rozhodnutí ve prospěch žadatele ze strachu o zachování zaměstnání. Oprávněnost naší námitky navíc zesiluje stoupající nezaměstnanost kvůli hospodářské krizi. Za této situace může více než kdy jindy dojít k podlehnutí zaměstnanců Stavebního odboru případnému nátlaku vedení města. Z tohoto důvodu žádáme o okamžité přerušení řízení, přezkoumání naší oprávněné námitky a navrhujeme přeložení řízení k jinému stavebnímu úřadu.


2) Odepření práva na příznivé životní prostředí

Podle Článku 35 Listiny základních práv a svobod má každý právo na příznivé životní prostředí.

Pozemek p.č. 916/1 v k.ú. Chrudim tvoří poslední větší veřejnou zelenou plochu sloužící k odpočinku občanům celého sídliště Rozhledna (cca 4.000 lidí). Stromy na předmětném pozemku byly zakoupeny, vysázeny a udržovány od roku 1967 vlastníky bytů v sousedních domech č.p. 859-864. Jako účastníci řízení o územním rozhodnutí jsou tyto osoby přímo dotčeny na svém právu na příznivé životní prostředí (§ 27 odst. 2 správního řádu).
Na tomto místě pro úplnost poukazujeme na nález Ústavního soudu ve věci sp. zn. III. ÚS 70/97. Ústavní soud v odůvodnění tohoto nálezu uvedl, že skutečnost, že životní prostředí je veřejným statkem (hodnotou) ve smyslu preambule Ústavy a čl. 7 Ústavy, nevylučuje existenci subjektivního práva na příznivé životní prostředí (viz čl. 35 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Existenci práva na příznivé životní prostředí jakožto veřejně subjektivního práva výslovně připustil i Nejvyšší správní soud (viz. rozsudek publikovaný ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 192). Existence práva na příznivé životní prostředí vyplývá též z §70 odst. 1 zákona o ochraně životního prostředí, podle něhož se ochrana přírody uskutečňuje za přímé účasti občanů.

Občané v předmětné lokalitě jsou přesvědčeni, že povolení stavby 2 pětipodlažních domů na pozemku p.č. 916/1 bude mít za následek výrazné zhoršení životního prostředí v této lokalitě. Bude nutné pokácet vzrostlé stromy, rozšířit komunikace a téměř totálně zmizí travnatá plocha z tohoto pozemku. Nahradí ji domy, silnice, parkovací místa, chodníky, atd. Přitom míst, kde by se daly bez velkých problémů postavit vysokopodlažní bytové domy, je ve městě dost. Sami jsme některé lokality žadateli navrhli. Absolutně nás neuspokojuje ani návrh ozelenění zbývající plochy stromy. Tento návrh nemůže nikdy nahradit současný stav.

K realizaci stavby by bylo nutno navíc použít také trvalý zábor sousedního pozemku p.č. 916/2 v rozsahu 268 m2, který je v majetku Krajského úřadu Pardubického kraje. Tento pozemek je rovněž zelenou plochou. Navíc by pak mohl být realizován dle přání chrudimského městského architekta pana Ing. Karla Théra další bytový dům s 23 byty a dalšími parkovacími místy. Je známo, že v podepsané kupní smlouvě KS 09/09 mezi Městem Chrudim (zastoupené starostou města Mgr. Janem Čechlovským) a firmou K2 invest , s.r.o. (zastoupená prokuristou společnosti Ing. Milanem Kuštou) ze dne 13.3.2009 má pan žadatel povolenou výstavbu 3 bytových domů (viz. článek V., odst. 4 této smlouvy). Čekal by nás tedy další zábor zeleně. Toto je v jasném rozporu s projektem MÚ Chrudim „Zdravé město“, ke kterému se přihlásil MÚ Chrudim v roce 2001. Cílem projektu je z z Chrudimi vytvořit zdravé město. MÚ Chrudim tvrdí, že společně s veřejností plánuje regeneraci parků, odpočinkových ploch, dětských hřišť, apod. MÚ Chrudim přitom dělá pravý opak. Upozorňujeme, že obyvatelé sídliště Rozhledna vyjádřili zásadní nesouhlas s výstavbou bytových domů na pozemku p.č. 916/1 a naopak vyjádřili velmi silný zájem o zachování veřejné zeleně a odpočinkového místa na tomto pozemku v petici v listopadu 2008, kterou podepsalo téměř 200 obyvatel sídliště!!! My nežádáme ani regeneraci odpočinkové plochy, ale pouze její zachování!!

Na tomto místě navíc upozorňujeme na skutečnost, že pan Ing. arch. Karel Thér je současným zastupitelem města Chrudim a stejně jako pan žadatel je členem sdružení Chrudimská volba. Toto sdružení má v Chrudimi nyní jednoho radního a tři zastupitele. Připomínáme, že pan žadatel se po komunálních volbách v roce 2006 stal členem Zastupitelstva města Chrudim za Chrudimskou volbu a zhruba po jednom roce na podzim 2007 z veřejně známých důvodů kvůli pravomocnému rozsudku své členství v zastupitelstvu ukončil. Na tomto místě opět namítáme podjatost MÚ Chrudim.


3) Absolutní nesouhlas s využitím pozemku p.č. 916/1 k vícepodlažní bytové výstavbě

Záměr žadatele naráží na dlouhodobý výrazný odpor obyvatel sousedních domů č.p. 859-864 Na Rozhledně a není ani v souladu s veřejným zájmem. Předmětný pozemek (p.č. 916/1 v k.ú. Chrudim) je od roku 1967 (42 let) užíván jako veřejná zeleň obyvateli celého sídliště. Pro sídliště Rozhledna má tento pozemek obrovský funkční a estetický význam. Pro obyvatele sousedních domů č.p. 859-864 má pozemek navíc mimořádný citový význam. Připomínáme, že majitelé přilehlých, tehdy družstevních, bytů si tuto plochu p.č. 916/1 vybudovali, ozelenili, vybavili a po dlouhá léta sami udržovali.

Na Katastrálním úřadu Chrudim je tato plocha (p.č. 916/1) vedena jako ostatní plocha se způsobem využití: jiná plocha, což ve skutečnosti je 42 let sídlištní zeleň s občanským vybavením. V Územním plánu města Chrudim z roku 1996 (dále jen ÚP) je tato parcela vedena jako plocha pro vícepodlažní bytovou zástavbu. Takto jsou však označována místa celých chrudimských sídlišť (Rozhledna, Leguma,…). Sídliště Rozhledna bylo koncipováno jako celek s přilehlými komunikacemi, zelenými plochami a občanským vybavením. Parcela p.č. 916/1 je součástí občanského vybavení přilehlých domů v sídlišti. Jsou na ní umístěny lavičky, kde nacházejí občané možnost odpočinku. Je zde travnaté volejbalové hřiště. Na trávníku na celé parcele si děti hrají různé hry, běhají, skotačí, pouští draky a malé děti zde mají pískoviště. Jsou zde i dětské prolézačky a houpačky. K lyžování a sáňkování je na trávníku malý kopeček, což děti houfně a hodně využívají.

Místo je veřejně přístupné, rády a pravidelně ho navštěvují děti z mateřské školky (viz. foto), důchodci ze širokého okolí, maminky s kočárky, mládež. Je to prakticky jediné větší multifunkční zelené místo na Rozhledně. Navíc je zde klid a krásný rozhled na město. Jsme přesvědčeni, že tento pozemek, který slouží občanské vybavenosti a také jako pozemek veřejné zeleně slouží obecnému využívání, by neměl být v žádném případě zastavěn!!! Není nutná změna ÚP při využití území pro ponechání plošné zeleně, jak je tomu dosud.

Podle Vyhlášky č. 1/96 O závazných částech územního plánu města Chrudimi (Příloha č.2, §3 odst. 2, písmeno i) nelze plochy užitkových zahrad v rámci stávajících ploch bydlení využívat pro další dělení na stavební pozemky pro umístění stavby. Jestliže toto nelze u užitkových zahrad, tím spíše by k tomu nemělo dojít u zelených ploch, které plní funkci parčíku a odpočinkového místa především pro důchodce.

Případné povolení výstavby domů na této jediné větší zelené ploše na celém sídlišti Rozhledna (pro nás je to tzv. zelený klenot) bude mít za následek likvidaci místa odpočinku obyvatel sídliště i místa hraní pro děti na zelené ploše. Upozorňujeme na důležitou skutečnost, že v přilehlých domech k pozemku p.č. 916/1 žijí z 80-90% důchodci. Případné povolení výstavby budeme považovat za ekologické barbarství a souhlas MÚ Chrudim s likvidací veřejných zelených ploch ve městě ve prospěch zhoršení kvality života obyvatel, silného zahušťování bydlení, vysoké dopravní zátěže, zvyšování hluku, prachu či zplodin oxidu uhličitého (CO2) v ovzduší.

Podle informací v Chrudimském týdeníku č. 47 ze dne 23.11.2009 je cílem MÚ Chrudim zdravé město Chrudim, což není současný stav města Chrudim, ale cesta k němu. Cesta k vytvoření prostředí, které odpovídá kvalitě života, respektuje otázky zdraví a také myslí na budoucí generace. Tato cesta je dlouhodobým procesem a předpokládá zapojení široké veřejnosti do rozvojových aktivit města. V roce 2001 se město Chrudim přihlásilo k projektu Zdravé město. MÚ Chrudim tvrdí, že společně s veřejností např. plánuje regenerace parků, dětských hřišť či odpočinkových míst. Dosavadní postup MÚ Chrudim v kauze Rozhledna je však pravým opakem a je v naprostém rozporu s proklamacemi o snaze vytvořit z Chrudimi zdravé město. Podle našeho názoru je toto svým způsobem pokrytectví.

Připomínáme, že obyvatelé sídliště Rozhledna vyjádřili nesouhlas s výstavbou bytových domů na pozemku p.č. 916/1 a naopak vyjádřili velmi silný zájem o zachování veřejné zeleně a odpočinkového místa na tomto pozemku v petici v listopadu 2008, kterou podepsalo téměř 200 obyvatel sídliště!!!


4) Výrazný nedostatek parkovacích míst

Podle projektu má být před 2 novými bytovými domy 15 parkovacích míst a pod každým domem 10 podzemních parkovacích míst. Dohromady tedy 35 parkovacích míst pro 46 bytů. Podle ČSN 736110 z ledna 2006 náleží u obytných domů činžovních na 1 byt 1 parkovací místo. V tomto případě tedy počet parkovacích míst vůbec neodpovídá počtu nových bytů!! V žádném případě není ani jisté, že podzemní parkovací místa budou využita. Je naopak vysoce pravděpodobné, že obyvatelé nových bytových domů budou vzhledem k ceně podzemních parkovacích míst raději používat bezplatná venkovní parkovací místa. Naše zásadní obavy o výrazné zahuštění auty před domy č.p. 859-864 jen potvrzuje požadavek některých obvodů v Pardubicích na příslušný magistrát, aby u nových bytových projektů měli developeři už stavět 1,5 parkovacího místa na 1 byt, protože některé rodiny mají více než 1 auto (viz článek v ČTK ze dne 23.4.2009 – Lidé v Pardubickém kraji někdy brání výstavbě nových bytových domů).

Pokud žadatel předpokládá využívat k parkování také 10 současných parkovacích míst vedle domu č.p. 862-864 a 26 budoucích parkovacích míst před domy č.p. 859-864 namítáme, že v domech č.p. 859-864 je 48 bytů. Při součtu počtu bytů ve stávajících domech č.p. 859-864 (tj. 48 bytů) a plánovaných dvou nových bytových domech (46 bytů) dojdeme k počtu 94 bytů. Na tento počet je pouze 71 parkovacích míst včetně 20 podzemních parkovacích míst, kde se z výše uvedených důvodů předpokládá spíše minimální obsazenost. Počet parkovacích míst je tedy absolutně nedostatečný!!! Dnes je už navíc naprosto normální, že některé rodiny mají i 3 auta. Stávající parkovací místa jsou plně využita.

Žadatel v projektové dokumentaci zamýšlí využívat 10 současných parkovacích míst na pozemku p.č. 974/4 ve vlastnictví společnosti ONIVON, a.s., avšak nedoložil souhlas této společnosti s takovým postupem.

5) Výrazné zhoršení životního prostředí pro občany

Výstavbou bytových domů dojde téměř k totální likvidaci travnaté plochy na pozemku p.č. 916/1, čili před domy č.p. 859-864. Navrhovaná výsadba náhradních stromů za pokácené stromy nemůže nikdy nahradit téměř zlikvidovanou travnatou plochu. Zde opět upozorňujeme na nepravdivou informaci pana žadatele v Chrudimském deníku ze dne 25.10.2008 v článku „Zeleně na sídlišti přibude,“ oponuje podnikatel Kušta. Pan žadatel je v článku citován následovně: „Zeleně naopak přibude. Projekt počítá například se 60 novými stromy“.

O nepravdivosti tvrzení pana žadatele svědčí jednoznačný nepopíratelný fakt, že díky bytovým domům, silnici, chodníkům, parkovacím místům, atd. dojde k nenahraditelné likvidaci travnaté plochy čili zeleně. Jak mohou stromy nahradit travnatou plochu? Správnou odpověď na tuto otázku zná snad každý.

Případná výstavba bytových domů na pozemku p.č. 916/1 bude mít za následek výrazné zhoršení kvality života občanů díky silně zahuštěnému osídlení, minimální šanci zaparkovat, vysoké dopravní zátěži v lokalitě, zvýšenému hluku i zvýšenému množství zdraví nebezpečnému oxidu uhličitého (CO2) či prachu v ovzduší.


6) Omezení výhledu na panorama města

Případná výstavba domů na pozemku p.č. 916/1 bude mít za následek omezení výhledu na panorama města Chrudim z velké většiny bytů v přilehlých domech č.p. 859-864. Na tomto místě uvádíme opětovnou nepravdivou informaci pana žadatele zveřejněnou dne 25.10.2008 v Chrudimském deníku v článku „Zeleně na sídlišti přibude,“ oponuje podnikatel Kušta, který ho cituje následovně: „Stavby neomezí ani výhled z oken bytů na panorama města“. Pan žadatel se může přijít podívat do našich bytů a na vlastní oči uvidí, jak nové bytové domy naopak omezí výhled na panorama města. Panu žadateli jsme tuto možnost nabídli již před rokem. Dosud však této naší nabídky nevyužil.


7) Další zásadní nedostatky projektu

Projekt pana žadatele nezahrnuje či neobsahuje plochy pro umístění 6 stávajících velkých sušáků na prádlo, plochy pro stávající klepadla na koberce či plochy pro kontejnery na komunální odpad.

Již v současné době jsou příjezdové komunikace ve špatném stavu. Po připojení horkovodu z Opatovic se na severní straně domů č.p. 862-864 propadá silnice (viz. foto), na jižní straně zase hrozí ujíždění silnice ze stráně. Je zřejmé, že průjezd těžkých stavebních vozidel a strojů silnice nevydrží a může dojít až k utržení silnice.

Z předložené dokumentace rovněž nevyplývá, jak je zajištěna ochrana stávajících inženýrských sítí.

Toto jsou námitky vlastníků bytových jednotek v domech č.p. 859-864 a členů Občanského sdružení Přátelé sídliště Rozhledna. Jmenný seznam osob s jejich podpisy je přiložen.


Přílohy:fotokopie-2x propad komunikace, děti z mateřské školy na
procházce na pozemku 916/1,
podpisy občanů,kteří se připojují k námitkám .


Za Občanské sdružení Přátelé sídliště Rozhledna :MUDr. Jaroslav Půlpán,Jaroslav Syrovátka,Ing. Jaroslav Remeš

V Chrudimi dne 30.11.2009