Dotace se poskytuje občanům formou příspěvku na úhradu části nákladů na opravu bytu určeného k trvalému bydlení poškozeného živelní pohromou či jinou mimořádnou událostí. Opravou bytu se rozumí uvedení bytu do stavu před poškozením nebo do provozuschopného stavu. Nejsou jí práce investičního charakteru nebo ty, jež vedou k technickému zhodnocení stavby.

Dotaci lze použít na úhradu odbahnění, úklidu a dezinfekce bytu, na úhradu stavebního materiálu a na řadu dalších výdajů.

Dotace na opravu poškozených bytových jednotek při bouřce 4. a 5. srpna 2013

Ministerstvo pro místní rozvoj v programu „Podpora bydlení při živelní pohromě", podprogram 117D0260 „Podpora bydlení 2013 – s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem", poskytuje finanční pomoc v oblasti bydlení na obnovu základních funkcí domácnosti.

Podpora se poskytuje ve formě dotace obcím. Dotace obec dále poskytuje občanům formou příspěvku, a to na úhradu části nákladů na opravu bytu určeného k trvalému bydlení poškozeného živelní pohromou či jinou mimořádnou událostí, a to ve výši maximálně 30 tis. Kč na jeden poškozený byt.

Dotaci lze poskytnout na úhradu části nákladů spojených s opravou bytu poškozeného živelní pohromou. Opravou bytu se rozumí uvedení bytu do stavu před poškozením nebo do provozuschopného stavu. Opravou nejsou práce, které mají investiční charakter nebo vedou k technickému zhodnocení stavby. Dotaci lze použít na úhradu odbahnění, úklidu a dezinfekce bytu, a též na úhradu stavebního materiálu a stavebních prací (např. elektroinstalace, rozvody vody, obnovy funkce systému vytápění, opravy střechy). Na stavby určené k rekreaci se dotace nevztahuje.

Osoba, která žádá o příspěvek, doloží fotodokumentaci poškozených bytů, doklady o právním vztahu k poškozenému bytu, faktury za provedené práce nebo materiál. Následně doloží fotodokumentaci opravených bytů. Podmínkou pro přidělení dotace je, že osoba byla v rozhodný den vlastníkem poškozeného bytu a trvale v něm žila, nebo která poškozený byt v rozhodný den užívala právem nájmu nebo jiným obdobným právem (doložit originálem nebo ověřenou kopií listu vlastnictví nebo nájemní smlouvy).

Důležitou podmínkou je, že byt byl dočasně neobyvatelný a osoba není příjemce příspěvku ve výši 150.000 Kč dle nařízení vlády č. 394/2002 Sb.

Žádost o občana o finanční příspěvek lze stáhnout na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj nebo města Chrudim.

Bližší informace na http://www.mmr.cz/getmedia/706f75c7-c256-496a-b123-ca854caf480f/Podpora-bydleni-s-nevyhlasenych-stavem-nebezpeci-nebo-nouzovym-stavem.pdf

Vyplněné žádosti o příspěvek a podklady je možno podat na Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Pardubická 67, do 13.9.2013.