Vybírejte už nyní chrudimského starostu. Hlasujte pro svého kandidáta v anketě pod tímto článkem!
Hlasování potrvá do 3. října do 12.00 hodin. Výsledkům se budeme věnovat v pondělním vydání Chrudimského deníku 6. října.

Z nedávných výtek směrovaných na adresu chrudimské radnice zůstává v ze strany kandidátů na příštího chrudimského starostu výslovně neoslyšena vlastně jen připomínka důchodkyně Hany Černohorské, která si posteskla nad nedostatkem laviček zařazených do městského inventáře.

Výhrady občanů, kteří počátkem srpna mluvili hlavně o nedostatku parkovacích míst, si už ale bere za své převážná většina lídrů stranických kandidátek.

Do skupiny problémů města lze přidat třeba ještě podvečerní a večerní vylidňování chrudimského centra nebo lebedou zarůstající prostor před hotelem Bohemia, o němž radnice v souladu se záměrem původního investora předpokládala, že tu vznikne tolik potřebné podzemní parkoviště. Za tímto účelem sem dokonce město vložilo sedm set padesát tisíc korun, ovšem zatím však bez jakéhokoliv hmatatelného výsledku.

Celkově lze konstatovat, že chrudimským veřejným životem neotřásaly v končícím volebním období žádné skandály, při nichž by bylo možné poukázat na jednoznačně promrhané nebo snad dokonce rozkradené miliony z městské pokladny.

Někteří opoziční lídři si ovšem stěžují, že část investic je schvalována vysloveně rozmařile a přitom navíc i neprůhledně, takže je podle nich v tomto ohledu stále co napravovat. 

Odpovědi lídrů kanidátek

Zmrtvělý hotel a málo míst k parkování. To jsou vesměs slova kandidátů na chrudimského starostu, jichž se Deník ptal, co se ve městě nepovedlo:

Vladislava Michalová, zdravotní sestra (TOP 09)

Chrudim je krásné město, ve kterém by stálo za to žít. Pokud by ovšem bylo kde. Dlouhá léta neřešené spory mezi radnicí a různými developery nechaly na holičkách ty, o které tu jde především. Mladé rodiny musí hledat pozemky pro výstavbu mimo katastr města, práce by sice byla, ale míst ve školkách už méně. Jistě to není pouze těmito problémy, ale mám pocit, jako by v posledních letech společně s mladými lidmi z Chrudimě odcházelo to živé a aktivní, co každému městu dává jeho genia loci.

Chci, aby město vytvořilo podmínky k aktivnímu životu. Není přitom potřeba proinvestovat desítky miliónů, znám konkrétní kroky, které pomohou.

Město musí podpořit vznik a fungování tzv. dětských skupin, které snadno a levně vypomohou, když je potřeba na přechodnou dobu uspokojit vysokou poptávku po místech ve školkách. Mladé maminky si tak mohou snáze najít práci a proč by pracovaly jinde, než ve městě, kam chodí jejich dítě do školky?

Dále je třeba zajistit naprostou transparentnost hospodaření města. Město hospodaří s penězi nás všech, poslali jsme mu je ve formě daní. Chci proto, abychom mohli zcela jednoduše kontrolovat, jak je s našemi penězi nakládáno. Konkrétní krok k lepší kontrole spočívá například v podrobném transparentním „rozklikávacím" rozpočtu na webových stránkách města.

Město se však nedá zredukovat pouze na peníze a výdajové rozpočty. Chrudim je známá svou dlouhou a bohatou historií, jistě má však ještě mnoho před sebou. Ráda bych, aby v jejích historických kulisách i ve 21. století proudil život se vším, co k němu patří.

Jiří Stuna, vrchní strážník (Česká pirátská strana)

Aktuálním problémem, který v současné době vnímáme, je nedostatek parkovacích míst zejména na sídlištích. Piráti navrhují vytvoření nových parkovacích míst pomocí zatravňovacích dlaždic, aby nová místa nebyla na úkor zeleně. Obyvatelé sídliště U Stadionu se nedočkali zakopání horkovodu u řeky Chrudimky, to bychom rádi napravili. V brzké době máme v plánu zmapovat nejhorší chodníky ve městě a prosadit jejich opravu.

Jako Chrudimákovi mi vadí rušení některých oddělení chrudimské nemocnice a nedotažení obchvatu města až za Slatiňany, jsem si ale vědom, že pravomoci zastupitelstva města jsou v tomto případě omezené. Nepovedla se rekonstrukce klášterních zahrad, kde vzniklo spoustu otazníků a odpovědi jsou z neznámých důvodů utajovány.

Další pirátskou snahou je podstatně zvýšit cestovní ruch na Chrudimsku, čehož chceme dosáhnout hlavně budováním naučných stezek, cyklostezek a vhodnou a intenzivní propagací našeho regionu. Rádi bychom zintenzivnili prevenci kriminality a to posílením terénních sociálních pracovníků při práci s problémovou mládeží, sociálně vyloučenými rodinami nebo bezdomovci. Piráti chtějí přímou demokracii, podporujeme místní referendum a zveřejňování záznamů z jednání zastupitelstva.

Kde na to vzít? Chceme udělat personální audity úřadu a všech institucí v majetku města, zefektivnit samosprávu využitím moderních technologií a zamezit předraženým zakázkám. Naší prioritou je svoboda informací a využití transparentních účtů a účetnictví.

Roman Málek, jednatel společnosti (Koalice pro Chrudim)

Předně – jsem v Chrudimi rád a vím o aktivitách, které se povedly, jak městu, tak lidem, kteří v něm žijí. Mám-li ovšem označit, co se nepovedlo, zcela jednoznačně musím uvést situaci okolo hotelu Bohemia. Město nemá hotel, přišlo o parkoviště a v centru města si všem na očích pěstuje ostudu. Tady musíme rychle jednat, čím dříve a razantněji, tím méně nás to v součtu bude stát – na kapse i na pověsti. Situace hotelu Bohemia mne znepokojuje, jde o vážný problém.

Podobně jako situace Chrudimské nemocnice – neumím si představit, že by v Chrudimi, městě, kde žije přes dvacet tisíc lidí a kde mám své blízké a kamarády, nemocnice nebyla. Těch pár kilometrů do Pardubic může znamenat pěknou dálku, když jde o život nebo o denní návštěvy.

Jako Chrudimák ve městě nejvíce postrádám zdravý rozum, to mi hodně vadí. Píšou se nesmyslné projekty do šuplíku, nebo se dokonce realizují, na druhé straně město omezuje podporu turistického ruchu a kulturu v Chrudimi nepovažuje za základ společného setkávání a sdílení.

Nejsem zvyklý si stýskat a být negativní. Pořád máme šanci něco udělat: začít jednat s majitelem hotelu Bohemia a s těmi, kdo k tomu mají co říci, začít bránit a rozvíjet svou nemocnici, připravit a realizovat smysluplné projekty. Proto, aby se věci měnily k lepšímu, přece chodíme k volbám. Zdravý rozum ale nemá svůj volební lístek, musíme ho hledat mezi těmi, které jsou k dispozici.

Ondřej Kudrnáč, úředník (ANO 2011)

Myslím si, že na základní problémy budou mít všechny volební strany přibližně stejný názor, budou se snažit, pokud ve volbách uspějí, tyto problémy řešit. Každý asi bude chtít hledat cesty ke zlepšení katastrofální dopravní situace ve městě a ke snaze eliminovat co nejvíce škodlivé dopady dokončení první etapy obchvatu na město. Nepřipustit omezení rozsahu a kvality péče naší nemocnice bude chtít asi také většina kandidujících.

Proč tedy ANO PRO ZMĚNU. To neznamená, že bylo a je v Chrudimi vše špatně. Kandidáti hnutí ANO do voleb jsou poměrně různorodá skupina lidí, z nichž se mnozí z pohledu své profese, odbornosti nebo zájmů dostali a dostávají do názorových sporů s představiteli města, nenacházejí dostatečnou podporu záměrům a projektům , které chtějí prosazovat. Máme odlišný názor na prioritní akce města, na podobu a potřebnost některých připravovaných investičních akcí, na celkovou otevřenost a transparentnost ve všech činnostech. Myslíme si, že se město málo ptá na názory svých občanů, rozhoduje mnohdy bez dostatečného informování veřejnosti a ochoty názory občanů poslouchat. Konkrétní příklady najdete v našem volebním programu, který bude v krátké době dokončen a zveřejněn. http://chrudim.anobudelip.cz/

Tři základní problémové okruhy našeho programu jsou tyto:

1. Dopravní situace ve městě
Znovu se pokusíme analyzovat možnosti dopravy a parkování v centru města a tuto situaci řešit. Dále se pokusíme řešit i složitou situaci s parkováním v některých částech města, především na sídlištích. Je nezbytné napomoci co nejrychlejšímu dokončení obchvatu města, pomoci řešit problémy, které v této souvislosti mohou nastat.

2. Zdravotnictví
Prioritou je zachování úrovně a rozsahu služeb, které poskytuje naše nemocnice. V případě jakýchkoliv snah o omezení nebo rušení, které by mělo vliv na tuto úroveň, hledat cesty, jak tyto snahy eliminovat i za cenu majetkového, finančního nebo organizačního vstupu města.

3. Otevřenost, transparentnost, více k občanům
Budeme usilovat o větší otevřenost města a radnice směrem k občanům města. Nepřipustíme jakékoliv snahy o rozhodování v zájmu jednotlivců nebo malých skupin. Veškerá výběrová řízení budou transparentní. Analyzovat budeme existující smluvní vztahy a jejich výhodnost pro město.

Miroslav Tejkl, místostarosta (ČSSD)

Co se nepodařilo v minulém období? I když to chrudimská radnice nemohla nijak ovlivnit, přesto lze samozřejmě za neúspěch považovat zastavení prací na výstavbě podzemního parkoviště u hotelu Bohemia (i když město samotné výstavbu neprovádělo) kvůli rozsáhlému a dosud neskončenému vyšetřování ne sice vlastníka hotelu, ale dodavatelské firmy. To vše rozvrátilo i plány města zvýšit alespoň v těchto místech parkovací plochy nejen pro vlastníka ale i pro ostatní občany, jak to bylo připraveno a schváleno na zastupitelstvu.

Na rozdíl od obchvatu, tady se prostě nedařilo …

A s tím, co se na území Chrudimi nejvíc nepovedlo, zároveň úzce souvisí i to, co podle mého názoru nejvíc chybí.

Různé volební strany včetně naší, plánují více věcí, které je zapotřebí řešit nebo už jen dotáhnout do konce. Ale snad nejvíc chybí místa k parkování. A protože jen málokde (na okrajích) lze využít nějakou DALŠÍ okolní plochu, nezbývá než se zabývat možnostmi, které skýtají parkovací domy a tzv. „částečně zapuštěná" parkovací stání v sídlištích pro zvýšení kapacity dané (určité) plochy.

Ivan Bělohlávek, předseda OV (KSČM)

I když rodilý Chrudimák, začínám zde teprve druhý rok zaměstnání. Ve školním roce 1995-96 jsem učil na Hotelové škole Bohemia. Nyní jsem předsedou OV KSČM.

Co se v Chrudimi nepovedlo:
Problémy a starosti jsou prakticky stejné i v jiných obcích. Nedořešené dopravní spojení a obslužnost okrajových částí města, nedostatek parkovacích míst, zatím nefungující obchvat města dovedený až za Slatiňany, nedobrý stav místních komunikací. Do průmyslové zóny „Západ" např. nevede ani souvislý chodník. Nedostatek míst v jeslích a MŠ atd. Kriminalita v čerpání dotačních fondů EU u investičních akcí Lůžkového a sociálního centra, hotelu Bohemia, Muzea barokních soch se našeho města přímo dotýká.

Co nejvíc vadí:
Na první pohled okolí hotelu Bohemia příliš vábně nevyhlíží. Naproti ostnatým drátem obehnaný park také dokresluje charakter privatizačních aktérů, jakož i nálety zarostlé bývalé parkoviště kol u nové Transporty a zmíněné nedořešené dopravní napojení průmyslové zóny bez chodníků a cesty odnikud nikam.

Trápí a nejen mne, "vylidněnost" historického centra města v podvečerních a večerních hodinách. V centru chybí obchody, které by přilákaly více zákazníků. Jednou z příčin tohoto stavu jsou i obchodní řetězce, které získaly velké prodejní plochy na jihovýchodním okraji města.

KSČM má v programu zákaz nebo alespoň snížení počtu hazardních heren a hracích automatů ve městě. Chceme, aby na nehospodárnost v nakládání s majetkem města a dotacemi nedopláceli občané vysokými cenami místních poplatků např. za komunální odpad, vysokou cenou vodného a stočného, tepla a dalších energií, kde zisky odtékají z ČR a nejsou reinvestovány.

Recept na řešení:
Městu a jeho občanům určitě prospěje, pokud do zastupitelstva budou zvoleni lidé, jejichž prvotním zájmem bude práce pro město a jeho občany a ne takoví, kteří daný kritizovaný stav přímo či nepřímo způsobili a volenou funkci a jednání zastupitelstva využívají k osobnímu prospěchu a neplodným diskusím. Volte KSČM.

Jan Čechlovský, místostarosta (ODS)

S trochou nadsázky by se dalo říci, že se nepovedla první koalice skládaná malými stranami…

Ale vážně, určitě se nepovedla rozhodnutí ministrů dopravy za Věci veřejné nespouštět stavbu první etapy obchvatu (se kterou pomohl až sněmovní Hospodářský výbor) ani politické či legislativní důvody, které přibrzdily výkupy na etapě druhé, protože to mnohaměsíční zdržení bude v našem městě znát.

A v samotném městě se asi nejvíce nepovedla nedokončená rekonstrukce hotelu Bohemia, protože prostor u hotelu není v současné době vůbec dobrou vizitkou a je to veliká škoda.

Kdybych měl označit, co podle mého názoru městu nejvíce chybí, pak jsou to (samozřejmě krom nedokončeného celého obchvatu města) jednoznačně parkovací místa, a to jak v historickém centru města, tak v jednotlivých sídlištích a dalších částech města. Pro příští volební období (nejen to nejbližší) bude vytváření dalších parkovacích míst na povrchu i v parkovacích domech určitě jednou z největších priorit.

Petr Lichtenberg, vedoucí pracovník (Strana svobodných občanů, Svobodní)

Nechci se dívat do minulosti, chci se soustředit na přítomnost a budoucnost. Nepovedla se zásadní obměna vedení města. Na radnici stále panuje staré myšlení, tedy lehkomyslné zacházení s veřejnými financemi a realizace nesmyslných projektů.

Vadí mi politici, kteří se nám příliš pletou do života. Město by se mělo věnovat základním funkcím, jako je oprava a úklid veřejných prostranství a bezpečnost. Místo toho si politici staví pomníky a kupují si různé skupiny voličů.

Je třeba neházet klacky pod nohy živnostníkům. Město nemá podnikat, nemá vymýšlet nové a nové regulace.

Městu rozhodně nechybí další vyhlášky nebo nové instituce. Naopak. Na radnici postrádám spíše zdravý rozum - tedy věnovat se každodenním problémům a nevymýšlet různé nesmysly. Jde to i jinak!

Představuji si Chrudim jako město bez dluhů, bez zvýhodňování vyvolených, bezpečnější, upravené a čisté.

Petr Řezníček, starosta města (SNK ED)

V počátku svých odpovědí musím říci, že obecně moc nemám rád negativisticky laděné dotazy, které obecně v lidech evokují pocity nespokojenosti až marnosti. Bohužel ale na tomto principu je postavena řada sdělení. Jinak z toho, čeho jsme chtěli v tomto období docílit, tak jsou to některé investice do infrastruktury, oprav komunikací, výstavy kanalizací v některých místech města, a stavby cyklostezky.

Dále si myslím, že se nám nezdařilo výrazně vyřešit problém parkování v našich sídlištích a centru města. Asi největším problémem je nedokončení rekonstrukce hotelu Bohemia, kde po zásahu policie celá stavba stojí a více jak rok probíhá nekonečné vyšetřování privátního investora. Dodnes drží policie projektovou dokumentaci a tak není jasné, kdy a jak bude stavba pokračovat.

Také mne velmi mrzelo, že se ne vždy sjednocovaly síly v zastupitelstvu ve prospěch rozvoje města a tím docházelo k zbytečným střetům. V novodobé historii města se stalo poprvé, kdy jsem z titulu starosty města musel pro nezákonnost pozastavit výkon usnesení rady a o výsledku muselo rozhodovat až zastupitelstvo. To výraznou většinou hlasů potvrdilo správnost mého rozhodnutí a tím nedošlo k újmě města.

A co mi nejvíce vadí, že polopravdy až nepravdy se v tomto volebním období rojily jak včely a šířily se různými kanály. Neseriózní jednání vůbec nepřispívá k spokojenému životu komunity, o který se mnoho let snažím.

Nejvíc městu chybí vybudování celého obchvatu včetně napojení silnice I/17 (od Čáslavi) na něj, dostatek parkovacích míst a dostatek financí na realizaci všech investičních potřeb města, který činí 750 milionů korun. Obchvaty můžeme jen soustavně a vytrvale vyjednávat s centrálními orgány, ostatní jen postupně podle reálných zdrojů a s pomocí obyvatel města realizovat.