VYBRAT REGION
Zavřít mapu

AKTUALIZOVÁNO: Město porušuje zákon, píší starostovi

Chrudim - Manželé Rudolf a Ludmila Rokosovi napsali dopis starostovi Chrudimě Janu Čechlovskému. Upozorňují v něm na to, že město jako správce komunikace spojující Pardubickou ulici a areál bývalé Transporty porušuje zákon o provozu na pozemních komunikacích.

18.4.2009 2
SDÍLEJ:

V HUSTÉM DOPRAVNÍM PROVOZU dochází k poškození oplocení domu. Foto: Karel Dvořák

Chrudimský deník už informoval o nadměrném dopravním zatížení úzké ulice, ve které se chodci bojí o svůj život. Rokosovi, kterým řidiči už čtyřikrát poškodili plot u domu, dosud neuplatňovali náhradu na městu jako správci místní komunikace, který podle jejich názoru trvale zanedbává své povinnosti ze zákona v provádění potřebných dopravně regulačních a technických opatření k zabránění vzniku škod na nemovitostech.

Přicházejí s návrhem návrh na dopravní a technická řešení, která mimo jiné spočívají v nových dopravních značeních nebo umístění svodidel zabraňujících kontaktu projíždějících vozidel s oplocením pozemku domu.

„Jestliže by město nemělo dále zájem řešit bezpečnost silničního provozu a ochranu svého majetku na předmětné místní komunikaci v obecném zájmu, sdělujeme, že tímto upozorněním současně sledujeme i ochranu svého majetku před škodami vzniklými neřešením provozu na sousední místní komunikaci,“ píší Rudolf a Ludmila Rokosovi v dopise, jehož kopii obdržel i Chrudimský deník.

Starosta města Jan Čechlovský včera uvedl, že se tímto problémem hodlá hned po víkendu zabývat. „Svolám společné jednání odboru dopravy, ale i městské policie. Rozdělíme si úkoly a budeme situaci řešit. V tuto chvíli je to vše, co k tomu mohu říci,“ uvedl starosta.

DOPIS MANŽELŮ ROKOSOVÝCH

Městský úřad Chrudim
k rukám pana starosty
Resselovo náměstí 77
537 16 ChrudimVěc: Místní komunikace na pozemkové parcele čís. 897/23 k.ú. a obec Chrudim připojená na Pardubickou ulici
- upozornění na porušování zákona čís. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích,
- návrh na řešení dopravního režimu.


Vážený pane starosto,

ve výše uvedené záležitosti se obracíme nyní přímo na Vás, neboť trvale město Chrudim (dále jen město) neplní své povinnosti správce místní komunikace, čímž je ohrožována bezpečnost provozu a poškozován majetek města i vlastníků sousedních nemovitostí.

Na nutnost řešení jsme několikrát upozorňovali telefonicky, ale kvalifikovaně též v písemné formě ve svých podáních ze dne 13.11.2003 a ze dne 21.7.2007.

Jsme spoluvlastníky rodinného domku čp. 467 s pozemky, dislokovaného na křižovatce ulice Pardubické, v místě připojení místní komunikace na poz.parcele čís. 897/23, která je ve vlastnictví města. Hranice pozemku místní komunikace a našeho pozemku -pozemkové parcely čís. 897/20 náležející k domku čp.467, tvoří oplocení , které je rovněž v našem spoluvlastnictví.

Již několik let jsme svědky nepřiměřeného dopravního zatížení ohrožujícího bezpečnost provozu na místní komunikaci, stavební stav této komunikace a poškozování našeho majetku.

Předmětná místní komunikace, připojená na Pardubickou ulici, byla stavěna pro umožnění přístupu chodců do objektu bývalého obchodního učiliště a do areálu bývalého podniku Transporta, kde byla ukončena chodníkem a na železniční zastávku. Provoz vozidel byl výjimečný-účelový v případě nutnosti přístupu do zadních traktů bývalého podniku Transporta při prováděných opravách. Pravidelný provoz zde byl jen u osobních automobilů používaných majiteli řadových garáží za železničními přejezdy na druhém konci místní komunikace a osobních automobilů zaměstnanců školy.

Tomuto dopravnímu určení odpovídala i stavební konstrukce místní komunikace bez chodníků a krajnic, kde šíře zpevněné části komunikace je cca 3,5 až 4m, na mostě ještě zúžená.

Po změně v užívání areálu objektu bývalého podniku Transporta zde byly umístěny provozovny dalších podnikatelských subjektů. Bývalé nouzové vjezdy do areálu byly otevřeny a zmíněná místní komunikace, bez jakýchkoli stavebních úprav, se stala hlavním přístupem do těchto provozoven. Tento stav způsobil několikanásobné zvýšení dříve výjimečného průjezdu osobních automobilů, nastoupil provoz dodávkových a nákladních automobilů, vše za nárůstu provozu chodců směřujících do školy a do zdravotnických zařízení v areálu bývalého podniku Transporta, když dříve tato zařízení sloužila zaměstnancům podniku s přístupem přímo z areálu.

Následně došlo k otevření průjezdů objektů koncových uživatelů komunikace Střední integrované školy a firmy MARLO AB s.r.o.. Tím se místní komunikace stala oblíbenou komunikací tranzitní, užívanou pro průjezd městem přes Rozhlednu na Čáslav a zpět na Pardubice, což dále zvýšilo frekvenci provozu. Dopravní značky, umístěné na vjezdu do těchto objektů, „zákaz vjezdu všech vozidel“ (B 1) situaci neřeší, neboť jejich dodržování nikdo nekontroluje a dodatková tabulka umožňující vjezd do objektu firmy MARLO AB zákazníkům firmy ani k postihu vést nemůže, neboť zákazníkem je každý, kdo uvede, že vjel do objektu z důvodu zájmu o služby pneuservisu.

Správce komunikace (město) na vjezdech na místní komunikaci umístil dopravní značku „slepá pozemní komunikace“ (IP 10a), která je značkou informativní a při bezdůvodném vjezdu do slepé ulice řidiči žádný postih nehrozí. Tato značka je projíždějícím řidičům jen pro zasmání, když vzhledem k popsanému stavu tato komunikace vlastně slepá není.

Na katastrofální stav v neřešení dopravních problémů správcem místní komunikace upozornily i noviny „ Chrudimský deník“ v redakčním článku nazvaném „Slepá ulice?“ ve vydání ze dne 2.4.2009, kde v internetové verzi tohoto vydání je obsaženo i video, které objektivně o dopravní situaci vypovídá.

Vzhledem k šířce vozovky místní komunikace není možné bezpečné míjení protijedoucích vozidel i v případě, že jejich okamžitá hmotnost nepřesahuje 3,5 t, jak je dopravní značkou čís. B 13 vyznačeno. Jde zejména o případy, kdy vozidlo odbočuje z místní komunikace na Pardubickou ulici a z této ulice jiné vozidlo odbočuje do místní komunikace. V takovém případě pak bezpečné míjení není možné a dochází k poškození oplocení, které je v našem majetku.

Problematické je zejména odbočování z místní komunikace vlevo na Pardubickou ulici – směr Pardubice, která jak známo má takovou hustotu provozu, že se bezpečně odbočit vlevo prostě nedá. Na místní komunikaci se vytváří kolona vyjíždějících vozidel, která končí až za mostem, což znamená nemožnost průjezdu vozidel protijedoucích (šířka vozovky na mostě) a nastává patová situace zablokování Pardubické ulice vozidly, která nemohou odbočit do přeplněné místní komunikace. V takovém případě nepomáhají ani kruhové objezdy v centru města, výrazně urychlující průjezd, když je nevyužívají řidiči, kteří si zkracují cestu komplikovaným průjezdem místní komunikace, jak je výše uvedeno.

V tomto dopravním „mumraji“ se po místní komunikaci pohybují chodci (není chodník), kteří jsou, vzhledem ke zmíněné šíři komunikace, přímo ohrožováni projíždějícími vozidly. Na úzkém mostě je však bezpečné míjení chodců s projíždějícím vozidlem zcela vyloučeno.

Jediným opatřením, kterým správce místní komunikace problém zvýšeného provozu řešil na základě našeho upozornění ze dne 13.11.2003, bylo umístění dopravní značky čís. B 15 zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t kuriózně výměnou za původní omezení 1,5 t. Každému odborníkovi na silniční dopravu, který je oprávněn rozhodovat o dopravním značení, musí být jasné, že umožnění vjezdu na místní komunikaci uvedené šíře vozovky vozidlům, jejichž okamžitá hmotnost nepřekročí 3,5 t, zhorší provozní poměry. Okamžitou hmotnost 3,5 t nepřekročí např. stále obvyklé nákladní vozidlo tov.zn. AVIA typ 15, 20, 30 bez nákladu nebo jiná vozidla obdobného provedení, ale jejich šíře zcela zkomplikuje průjezd a znemožní bezpečné míjení s protijedoucími.

Vážený pane starosto,

popsaným neřešeným stavem úpravy provozu správcem komunikace je ohrožena bezpečnost provozu, bezpečnost chodců a přetěžováním provozem dochází k poškozování vozovky, kde jsou již patrné lomy povrchu.

Jestliže by město nemělo dále zájem řešit bezpečnost silničního provozu a ochranu svého majetku na předmětné místní komunikaci v obecném zájmu, sdělujeme, že tímto upozorněním současně sledujeme i ochranu svého majetku před škodami vzniklými neřešením provozu na sousední místní komunikaci.

Minulý měsíc došlo již celkově ke čtvrtému případu poškození oplocení našeho pozemku na hranici s místní komunikací. Věc vyšetřovala Policie ČR a poškozené oplocení je dokumentováno i ve zmíněném redakčním článku Chrudimského deníku. Příčina poškození je vždy stejná – náraz vozidla do oplocení při míjení s protijedoucím vozidlem nebo při objíždění vozidla stojícího na úzké místní komunikaci. Z uvedených čtyř případů poškození našeho majetku byl zjištěn pachatel pouze v jednom případě, kdy se vozidlo tak zaklínilo do oplocení, že jeho řidič nemohl z místa ujet jako v ostatních případech. Oprava každého poškození oplocení stála 15.000,- až 20.000,- Kč podle rozsahu poškození v dodavatelských cenách, neboť vzhledem ke svému pohybovému postižení (ZTP II) nemohu provádět opravy svépomocí.

Vedle opakovaného poškození oplocení v našem majetku již bylo poškozeno oplocení sousedního domu čp. 466 a zábradlí kamenného mostu.
Do současné doby jsme neuplatňovali náhradu způsobených škod na správci místní komunikace, který trvale zanedbává své povinnosti ze zákona v provádění potřebných dopravně regulačních a technických opatření k zabránění vzniku škod na sousedních nemovitostech.
Z tohoto důvodu se opětovně obracíme na správce místní komunikace s tímto upozorněním a předkládáme následující návrh na dopravní a technická řešení:

1. Při vjezdu na místní komunikaci z Pardubické ulice instalovat na pravou krajnici místní komunikace svodidla zabraňující kontaktu projíždějících vozidel s oplocením pozemku domu čp. 467.

2. Na obou vjezdech na místní komunikaci instalovat dopravní značku čís. B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech” s dodatkovou tabulkou čís. E 12 s nápisem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY”. Tím dojde k zachování přístupu do objektů napojených na místní komunikaci pro účely vyjádřené v ustanovení § 15 odst. 3) vyhlášky čís. 30/2001 Sb. se současným snížením frekvence provozu o tranzitní průjezdy vozidel, kterých je naprostá většina.

3. Na obou vjezdech na místní komunikaci instalovat dopravní značku čís. B 28 „Zákaz zastavení”, neboť šíře místní komunikace neumožňuje bezpečné objíždění stojících vozidel (zákon čís. 361/2000 Sb. § 25 odst.3. poslední věta).

4. Snížit povolenou okamžitou hmotnost vozidel, jejichž vjezd je na místní komunikaci povolen instalací dopravní značky čís. B 13.

5. S koncovými uživateli místní komunikace (Střední integrovaná škola obchodu a služeb a MARLO AB s.r.o.) projednat provedení vhodných opatření k zabránění tranzitních průjezdu jejich objekty s následným neoprávněným vjezdem na místní komunikaci.


S úctou
JUDr. Rudolf Rokos Ludmila Rokosová

Autor: Romana Netolická

18.4.2009 VSTUP DO DISKUSE 2
SDÍLEJ:

SERVIS

Výroba - Výroba Manipulační dělníci ve výrobě 15 000 Kč Manipulační dělníci ve výrobě Manipulant/ka. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Rooseveltova 46, Chrudim. , První kontakt učiňte prosím na výše uvedené e-mailové adrese.. Pracoviště: Evona a. s., Rooseveltova, č.p. 46, 537 01 Chrudim 1. Informace: Ladislav Pospíšil, +420 469 638 558. Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 13 400 Kč Prodavači potravinářského zboží prodavač/ka - pokladní. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13400 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Místo výkonu práce: Heřmanův Městec - Sokolská 799, NÁPLŇ PRÁCE: komunikovat se zákazníky a starat se o jejich spokojenost, doplnění zboží, obsluha u kasy, POŽADAVKY: komunikativnost, pečlivost, zodpovědnost, plynulá vietnamština - výhodou, První kontakt učiňte prosím na výše e-mailové adrese.. Pracoviště: T & p anh anh market s.r.o., Sokolská, č.p. 799, 538 03 Heřmanův Městec. Informace: Van Tuan Nguyen, . Stavebnictví - Stavebnictví Stavební inženýr 33 000 Kč Inženýři projektanti budov Stavební inženýr/-ka projektant/-ka budov. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 33000 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Brno nebo Hlinsko., NÁPLŇ PRÁCE: Vypracování Conceptual Engineering (vypracování konceptu technické části), vypracování technického RFQ (poptávková specifikace), vypracování Early Stage of basic Engineering, vypracování a kompletace technické části nabídky, vypracování dokumentace v rozsahu specifikací poptávky, vypracování nebo koordinace návrhu Basic Designu a Engineeringu v profesích stavební, řízení technických neshod a změnové řízení. Rozmístění provozních souborů a stavebních objektů - instalace zařízení v modelu 2D a 3D, vypracování nebo řízení detailní dokumentace pro stavební část, vytvoření předběžných specifikací stavebních objektů pro fázi Detail Engineering, přezkoumání Basic Designu a Engineeringu dodavatelů, spolupráce na vypracování plánů organizace výstavby a instalace, opakovaná kontrola seznamu stavebních objektů a jejich vybavení, opakovaná kontrola parametrů uvedených v katalogových listech.. Pracoviště: Fans, a.s.- 01, Ležáků, č.p. 231, 539 01 Hlinsko v Čechách 1. Informace: , . Výroba - Výroba Obsluha strojů 10 000 Kč Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu Vedoucí poloautomatického řezacího stroje - jen OZP. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 10000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: POUZE PRO OZP - 2., 3. stupně., Místo výkonu práce: Pardubická 528, Chrudim., NÁPLŇ PRÁCE: vedoucí poloautomatického řezacího stroje, nastavení stroje, kontrola podřízených pracovníků., První kontakt učiňte prosím na výše uvedeném telefonním čísle, na e-mailové adrese nebo osobně přímo na provozovně. Předem si ale domluvte termín návštěvy, aby byl zodpovědný pracovník přítomen.. Pracoviště: Apelo s.r.o., Pardubická, č.p. 528, 537 01 Chrudim 1. Informace: Filip Lörincz, +420 777 741 542.

Následky pádu lipové větve v neděli likvidovali členové Sboru dobrovolných hasičů Běstvina.

Vítr řádil, v Běstvině zničil sochu

Nehoda dvou motorkářů na výjezdu z Červené vody.

Kde řidiči nejvíc bourají?

Dvůr rozhodl v nastavení díky Karalovi

Východní Čechy - Fotbalová divize C: Bez gólu se uspět nedá, drbou si hlavy v Náchodě.

Stromy pro Olgu Havlovou a pomník pro dávno padlého nepřítele: videa víkendu

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku o víkendu 13. až 14. října 2018.

Daniel Kněžour z HC Jezbořice se blýskl pěti góly a dvěma asistencemi

Chrudim – Vzhledem k tomu, že ve Skutči za stávajících teplých dnů jsou problémy s udržením ledu, tři zápasy určené právě tam – odpadly! Ze druhého kola se odehrálo jediné utkání, jedno bylo kontumováno.

AKTUALIZOVÁNO

Borec Faltejsek. Pátý triumf!

Pardubice /FOTO/ - 128. Velká pardubická: Žokej Jan Faltejsek vyhrál legendární dostih v sedle sedmiletého hnědáka Tzigane Du Berlais.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Komunální volby do zastupitelstev obcí 2018 (5. a 6. října 2018)
Seznam kandidátů, jak se volí v komunálních volbách, zpravodajství, výsledky komunálních voleb 2018 a přehled možných koalic v zastupitelstvu vaší obce. Volby do magistrátu a zastupitelstva krajských měst (Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, České Budějovice, Jihlava, Hradec Králové, Pardubice, Olomouc, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Liberec, Zlín)

Senátní volby 2018 (1. kolo 5. a 6. října 2018, 2. kolo 12. a 13. října 2018)
Aktuální složení Senátu, seznam kandidátů do Senátu, výsledky senátních voleb 2018 pro volební obvody: Sokolov, Chomutov, Rokycany, Domažlice, České Budějovice, Praha 12, Praha 4, Praha 8, Praha 2, Litoměřice, Teplice, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Benešov, Chrudim, Náchod, Svitavy, Třebíč, Břeclav, Brno-město, Prostějov, Šumperk, Opava, Ostrava-město, Karviná, Vsetín, Zlín.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT